fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske

Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03),
člana 31. Zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 44/16 i 62/18), Odluke Vlade Republike Srpske
o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Narodne i
univerzitetske biblioteke Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 28/20) i Odluke Vlade Republike Srpske o raspisivanju Javnog
konkursa za izbor i imenovanje direktora Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/20),
Ministarstvo prosvjete i kulture r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Narodne i univerzitetske
biblioteke Republike Srpske

I
Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Narodne i
univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
II
Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova,
4. da nisu otpuštani iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja Konkursa,
5. da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
6. da nisu na funkciji u političkoj stranci ili članovi organa zakonodavne,
izvršne ili sudske vlasti,
7. da mogu biti članovi samo jednog upravnog, nadzornog odbora ili
odbora za reviziju (uz saglasnost Vlade Republike Srpske).
Posebni uslovi:
1. završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine (240 ECTS bodova) ili ekvivalent odgovarajućeg visokoškolskog obrazovanja,
2. pet godina radnog iskustva u oblasti kulture.
III
Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod t. 1. i 2, kao i dokaze o ispunjenosti posebnih uslova.
Dokaze o ispunjenosti opštih uslova pod t. 4, 5, 6. i 7. kandidati su dužni
priložiti u formi ovjerene pisane izjave. Dokaz o opštem uslovu navedenom
pod tačkom 3. dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon okončanja postupka
imenovanja.
Dokazi (dokumenti) dostavljaju se u originalu ili ovjerenom prepisu.
IV
Prijave se dostavljaju lično ili poštom, na adresu: Ministarstvo prosvjete
i kulture, Trg Republike Srpske 1, sa naznakom: Komisija za izbor direktora
Narodne i univerzitetske biblioteke.
V
Rok za donošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Nezavisne
novine”.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
VI
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Broj: 07.032/052-1945-1/20
9.9.2020. godine Ministar,
Banjaluka Mr Natalija Trivić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 91

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.10.2020

Datum objave: 17.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.