fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole JU OŠ ‘’Ćirilo i Metodije“ Trnopolje

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 136. stav 1) tačka 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) u daljem tekstu: Zakon), Školski odbor Javne Ustanove Osnovna Škola ‘’Ćirilo i Metodije“ Trnopolje raspisuje:

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole JU OŠ ‘’Ćirilo i Metodije“ Trnopolje

OPIS RADNOG MJESTA
JU OSNOVNA ŠKOLA „ĆIRILO I METODIJE“ TRNOPOLjE
Trnopolje bb, Kozarac, Prijedor,
Tel/Fah:052/320-066,
e-mail: os074@skolers.org
Broj: 01-126/21

Na osnovu člana 136. stav 1) tačka 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20) u daljem tekstu: Zakon), Školski odbor Javne Ustanove Osnovna Škola ‘’Ćirilo i Metodije“ Trnopolje raspisuje:

J A V N I K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora škole

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora Javne ustanove Osnovne škole“ Ćirilo i Metodije“, Trnopolje može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:
OPŠTI USLOVI:
1) da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,
2) da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,
3) da je stariji od 18 godina.

POSEBNI USLOVI
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje:
1) ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove u skladu sa članom 177. stav 1. i 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (’’ Službeni glasnik RS’’ broj: 44/17, 31/18, 84/19, 35/20 i 63/20).
2) ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,
3) nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uz prijavu kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:
1. Izvod iz matične knjige rođenih;
2. Uvjerenje o državljanstvu;
3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost;
4. Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
5. Potvrdu kojom dokazuje da ima, najmanje, pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,
6. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora koje
će škola pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost,
7. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
8. Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;
9. Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;
10. Kratku biografiju sa podacima o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Mandat direktora traje četiri godine i počinje teći od dana stupanja na dužnost.
Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
JU Osnovna škola „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje, Trnopolje bb, 79202 Kozarac, sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole „Ćirilo i Metodije“ Trnopolje“.(NE OTVARATI)
Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Dokazi (dokumenta) moraju biti, u skladu sa zakonom, ovjerene fotokopije.
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci Vlade o imenovanju direktora Javne ustanove Osnovna škola ‘’Ćirilo i Metodije’’ Trnopolje u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.06.2021

Datum objave: 26.05.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.