fbpx

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA ŠKOLE

ŠKOLSKI ODBOR raspisuje: JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA ŠKOLE

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA ŠKOLE

OPIS RADNOG MJESTA
JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR „MILUTIN MILANKOVIĆ“ MILIĆI
ŠKOLSKI ODBOR
raspisuje:

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANjE DIREKTORA ŠKOLE

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu („Službeni glasnik Republike Srpske „broj 01/16 i 66/18) ispunjava i posebne uslove propisane članom 129. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/18,35/20 i 92/20) i to:
1. da ima završen najmanje prvi ciklus studija u četverogodišnjem trajanju,i najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova,
2. da ima položen stručni ispit za obavljanje vaspitvo-obrazovnog rada,
3. da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome iz tačke 1,
4. da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti,morala,službene dužnosti,polnog integriteta,zlostavljanja djeteta,polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,
5. da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole, i
6. da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.(kao dokaz prilaže se ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen ovim članom)
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju uslova:
– kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i ostvarenim rezultatima u vaspitno-obrazovnom radu,
– diplomu o stečenom obrazovanju,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada
– program rada u narednom četvorogodišnjem mandatnom periodu.
– uvjerenje o radnom iskustvu u školi (tačka 3. uslova)
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
– ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad, dostavlja naknadno, izabrani kandidat,
– uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,( tačka 4. uslova).
Direktor škole imenuje se na period od 4. godine, počev od 01.04.2021. godine.
Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:
JU Srednjoškolski centar „Milutin Milanković“ Milići, Nikole Tesle 34 75446 Milići, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole“.
Nepotpune i neblagovremeno dostavljene prijave neće biti razmatrane.
Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.
O rezultatima konkursa kandidati će biti pismenim putem obavješteni nakon odluke Vlade o imenovanju.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 04.03.2021

Datum objave: 17.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.