fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje dva (2) člana Nadzornog odbora “Komunalne usluge” AD Prijedor ispred akcijskog kapitala Grada Prijedora

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu čl. 5. i 6. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), člana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i člana 44. Statuta “Komunalne usluge” AD Prijedor, te na osnovu Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje dva (2) člana Nadzornog odbora “Komunalne usluge” AD Prijedor ispred akcijskog kapitala Grada Prijedora, broj: 685/21, od 10.3.2021. godine, Skupština akcionara na V vanrednoj sjednici, održanoj 10.3.2021. godine, raspisuje

Javni konkurs za izbor i imenovanje dva (2) člana Nadzornog odbora “Komunalne usluge” AD Prijedor ispred akcijskog kapitala Grada Prijedora

Na osnovu čl. 5. i 6. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), člana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i člana 44. Statuta “Komunalne usluge” AD Prijedor, te na osnovu Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje dva (2) člana Nadzornog odbora “Komunalne usluge” AD Prijedor ispred akcijskog kapitala Grada Prijedora, broj: 685/21, od 10.3.2021. godine, Skupština akcionara na V vanrednoj sjednici, održanoj 10.3.2021. godine, raspisuje

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje dva (2) člana Nadzornog odbora “Komunalne usluge” AD Prijedor ispred akcijskog kapitala Grada Prijedora

I – Pravni osnov

Skupština akcionara “Komunalne usluge” AD Prijedor od ukupno tri (3) člana Nadzornog odbora svog društva imenovaće na osnovu Javnog konkursa objavljenog u “Službenom glasniku Republike Srpske” i jednom dnevnom listu dostupnom na cijelom području Republike Srpske dva (2) člana Nadzornog odbora kao predstavnika akcijskog kapitala Grada Prijedora, a na način i pod uslovima koji su regulisani Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), Zakonom o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), Statutom i drugim opštim aktima Društva.

II – Opis poslova

Nadležnost, poslovi, obaveze i odgovornosti Nadzornog odbora propisani su Zakonom o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), Statutom “Komunalne usluge” AD Prijedor i drugim pozitivnim propisima.

III – Mandat

Mandat Nadzornog odbora traje četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog izbora u skladu sa Zakonom i Statutom ovog društva.

IV – Opšti uslovi

Kandidat za člana Nadzornog odbora mora ispunjavati sljedeće uslove: 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost, 4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak, 5. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili u entitetu u periodu od tri (3) godine prije objavljivanja ovog konkursa, 6. da nije osuđivani za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova člana Nadzornog odbora, 7. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 8. da nema privatni fi nansijski interes u Društvu, 9. da nije lice koje obavlja izvršnu funkciju u političkoj stranci na bilo kojem nivou političkog organizovanja.

V – Posebni uslovi

Kandidat za člana Nadzornog odbora mora ispunjavati sljedeće posebne uslove: 1. da ima VII stepen stručnosti (VSS) i da ima najmanje pet (5) godina iskustva u struci nakon sticanja VSS, 2. da posjeduje stručna znanja i stručne sposobnosti za obavljanje poslova za koje se kandiduje, 3. da poznaje sadržaj i način rada Nadzornog odbora, 4. da posjeduje pozitivne rezultate na ranijim poslovima i 5. da ne postoje zakonske i druge smetnje za imenovanje za člana Nadzornog odbora.

VI – Sukob interesa Kandidat za člana Nadzornog odbora ne može obavljati dužnosti i aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je to propisano odredbama Zakona o sukobu interesa (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 34/02), Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11) i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).

VII – Potrebna dokumenta

Kandidat za člana Nadzornog odbora ovog društva dužan je blagovremeno uz prijavu na Javni konkurs, sa adresom prebivališta i brojem 16.4.2021. III telefona, dostaviti sljedeća dokumenta o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: 1. uvjerenje o državljanstvu BiH, Republike Srpske (ne starije od šest mjeseci), 2. izvod iz matične knjige rođenih, 3. ovjerenu kopiju lične karte, 4. ovjerenu kopiju diplome o stečenom zvanju, 5. uvjerenje o radnom stažu – traženo iskustvo u struci nakon sticanja VSS, 6. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci), 7. ovjerenu i svojeručno potpisanu izjavu da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova člana Nadzornog odbora (ne stariju od tri mjeseca), 8. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca), 9. ovjerene i svojeručno potpisane izjave o ispunjavanju uslova iz tačke IV (Opšti uslovi) alineje 5, 7, 8. i 9. Dokumenta dostavljena uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerene kopije. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo kandidat koji bude izabran.

VIII – Objavljivanje Javnog konkursa Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i jednom dnevnom listu koji se distribuiše na teritoriji Republike Srpske. IX – Rok za podnošenje prijava Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je četrnaest (14) dana od dana posljednjeg objavljenog Konkursa, odnosno objavljene posljednje izmjene/dopune Konkursa u jednom od javnih glasila iz prethodne tačke. Kandidati su dužni prijave kovertirati i dostaviti lično na protokol Društva ili preporučeno poštom, na adresu sjedišta: “Komunalne usluge” AD Prijedor, Kozarska ulica broj 87, 79 101 Prijedor, Republika Srpska – BiH, sa obaveznom oznakom: Komisiji za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva (2) člana Nadzornog odbora “Komunalne usluge” AD Prijedor ispred akcijskog kapitala Grada Prijedora. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane, kao ni prijave kandidata koji budu bili nedostupni Konkursnoj komisiji na adresi i kontakt telefonu iz prijave. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Komisija za sprovođenje Javnog konkursa obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. Broj: 686-2/2021 Predsjednik 10.3.2021. godine Skupštine akcionara, Prijedor Đorđe Jež, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS, broj 34

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.05.2021

Datum objave: 20.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.