fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje dva člana Uprave Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka (izvršnih direktora)

Ovaj oglas je istekao

Penzijski rezervni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje dva člana Uprave Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka (izvršnih direktora)

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), člana 31. Zakona o Penzijskom rezervnom fondu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08, 50/10, 102/12 i 20/18), a u vezi sa čl. 22. i 27. Statuta Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 65/10, 62/11, 111/12 i 83/18), i Odluke Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, broj: 03-NO32R-3/20, od 20.7.2020. godine, o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje dva člana Uprave Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka (izvršnih direktora) i raspisivanju Javnog konkursa za izbor dva člana Uprave, Nadzorni odbor Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka r aspisuje

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje dva člana Uprave Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka (izvršnih direktora)

I – Pravni osnov Nadzorni odbor Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske, Zakona o Penzijskom rezervnom fondu i Statuta Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje dva člana Uprave Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka: – izvršnog direktora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka za računovodstvo, opšte poslove i razvoj i – izvršnog direktora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka za investicione poslove. II – Nadležnost Nadležnosti, obaveze i odgovornost članova Uprave Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka (izvršnih direktora) utvrđene su Zakonom o Penzijskom rezervnom fondu, Statutom Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka i opštim aktima Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka. III – Mandat Mandat članova Uprave Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka (izvršnih direktora) traje pet godina od dana imenovanja. IV – Opšti uslovi: – da je državljanin Republike Srpske ili BiH, – da je stariji od 18 godina, – da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj i BiH u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja Javnog konkursa, – da se ne nalazi na izdržavanju kazne izrečene presudom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da nije pod optužnicom tog tribunala, a nije se povinovao naredbi da se pojave pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH), – da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivična djela koja su nespojiva sa obavljanjem dužnosti u Društvu, – da nema privatni (fi nansijski) interes u Društvu, – da ne obavlja dužnost ili aktivnosti koje dovode do sukoba interesa, kako je propisano Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08) i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), – da ne obavlja izvršnu funkciju u političkoj stranci, – da je opšte zdravstveno sposoban. V – Posebni uslovi: – da ima visoku stručnu spremu iz oblasti ekonomije ili prava (VII stepen stručne spreme), – aktivno znanje jednog svjetskog jezika, – da ima najmanje tri godine iskustva u obavljanju poslova sa hartijama od vrijednosti kod ovlašćenih učesnika na tržištu hartija od vrijednosti, banci, društvu za upravljanje penzijskim fondovima, društvu za osiguranje ili nadzornom organu koji nadzire ova lica, čime potvrđuje da ima potrebne stručne, organizacione i druge sposobnosti i znanje za uspješno obavljanje te funkcije, – da ima zvanje investicionog menadžera ili savjetnika, – dokazani rezultati i uspjesi u obavljanju dosadašnjih dužnosti i poslova. 1) Izvršni direktor Društva, shodno članu 33. Zakona o PREF-u, ne može biti lice: – koje je u prethodne tri godine imalo najmanje 10% udjela u osnovnom kapitalu ili bilo član uprave ili nadzornog odbora u društvu za upravljanje investicionim ili penzijskim fondovima, banci ovlašćenoj za obavljanje poslova banke depozitara, brokerskom društvu ili banci ovlašćenoj za obavljanje poslova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti, osiguravajućem društvu, investicionom fondu ili penzijskom fondu u privatnom vlasništvu u vrijeme kada je tim društvima oduzeta dozvola za rad, – koje je izgubilo članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja ili kojem je nadležni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova na fi nansijskom tržištu, – koje je kažnjeno za krivično djelo prouzrokovanja stečaja nesavjesnim poslovanjem, povrede obaveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja ili povlašćivanja povjerilaca, zloupotrebe u stečajnom postupku, neovlašćenog odavanja i pribavljanja poslovne tajne, te krivičnog djela poslovne prevare, i to na vrijeme od pet godina nakon pravosnažnosti presude kojom je osuđeno, a u to vrijeme se ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne, – protiv kojeg su izrečene mjere bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelimično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za upravljanje dok traje zabrana, – koje je kažnjeno za krivično djelo prema zakonima kojima se reguliše poslovanje na fi nansijskom tržištu i lice koje je više puta kažnjavano za prekršaje propisane odgovarajućim zakonima, – kojem je oduzeta poslovna sposobnost, – koje posjeduju važeću dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti za obavljanje poslova brokera ili investicionog menadžera, odnosno odgovarajuće odobrenje nadležnog organa i stvarno obavlja te poslove kao zaposleni kod drugog društva za upravljanje, brokerskog društva, osiguravajućeg društva, penzijskog fonda, depozitara Rezervnog fonda ili banke ovlašćene za poslove sa hartijama od vrijednosti, – koje je član uprave i nadzornog odbora drugog investicionog fonda, društva za upravljanje, banke, brokerskog društva, penzijskog fonda, osiguravajućeg društva i depozitara Rezervnog fonda ili bilo kog povezanog lica u odnosu na lica iz ove tačke i – koje obavlja dužnost u političkoj stranci i učestvuje u političkim aktivnostima koje su nespojive sa radom u Društvu za upravljanje. VI – Sukob interesa Kandidati za člana Uprave Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka ne mogu obavljati dužnost ili aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08), Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i Zakonom o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11). VII – Potrebna dokumenta Uz prijavu na Javni konkurs, sa adresom prebivališta i brojem telefona za kontakt, kandidati su dužni priložiti original dokument ili ovjerenu kopiju o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: – biografi ja o kretanju u službi, – uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu, sa preporukom poslodavca, – uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), – izvod iz matične knjige rođenih, – ovjerena kopija diplome o završenoj školskoj spremi (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i BiH nakon 27.4.1992. godine), – uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca), – uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci), – potpisana i ovjerena izjava da nije otpušten iz državne službe ukoliko je bio zaposlen u državnoj službi ili potpisana i ovjerena izjava da nije bio zaposlen u državnoj službi, – potpisana i ovjerena izjava da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova za koje se prijavljuje, – potpisana i ovjerena izjava da se na njega ne odnose odredbe člana IX stav 1. Ustava BiH, – potpisana i ovjerena izjava da nije lice koje obavlja izvršnu funkciju u političkoj stranci na bilo kojem nivou političkog organizovanja, – potpisana i ovjerena izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu tačke VI Javnog konkursa, – uvjerenje ili potvrda o posjedovanju zvanja investicionog menadžera ili savjetnika. Lični podaci podnosioca prijave su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br. 49/06, 76/11 i 89/11). Sve ostale informacije su javne i dostupne. II OGLASNI DIO – Broj 75 29.7.2020. VIII – Objavljivanje Javnog konkursa Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. IX – Rok i mjesto za podnošenje prijava Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana kasnijeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem preporučene pošte, na adresu: Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa naznakom: Javni konkurs – ne otvarati. Prijave sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova ne vraćaju se kandidatima nakon sprovedenog postupka Javnog konkursa i ostaju u arhivi Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka. Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. O rezultatima Javnog konkursa kandidati će biti pismeno obaviješteni. Član Uprave koji bude konačno imenovan obavezan je, prije stupanja na dužnost, kao i po isteku mandata, dati pismenu izjavu o imovinskom stanju. Broj: 03-NO32R-4/20 20.7.2020. godine

Predsjednik,

Sanja Rašević, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS, broj 75

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 13.08.2020

Datum objave: 30.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.