fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

inistar fi nansija Republike Srpske r a s p i s u j e JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka

Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 76. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 115/18), a u vezi sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 41/03), člana 28. Zakona o Penzijskom rezervnom
fondu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08,
50/10 i 120/12), Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim
rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, broj: 04/1-012-2-
1854/19, od 11.7.2019. godine, Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za
izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Društva za upravljanje
Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, broj: 04/1-
012-2-1855/19, od 11.7.2019. godine, ministar fi nansija Republike Srpske
r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka
Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom
Republike Srpske a.d. Banja Luka.
A) Opšti uslovi
Svaki kandidat za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora
Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d.
Banja Luka mora da ispunjava sljedeće opšte uslove:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo
kom nivou u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri godine prije
dana objavljivanja Konkursa,
– da nije osuđivan za krivično djelo ili prekršaj za povredu propisa o privrednom ili fi nansijskom poslovanju koji ga čini nepodobnim za obavljanje
dužnosti u navedenom organu,
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
– da se na njega ne odnosi član IX tačka 1. Ustava BiH,
– da ne obavlja dužnost ili vrši aktivnosti koje dovode do sukoba interesa
kako je propisano odredbama člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 41/03),
– da ispunjava uslove iz člana 30. stav 1. Zakona o Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.
73/08, 50/10 i 102/12), tj. da nije lice:
a) koje je u prethodne tri godine imalo najmanje 10% udjela u osnovnom
kapitalu ili bilo član uprave ili nadzornog odbora u društvu za upravljanje investicionim ili penzijskim fondovima, banci ovlašćenoj za obavljanje poslova banke depozitara, brokerskom društvu ili banci ovlašćenoj za obavljanje
poslova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti, osiguravajućem društvu,
investicionom fondu ili penzijskom fondu u privatnom vlasništvu u vrijeme
kada je tim društvima oduzeta dozvola za rad,
b) koje je izgubilo članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja ili kome je nadležni organ izrekao mjeru oduzimanja
dozvole za obavljanje poslova na fi nansijskom tržištu,
v) koje je kažnjeno za krivično djelo prouzrokovanja stečaja nesavjesnim poslovanjem, povrede obaveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja ili
povlašćivanja povjerilaca, zloupotrebe u stečajnom postupku, neovlašćenog
odavanja i pribavljanja poslovne tajne, te krivično djelo poslovne prevare, i to
na vrijeme od pet godina nakon pravosnažnosti presude kojom je osuđeno, a
u to vrijeme se ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
g) protiv koga su izrečene mjere bezbjednosti zabrane vršenja poziva,
djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelimično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za upravljanje dok traje zabrana,
d) koje je kažnjeno za krivično djelo prema zakonima kojima se reguliše
poslovanje na fi nansijskom tržištu i lice koje je više puta kažnjavano za prekršaje propisane odgovarajućim zakonima,
đ) kome je oduzeta poslovna sposobnost,
e) koje posjeduju važeću dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti za
obavljanje poslova brokera ili investicionog menadžera, odnosno odgovarajuće odobrenje nadležnog organa i stvarno obavlja te poslove kao zaposleni
kod drugog društva za upravljanje, brokerskog društva, osiguravajućeg društva, penzijskog fonda, depozitara rezervnog fonda ili banke ovlašćene za
poslove sa hartijama od vrijednosti,
ž) koje je član uprave i nadzornog odbora drugog investicionog fonda,
društva za upravljanje, banke, brokerskog društva, penzijskog fonda, osiguravajućeg društva i depozitara rezervnog fonda ili bilo kog povezanog lica u
odnosu na lica iz ove tačke i
z) koje obavlja dužnost u političkoj stranci i učestvuje u političkim aktivnostima koje su nespojive sa radom u društvu za upravljanje.
B) Posebni uslovi:
– visoka stručna sprema,
– najmanje pet godina radnog iskustva u visokoj stručnoj spremi,
– zvanje investicionog menadžera,
– stručno znanje iz oblasti fi nansijskog tržišta potrebno za uspješno obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim
rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja.
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova:
1. biografi ju sa podacima o kretanju u službi,
2. ovjerenu kopiju diplome,
3. uvjerenje o radnom iskustvu,
4. uvjerenje o državljanstvu,
5. izvod iz matične knjige rođenih,
6. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
7. dokaz da ima zvanje investicionog menadžera,
8. potpisanu i ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova alineja 3, 6, 7. i 8.
Zakonom je defi nisano da najmanje dva člana Nadzornog odbora
Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d.
Banja Luka moraju imati zvanje investicionog menadžera.
Članove Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka imenuje Vlada Republike
Srpske.
Mandat članova Nadzornog odbora Društva za upravljanje Penzijskim
rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka traje četiri godine.
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom
testiranju. Javno testiranje podrazumijeva razgovor-intervju sa članovima
Komisije za izbor.
O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno
obaviješteni.
Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 15 dana od dana raspisivanja
Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu
“Glas Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Prijave sa dokazima dostavljaju se lično ili poštom, na adresu: Ministarstvo
fi nansija, Trg Republike Srpske 1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom: “Za
Konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Društva za
upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka”.
Neblagovremene prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane. Prijave podnosilaca sa kojima se ne stupi u kontakt u određe- nom roku, nakon roka za podnošenje prijava, neće biti razmatrane u daljem
procesu imenovanja.
Broj: 06.07/012-1580-1/19
1.10.2019. godine Ministar,
Banjaluka Zora Vidović, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske 82 od 04.10.2019.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 18.10.2019

Datum objave: 04.10.2019

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.