fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za žalbe Opštine Gacko

Ovaj oglas je istekao

Skupština opštine Gacko raspisuje javni konkurs

Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Odbora za žalbe Opštine Gacko

Na osnovu člana 155. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
97/16), člana 36. Statuta Opštine Gacko (“Službeni glasnik opštine Gacko”,
br. 5/17 i 1/19) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog (1) člana Odbora za žalbe Opštine Gacko, broj: 01-022-177/21, od
18.3.2021. godine, Skupština opštine Gacko raspisuje
JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje jednog člana
Odbora za žalbe Opštine Gacko
I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana
Odbora za žalbe Opštine Gacko.
II – Opis poslova
Odbor za žalbe Opštine Gacko odlučuje u drugom stepenu o žalbama učesnika javnog konkursa u postupku zapošljavanja u Opštinsku upravu i o
žalbama koje se odnose na statusna pitanja službenika i namještenika zaposlenih u Opštinskoj upravi Opštine Gacko. Odbor donosi Poslovnik o radu i
podnosi izvještaj Skupštini opštine najmanje jednom godišnje.
Odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. Odbor je samostalan u svom radu.
III – Mandat
Predsjednik i članovi Odbora za žalbe imenuju se na period od četiri
godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.
IV – Status
Predsjednik i članovi Odbora za žalbe nemaju status službenika i namještenika u Opštinskoj upravi Gacko.
Predsjednik i članovi Odbora za žalbe imaju pravo na naknadu za rad,
čija se visina utvrđuje odlukom Skupštine opštine Gacko.
V – Opšti uslovi:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da se na njega ne odnose odredbe člana 9. stav 1. Ustava BiH,
– da nije zaposlen u Opštinskoj upravi Opštine Gacko.
VI – Posebni uslovi:
– da ima diplomu o završenom četvorogodišnjem studiju sa zvanjem diplomirani pravnik ili završenom prvom ciklusu studija – diplomirani pravnik
sa najmanje 240 ECTS bodova,
– da ima najmanje pet godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– da ima položen stručni ispit za rad u organima uprave ili položen pravosudni ispit,
– dokazani rezultati rada na ranijim poslovima i posjedovanje organizacionih sposobnosti.
VII – Sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
41/03), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08) i drugim zakonima.
VIII – Potrebna dokumentacija
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova Konkursa, u originalu ili ovjerenoj kopiji:
1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavljaju
izabrani kandidati),
4. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim
za obavljanje poslova u opštinskoj upravi (ne starije od tri mjeseca),
5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije
od tri mjeseca),
6. svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da nije otpuštan iz organa
uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri
godine prije objavljivanja Konkursa,
7. svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da se na njega ne odnose
odredbe člana 9. stav 1. Ustava BiH,
8. svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da nije zaposlen u Opštinskoj
upravi Opštine Gacko,
9. svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa,
10. diplomu o završenom četvorogodišnjem studiju sa zvanjem diplomirani pravnik ili završenom prvom ciklusu studija – diplomirani pravnik sa
najmanje 240 ECTS bodova,
11. dokaz o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
12. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave ili
položenom pravosudnom ispitu,
13. biografi ju o kretanju u službi,
14. ako posjeduje, druge dokaze kojima dokazuje rezultate rada na ranijim poslovima organizacionih sposobnosti.
Svi kandidati koji ispunjavaju uslove Konkursa biće pozvani na intervju,
o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.
IX – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja ovog konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Dokumenta priložena uz prijavu neće biti vraćena kandidatima.
Prijave se mogu dostaviti putem prijemne kancelarije Opštine Gacko ili
poštom, na adresu: Skupština opštine Gacko, Solunskih dobrovoljaca br. 2, sa
naznakom: Komisija za sprovođenje postupka za izbor i imenovanje jednog člana
Odbora za žalbe Opštinske uprave Opštine Gacko – ne otvarati.
X – Objavljivanje
Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i
dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno,
rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.
Broj: 01-022-187/21 Predsjednik
8.4.2021. godine Skupštine opštine,
Gacko Mr Rajko Papović, s.r

Izvor: Službeni Glasnik RS broj 36 od 21.04.2021.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.05.2021

Datum objave: 23.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.