fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova Banja Luka

Ovaj oglas je istekao

Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova Banja Luka

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03),
Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, broj:
04/1-012-2-440/20, od 14.2.2020. godine (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 15/20), i Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i
imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova, broj: 04/1-012-2-441/20, od 14.2.2020. godine (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 15/20), ministar rada i boračko-invalidske
zaštite raspisuje
JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora
JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova
I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana
Upravnog odbora JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova.
II – Opis poslova
Upravni odbor JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova:
– donosi statut Agencije, uz saglasnost Vlade,
– donosi program rada i fi nansijski plan Agencije, uz saglasnost Vlade,
– donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije, uz saglasnost Vlade,
– donosi pravilnik o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Agenciji,
– donosi poslovnik o radu,
– donosi druge opšte i pojedinačne akte vezane za ostvarivanje ciljeva i
zadataka Agencije i obezbjeđenje zakonitosti rada Agencije u skladu sa zakonom i Statutom,
– odlučuje o izmjenama godišnjeg programa rada i fi nansijskog plana po
ukazanim potrebama,
– odlučuje o prigovorima zaposlenih u Agenciji na akte direktora koji su
doneseni u prvom stepenu,
– odlučuje o poslovanju Agencije,
– odlučuje o korišćenju sredstava, u skladu sa zakonom i Statutom,
– razmatra i usvaja izvještaj o poslovanju i godišnji obračun Agencije i
iste podnosi Vladi,
– imenuje stalne i privremene komisije i druga radna tijela,
– vrši druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i Statutom.
III – Mandat
Upravni odbor JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova imenuje
se na period od četiri godine.
IV – Status
Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad na teret
Agencije. O visini naknade odlučuje Vlada.
V – Opšti uslovi
– da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da su stariji od 18 godina,
– da posjeduju opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja Konkursa,
– da se protiv njih ne vodi krivični postupak i
– da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.
VI – Posebni uslovi:
– visoka stručna sprema (VII stepen),
– najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
– da ne postoji sukob interesa.
– da su svojim dosadašnjim radom dokazali da mogu obavljati najodgovornije poslove iz djelatnosti Agencije.
VII – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sukobu
interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 73/08 i 52/14).
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci – član
5. Zakona o ministarskim, vladinim i dugim imenovanjima Republike Srpske
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
VIII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, sa navedenom adresom prebivališta i brojem
telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih
uslova:
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– potpisane i od nadležnog organa ovjerene izjave iz tačke V alineje 4. i
6. opštih uslova Konkursa,
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),
– ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– dokaz o radnom iskustvu u struci,
– potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba
interesa.
Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabran kandidat po okončanju izborne procedure.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Konkursa Komisija za
izbor i imenovanje obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno
obaviješteni.
IX – Rok za podnošenje prijave
Prijave se dostavljaju poštom, na adresu: Ministarstvo rada i  boračkoinvalidske zaštite, Banja Luka, Trg Republike Srpske broj 1, sa naznakom:
Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora JU
Agencija za mirno rješavanje radnih sporova.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja
Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
X – Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i u
“Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 16-04/2-012-42-2/20
11.3.2020. godine Ministar,
Banja Luka Duško Milunović, s.r

Izvor: Službeni Glasnik Republike Srpske broj 50 od 27.05.2020.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 10.06.2020

Datum objave: 27.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.