fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja i službi u Opštinskoj upravi Šamac

Na osnovu člana 68. stav 1. i člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 66. Statuta Opštine Šamac (“Službeni glasnik opštine Šamac”, broj 9/17) i člana 7. stav (2) Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine Šamac raspisuje

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja i službi u Opštinskoj upravi Šamac

Na osnovu člana 68. stav 1. i člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16), člana 66. Statuta Opštine Šamac (“Službeni
glasnik opštine Šamac”, broj 9/17) i člana 7. stav (2) Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
42/17), načelnik opštine Šamac raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja i službi u
Opštinskoj upravi Šamac

I – Načelnik opštine Šamac raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja i službi u Opštinskoj upravi Šamac:
1. načelnika Odjeljenja za opštu upravu ………………………………..1 izvršilac,
2. načelnika Odjeljenja za fi nansije ………………………………………1 izvršilac,
3. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i
stambeno-komunalne poslove ………………………………………………1 izvršilac,
4. načelnika Odjeljenja za privredu i inspekcijske
poslove ……………………………………………………………………………..1 izvršilac,
5. načelnika Službe za lokalni ekonomski razvoj ……………………1 izvršilac,
6. načelnika Službe za društvene djelatnosti i
poslove civilne zaštite …………………………………………………………1 izvršilac.
II – Opis poslova načelnika odjeljenja i službi
Rukovode odjeljenjem/službom i obavljaju druge poslove u skladu
sa zakonom i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u
Opštinskoj upravi Šamac. Načelnik odjeljenja/službe za svoj rad odgovara
načelniku opštine.
III – Mandat
Mandat načelnika odjeljenja/službe traje do kraja mandata saziva
Skupštine koji ga je izabrao. Načelnik odjeljenja/službe ima status opštinskog službenika.
IV – Opšti uslovi za kandidate:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
V – Posebni uslovi za kandidate:
1. Za načelnika Odjeljenja za opštu upravu:
– visoka stručna sprema, završen pravni ili ekonomski fakultet ili drugi
fakultet društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
položen stručni ispit za rad u organu uprave, poznavanje rada na računaru;
19.2.2021. OGLASNI DIO – Broj 14 III
2. za načelnika Odjeljenja za fi nansije:
– visoka stručna sprema, završen ekonomski fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u
traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organu uprave,
poznavanje rada na računaru;
3. za načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne
poslove:
– visoka stručna sprema, završen pravni fakultet ili fakultet tehničkog
smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje tri (3)
godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni
ispit za rad u organu uprave, poznavanje rada na računaru;
4. za načelnika Odjeljenja za privredu i inspekcijske poslove:
– visoka stručna sprema, završen fakultet društvenog, tehničkog ili prirodnog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova i tri (3)
godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit
za rad u organu uprave, poznavanje rada na računaru;
5. za načelnika Službe za lokalni ekonomski razvoj:
– visoka stručna sprema, završen fakultet društvenog, tehničkog ili prirodnog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen
stručni ispit za rad u organu uprave, poznavanje rada na računaru;
6. za načelnika Službe za društvene djelatnosti i poslove civilne zaštite:
– visoka stručna sprema društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom
stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organu uprave, poznavanje rada na računaru.
VI – Potrebna dokumenta
Uz prijavu kandidat prilaže biografi ju sa opisom poslova koje je kandidat do sada obavljao i originale ili ovjerene foto-kopije dokaza o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova, kako slijedi.
Opšti uslovi
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat dostavlja ovjerenu foto-kopiju lične karte ili pasoša, uvjerenje o državljanstvu, rodni list i izjavu u
pisanoj formi koja je sastavni dio obrasca/prijave za javni konkurs da:
a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa i
v) nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (čl. od 43.
do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
Posebni uslovi:
1. diploma o traženoj stručnoj spremi,
2. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo od najmanje tri godine u
traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi
na kojim poslovima sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno
radno iskustvo),
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci
položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
4. uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na
računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom
ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta (foto-kopija indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja
potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom
na računaru, odnosno svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi o
položenom predmetu iz informatike.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za prijem službenika obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi uvjerenje o opštoj
zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje o nevođenju
krivičnog postupka i ovjerene izjave da:
a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa i
v) nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (čl. od 43.
do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave “Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili
ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava
opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VII – Rok za podnošenje prijave i ostale informacije
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu, koji se nalazi na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i u Opštinskoj upravi Šamac (šalter-sala).
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis.
Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće
odbačene.
Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili poštom na
adresu: Opština Šamac, Ul. kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 4, 76 230
Šamac, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja i službi u Opštinskoj upravi Šamac.
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Euro Blic” i u “Službenom
glasniku Republike Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Osoba zadužena za davanje dodatnih informacija o Javnom konkursu je
Srđan Smiljanić, samostalni stručni saradnik za građanska stanja, personalne
poslove, poslove sa Odborom za žalbe i opšte upravne poslove – kontakt telefon broj: 054/620-230.
O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno obaviješteni.
Broj: 01-022-43/21
16.2.2021. godine Načelnik opštine,
Šamac Đorđe Milićević, s.r.

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 14

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 06.03.2021

Datum objave: 22.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.