fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja Opštinske uprave Opštine Kostajnica

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja Opštinske uprave Opštine Kostajnica (“Službeni glasnik opštine Kostajnica”, broj 10/21), načelnik opštine Kostajnica raspisuje

Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja Opštinske uprave Opštine Kostajnica

Na osnovu člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
načelnika odjeljenja Opštinske uprave Opštine Kostajnica (“Službeni glasnik
opštine Kostajnica”, broj 10/21), načelnik opštine Kostajnica raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja
Opštinske uprave Opštine Kostajnica

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja
Opštinske uprave Opštine Kostajnica:
1. načelnika Odjeljenja za privredu, fi nansije i društvene djelatnosti,
2. načelnika Odjeljenja za opštu upravu.
II – Opis poslova
Načelnik Odjeljenja za privredu, fi nansije i društvene djelatnosti rukovodi Odjeljenjem za privredu, fi nansije i društvene djelatnosti i odgovoran
je za njegov rad.
Načelnik Odjeljenja za opštu upravu rukovodi Odjeljenjem za opštu
upravu i odgovaran je za njegov rad.
III – Mandat
Načelnika odjeljenja na prijedlog načelnika opštine imenuje Skupština
opštine na vrijeme trajanja mandata saziva Skupštine opštine.
IV – Radnopravni status
Radno mjesto načelnika odjeljenja je rukovodeće radno mjesto sa statusom službenika prve kategorije.
V – Opšti uslovi za kandidate:
1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) da je stariji od 18 godina,
3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
6) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
VI – Posebni uslovi za kandidate
1. Načelnik Odjeljenja za privredu, fi nansije i društvene djelatnosti:
1) da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani ekonomista sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja,
3) da ima položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
4) da ima certifi kat o poznavanju rada na ORACLE programu.
2. Načelnik Odjeljenja za privredu, fi nansije i društvene djelatnosti:
1) da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik
ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik sa ostvarenih najmanje
240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja,
3) da ima položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
4) poznavanje rada na računaru.
VII – Potrebni dokumenti
Prijava na Javni konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu,
koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave
Republike Srpske i na internet stranici Opštine Kostajnica, a može se preuzeti
i u Opštinskoj upravi Opštine Kostajnica (šalter-sala).
Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat uz prijavu prilaže i dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio da se povinuje pred
Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i da se protiv njega ne
vodi krivični postupak pred domaćim ili stranim sudom,
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa i
4) da se na njega ne odnose odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave koje regulišu nespojivost i
sukob interesa.
Gorenavedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio prijave na Javni
konkurs, odnosno prijavnog obrasca. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih
uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1) diplome o završenom fakultetu,
2) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne
spreme,
3) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave ili
izjave kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u
roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenja o
oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu
sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
4) isprave o poznavanju rada na računaru (uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, položen ispit iz informatike
ili druga isprava fakulteta – foto-kopija indeksa, diploma ili druga isprava koja
potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na
računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi i položenom predmetu iz informatike) za kandidate za načelnika Odjeljenja za opštu
upravu, a certifi kat o poznavanju rada na ORACLE programu za kandidate za
načelnika Odjeljenja za privredu, fi nansije i društvene djelatnosti.
Dokazi – kopije dokumenata uz prijavu dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata
koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa Komisija za
sprovođenje Javnog konkursa odbaciće zaključkom.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija za
sprovođenje postupka obaviće intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog
konkursa, dužan je da u roku od sedam (7) dana od dana prijema obavještenja
dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave o
ispunjenosti opštih uslova.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku
ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih
bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.
VIII – Rok, način i mjesto podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku
Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Konkurs ne bude
objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske
uprave Opštine Kostajnica svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 časova
ili poštom, na adresu: Svetosavska 16, Opština Kostajnica, sa naznakom:
Konkursnoj komisiji za izbor i imenovanje načelnika Odjeljenja za privredu,
fi nansije i društvene djelatnosti ili Konkursnoj komisiji za izbor i imenovanje
načelnika Odjeljenja za opštu upravu.
Osoba za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je
Aleksandar Pašić, kontakt telefon br. 052/663-113 ili 052/663-139, lokal 23.
Javni konkurs sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno
opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17).
Broj: 02-020-532/21
6.4.2021. godine Načelnik opštine,
Kostajnica Nikola Janjetović, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 32

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.04.2021

Datum objave: 13.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.