fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine grada Trebinja

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), člana 39. stav 2. tačka 21. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), člana 50. st. 2. i 3, člana 51. stav 3, člana 53. stav 3. i člana 67. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 3. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine grada Trebinja, broj: 09-013-123/21, od 10.3.2021. godine (“Službeni glasnik Grada Trebinja”, broj 3/21), Skupština grada Trebinja raspisuje

Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine grada Trebinja

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), člana 39. stav 2. tačka 21.
Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16
i 36/19), člana 50. st. 2. i 3, člana 51. stav 3, člana 53. stav 3. i člana 67. stav 1.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 3. Pravilnika o
jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
42/17) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara
Skupštine grada Trebinja, broj: 09-013-123/21, od 10.3.2021. godine (“Službeni
glasnik Grada Trebinja”, broj 3/21), Skupština grada Trebinja raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje sekretara Skupštine grada
Trebinja

I – Opis poslova
Sekretar Skupštine rukovodi Stručnom službom Skupštine grada, odgovara za rad Stručne službe i obavlja druge poslove utvrđene Statutom Grada,
Poslovnikom Skupštine grada Trebinja i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Trebinja.
II – Mandat
Sekretar Skupštine grada Trebinja bira se do kraja trajanja mandata saziva Skupštine grada Trebinja, koja ga je izabrala.
III – Status
Sekretar Skupštine ima status službenika prve kategorije na rukovodećem radnom mjestu u Gradskoj upravi Grada Trebinja.
IV – Opšti uslovi
Opšti uslovi za kandidate:
1) da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) da su stariji od 18 godina,
3) da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4) da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj upravi,
5) da nisu otpuštani iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6) da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi,
7) da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
V – Posebni uslovi:
1) da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik
ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje
240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja i
3) da ima položen stručni ispit za rad u upravi.
Kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u upravi može biti imenovan za sekretara Skupštine uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest
mjeseci od dana prijema u radni odnos na ovo radno mjesto.
VI – Nespojivost i sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama čl. 44. i 45. Zakona o
službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave.
VII – Potrebna dokumenta:
Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni
konkurs, koji je dostupan na internet stranici Grada Trebinja, Ministarstva uprave
i lokalne samouprave Republike Srpske, a može se preuzeti i na info-pultu Centra
za usluge građanima Gradske uprave Grada Trebinja.
1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) – foto-kopija,
2. dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dostaviće nakon
okončanja postupka imenovanja,
3. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo (ne starije od šest mjeseci),
4. za dokaz iz tačke IV podt. 5, 6. i 7. opštih uslova kandidati će dostaviti
svojeručno potpisanu izjavu ovjerenu od nadležnog organa,
5. ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu – foto-kopija,
6. potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja (potvrdu,
rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom
spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će položiti stručni ispit u roku od šest
mjeseci od prijema u radni odnos na ovo radno mjesto ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi.
Izjave o ispunjavanju opštih uslova (tačka IV) iz podt. 4, 5, 6. i 7. Javnog
konkursa predstavljaju sastavni dio obrasca Prijava na javni konkurs, koje
kandidat potvrđuje svojim potpisom, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim
dokumentima.
VII – Objavljivanje Javnog konkursa i rok za podnošenje prijava
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Glas Srpske”.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog
konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske” i u “Službenom glasniku Republike
Srpske”.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od
dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu dostaviti lično, putem protokola Centra za usluge građanima ili poštom, na adresu: Grad Trebinje, Ulica Vuka Karadžića broj 2,
sa naznakom: Komisija za Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara
Skupštine grada Trebinja.
VIII – Izborni postupak
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursna
komisija obaviće usmeni intervju s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti,
znanja, vještina kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat
konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Ukoliko više kandidata na rang-listi ima isti broj bodova, prednost će imati kandidat koji ima status člana porodice poginulog borca, ratnog vojnog
invalida i boraca, kako je propisano čl. 36, 54. i 73. Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog
rata Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 134/11,
9/12 i 40/12). Da bi ostvarili navedene prednosti, kandidati su dužni da
prilože odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova iz čl. 39. i 60. Zakona o
pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambenootadžbinskog rata Republike Srpske.
Prvorangirani kandidat je dužan u roku od sedam dana od dana prijema
obavještenja od Komisije dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih
uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj
sposobnosti i ovjerenu izjavu o ispunjavanju opštih uslova tačka IV iz podt.
4, 5, 6. i 7. Javnog konkursa.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom
roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.
Dokumentacija koja je priložena uz Prijavu na javni konkurs neće biti vraćena kandidatima.
Za dodatna obavještenja o Javnom konkursu zadužena je kontakt osoba: Željka Milinić, službenik Gradske uprave Grada Trebinja, telefon br.
059/274-400, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova svakog radnog dana.
Broj: 09-013-164/21
2.4.2021. godine Predsjednik,
Trebinje Dragoslav Banjak, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 33

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 30.04.2021

Datum objave: 15.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.