fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Brod

Na osnovu člana 50, člana 51. st. (2) i (3), člana 52. stav (2) i člana 53. stav (3) Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Brod i utvrđivanju kriterijuma (“Službeni glasnik opštine Brod”, broj 1/21), Skupština opštine Brod raspisuje

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Brod

Na osnovu člana 50, člana 51. st. (2) i (3), člana 52. stav (2) i člana 53.
stav (3) Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 8. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 41/03) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Brod i utvrđivanju
kriterijuma (“Službeni glasnik opštine Brod”, broj 1/21), Skupština opštine
Brod raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Brod

I – Skupština opštine Brod raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje
sekretara Skupštine opštine Brod (u daljem tekstu: sekretar).
II – Opis poslova
Djelokrug poslova sekretara utvrđen je Zakonom o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave, Statutom Opštine Brod i
Poslovnikom o radu Skupštine opštine Brod.
15.2.2021. OGLASNI DIO – Broj 12 V
III – Mandat
Mandat sekretara traje do kraja mandata saziva Skupštine opštine koja
ga je izabrala.
IV – Status
Sekretar ima status službenika prve kategorije.
V – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske / Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da nije otpuštan iz organa uprave na bilo kom nivou vlasti u Republici
Srpskoj / BiH na osnovu disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja konkursa,
4. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
6. da nije osuđivan za krivično djelo ili bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
7. da ima opštu zdravstvenu sposobnost.
VI – Posebni uslovi:
1. da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik
ili prvi ciklus studija – diplomirani pravnik sa najmanje 240 ECTS bodova ili
ekvivalent,
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
3. da ima položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
VII – Nespojivost i sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama čl. 44. i 45. Zakona
o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave.
VIII – Potrebna dokumenta
Prilikom podnošenja prijave na Konkurs kandidat je dužan da uz prijavu
dostavi biografi ju o kretanju u službi i dokaze o ispunjenosti uslova određe- nih t. V i VI ovog konkursa.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
lične karte ili pasoša i izjave u pisanoj formi:
a) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
b) da nije otpuštan iz organa uprave na bilo kom nivou vlasti u Republici
Srpskoj / BiH na osnovu disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja Konkursa,
v) da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
d) da nije osuđivan za krivično djelo ili bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat je dužan priložiti
foto-kopiju sljedećih dokumenata:
a) diplome o stručnoj spremi,
b) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci
položiti stručni ispit ako bude izabran,
v) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje
ili drugi akt iz kog se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom
i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove
Konkursa Komisija za sprovođenje postupka izbora i imenovanja sekretara
obaviće intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti
blagovremeno obaviješteni.
IX – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja od Komisije dostaviti uvjerenje o
opštoj zdravstvenoj sposobnosti i originalne ili ovjerene foto-kopije dokaza o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova.
Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze iz
prethodnog stava ovog konkursa ili na osnovu dostavljenih dokaza Komisija
utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg
kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi
u skladu sa odredbama iz prethodnog stava ovog konkursa.
X – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće razmatrati.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opštinska uprava
Opštine Brod, Ul. Svetog Save broj 17, 74 450 Brod, sa naznakom: Prijava
na Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Brod.
Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatu zbog propisane obaveze pružanja svih dokaza o sprovedenom postupku Ombudsmana za
ljudska prava u postupku provjere javnih konkursa.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Broj: 01-120-3/21 Predsjednik
29.1.2021. godine Skupštine opštine,
Brod Aleksandar Kruškonjić, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 11

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.03.2021

Datum objave: 16.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.