fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Istočna Ilidža

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 50. st. 2. i 3, člana 51. stav 3, člana 67. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Istočna Ilidža, broj: 02-023-98/21 (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, broj 4/21) i člana 36. Statuta Opštine Istočna Ilidža (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, broj 4/21), Skupština opštine Istočna Ilidža raspisuje

Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Istočna Ilidža

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), člana
39. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
97/16), člana 50. st. 2. i 3, člana 51. stav 3, člana 67. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za
izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Istočna Ilidža, broj: 02-023-98/21
(“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, broj 4/21) i člana 36. Statuta Opštine
Istočna Ilidža (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, broj 4/21), Skupština
opštine Istočna Ilidža raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Istočna Ilidža

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine
opštine Istočna Ilidža.
II – Opis poslova
Sekretar Skupštine opštine obavlja poslove utvrđene zakonom, Statutom
Opštine, Poslovnikom o radu Skupštine opštine Istočna Ilidža i Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštini Istočna Ilidža.
III – Mandat
Mandat sekretara Skupštine traje do kraja mandata saziva Skupštine
koja ga je imenovala.
IV – Status
Sekretar Skupštine ima status službenika na rukovodećem radnom mjestu.
V – Opšti uslovi:
1. da su državljani Republike Srpske ili BiH,
2. da su stariji od 18 (osamnaest) godina,
3. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim da
obavljaju dužnost za koju se kandiduju, odnosno da se protiv njih ne vodi
krivični postupak,
4. da nisu otpuštani iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u BiH,
po osnovu izricanja disciplinske mjere u periodu od 3 (tri) godine prije dana
objavljivanja ovog konkursa,
5. da se na njih ne odnosi član 9. tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
6. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
7. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
V – Posebni uslovi:
1. da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik
ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje
240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
3. položen stručni ispit za rad u upravi.
VI – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.
VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
1. biografi ju o kretanju u službi,
2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
3. ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
4. ovjerenu kopiju lične karte,
5. ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi,
6. potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja,
7. uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu
zatvora od najmanje šest mjeseci ili krivično djelo koje ih čini nepodobnim
za vršenje dužnosti (ne starije od šest mjeseci),
8. uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od tri
mjeseca),
9. potpisanu i od nadležnih organa ovjerenu izjavu da nisu otpuštani iz
organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,
10. potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi,
11. potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu da se na njih
ne odnosi član IX Ustava Bosne i Hercegovine,
12. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci) dostaviće izabrani kandidat po okončanju izborne procedure.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće intervju – razgovor, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Dokumenta priložena uz prijavu na Konkurs neće biti vraćena kandidatima.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja
Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Euro
Blic Republike Srpske”.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Prijave na Konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu:
Skupština opštine Istočna Ilidža, Ulica vojvode Radomira Putnika br. 2,
71 123 Istočna Ilidža, sa naznakom: Komisija za izbor.
Broj: 02-012-559/21.
6.4.2021. godine Predsjednik Skupštine,
Istočna Ilidža Rade Ćosović, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 33

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 30.04.2021

Datum objave: 15.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.