fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Kostajnica

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu čl. 50, 51. i 53. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) i tačke V Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Kostajnica (“Službeni glasnik opštine Kostajnica”, broj 10/21), Skupština opštine Kostajnica raspisuje

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Kostajnica

Na osnovu čl. 50, 51. i 53. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
97/16) i tačke V Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje
sekretara Skupštine opštine Kostajnica (“Službeni glasnik opštine Kostajnica”,
broj 10/21), Skupština opštine Kostajnica raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine
Kostajnica

I – Opis poslova
Djelokrug poslova sekretara Skupštine opštine Kostajnica propisan
je Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave, Statutom Opštine Kostajnica, Poslovnikom o radu Skupštine
opštine Kostajnica i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
u Opštinskoj upravi Opštine Kostajnica.
II – Mandat
Mandat sekretara Skupštine opštine Kostajnica traje do kraja mandata
saziva Skupštine koja ga je izabrala.
III – Radnopravni status
Radno mjesto sekretara Skupštine opštine Kostajnica je rukovodeće radno mjesto sa statusom službenika prve kategorije.
IV – Opšti uslovi za kandidate:
1) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2) da je stariji od 18 godina,
3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
V – Posebni uslovi za kandidate:
1) da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik
ili završen prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih
najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2) da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja,
3) da ima položen stručni ispit za rad u upravi,
4) poznavanje rada na računaru.
VI – Potrebni dokumenti
Prijava na Javni konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu,
koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave
Republike Srpske i na internet stranici Opštine Kostajnica, a može se preuzeti
i u Opštinskoj upravi Opštine Kostajnica (šalter-sala).
Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat uz prijavu prilaže i dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio da se povinuje pred
Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH,
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i da se protiv njega ne
vodi krivični postupak pred domaćim ili stranim sudom,
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa i
4) da se na njega ne odnose odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave koje regulišu nespojivost i
sukob interesa.
Gorenavedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio prijave na Javni
konkurs, odnosno prijavnog obrasca. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih
uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1) diplome o završenom fakultetu,
2) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme,
3) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave ili
izjave kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od šest (6) mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenja
o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu
sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
4) isprave o poznavanju rada na računaru (uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, položen ispit iz informatike ili druga isprava fakulteta – foto-kopija indeksa, diploma ili druga
isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi
sa radom na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj
spremi i položenom predmetu iz informatike).
Dokazi – kopije dokumenata uz prijavu dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata
koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa Komisija za
sprovođenje Javnog konkursa odbaciće zaključkom.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija za
sprovođenje postupka obaviće intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje Javnog
konkursa, dužan je da u roku od sedam (7) dana od dana prijema obavještenja
dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovje-
renoj kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave o
ispunjenosti opštih uslova.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku
ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Konkursna komisija utvrdi da kandidat ne
ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih
bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju
opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.
VII – Rok, način i mjesto podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku
Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Konkurs ne bude
objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Prijave se mogu podnositi neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske
uprave Opštine Kostajnica svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 časova
ili poštom, na adresu: Svetosavska 16, Opština Kostajnica, sa naznakom:
Konkursnoj komisiji za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine
Kostajnica.
Osoba za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je
Aleksandar Pašić, kontakt telefon br. 052/663-113 ili 052/663-139, lokal 23.
Javni konkurs sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno
opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17).
Broj: 01-013-108/21
2.4.2021. godine Predsjednik Skupštine,
Kostajnica Miloš Šteković, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 32

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 28.04.2021

Datum objave: 13.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.