fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Kozarska Dubica

Na osnovu čl. 50. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), a u skladu sa članom 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), i na osnovu člana 20. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Kozarska Dubica (“Službeni glasnik opštine Kozarska Dubicaˮ, broj 3/21), načelnik opštine Kozarska Dubica raspisuje

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Kozarska Dubica

Na osnovu čl. 50. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
97/16), a u skladu sa članom 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), i na osnovu
člana 20. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
u Opštinskoj upravi Opštine Kozarska Dubica (“Službeni glasnik opštine
Kozarska Dubicaˮ, broj 3/21), načelnik opštine Kozarska Dubica raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine
Kozarska Dubica

I – Načelnik opštine Kozarska Dubica raspisuje Javni konkurs za izbor i
imenovanje sekretara Skupštine opštine Kozarska Dubica:
1. sekretar Skupštine opštine Kozarska Dubica – 1 izvršilac.
II – Opis poslova
Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Kozarska Dubica.
III – Status
Sekretar Skupštine opštine ima status službenika prve kategorije u
Opštinskoj upravi Kozarska Dubica, a prava iz radnog odnosa ostvaruje u
skladu sa zakonom.
IV – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da se na njega ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava BiH i
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
V – Posebni uslovi:
– VSS, VII stepen ili 240 ECTS bodova – pravni fakultet,
– tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
– poznavanje rada na računaru,
– položen vozački ispit Be-kategorije.
VI – Potrebni dokumenti
Uz prijavu na Konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– potpisane i ovjerene izjave iz t. 5, 6. i 7. Opštih uslova,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
– diplomu o stečenom obrazovanju,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi,
– dokaz o radnom iskustvu,
– dokaz o poznavanju rada na računaru,
– kopiju vozačke dozvole.
VII – Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja
Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Kozarska
Dubica, Konkursna komisija za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Kozarska Dubica, 79 240 Kozarska Dubica, Svetosavska ul. br. 5.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Konkursna komisija za sprovođenje postupka za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Kozarska Dubica
obaviće intervju na kojem će vršiti provjeru znanja kandidata o opštem upravnom
postupku, poznavanje načina funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i
poznavanje poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao.
Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o terminima intervjua.
Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine
Kozarska Dubica objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i
dnevnom listu “Blic”.
Broj: 01-103-3/21
3.2.2021. godine Načelnik opštine,
Kozarska Dubica Dr Radenko Reljić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 14

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.03.2021

Datum objave: 22.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.