fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Rogatica

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 50. stav 2. i čl. 51. i 53. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 36. stav 2. Statuta Opštine Rogatica (“Službeni glasnik opštine Rogatica”, br. 5/17 i 4/19) i člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Rogatica (“Službeni glasnik opštine Rogatica”, broj 1/21), Skupština opštine Rogatica raspisuje

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Rogatica

Na osnovu člana 50. stav 2. i čl. 51. i 53. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16), člana 36. stav 2. Statuta Opštine Rogatica
(“Službeni glasnik opštine Rogatica”, br. 5/17 i 4/19) i člana 1. Odluke o
raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Rogatica (“Službeni glasnik opštine Rogatica”, broj 1/21), Skupština
opštine Rogatica raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Rogatica

I – Opis poslova
Sekretar Skupštine opštine pomaže predsjedniku Skupštine opštine u
pripremanju i organizovanju sjednica Skupštine opštine i u drugim poslovima
vezanim za rad Skupštine opštine, pomaže predsjedniku Skupštine opštine u
primjeni Statuta Opštine i Poslovnika Skupštine opštine i stara se o zakonitosti rada Skupštine opštine i radnih tijela Skupštine opštine, prati izvršavanje
Programa rada Skupštine opštine i stara se o njegovom izvršavanju, sarađuje i koordinira rad organa na pripremanju materijala za sjednice Skupštine
opštine, sjednice komisija i drugih radnih tijela Skupštine opštine, stara se
o izvršavanju zaključaka Skupštine opštine i sprovođenju drugih propisa,
obavlja i druge stručne poslove u vezi sa radom Skupštine opštine, stara se
o objavljivanju akata koje donosi Skupština opštine i odgovoran je urednik
“Službenog glasnika opštine Rogatica”, obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština opštine, odnosno predsjednik.
II – Mandat
Sekretar se imenuje na vrijeme trajanja mandata saziva Skupštine opštine Rogatica.
III – Radnopravni status
Sekretar Skupštine opštine Rogatica ima status rukovodećeg opštinskog
službenika.
IV – Opšti uslovi za kandidate:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
V – Posebni uslovi za kandidate:
– da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik
ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje
240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja,
– da ima položen stručni ispit za rad u upravi.
VI – Potrebna dokumenta
Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji je dostupan na internet-stranici opštine Rogatica: www rogatica.ba ili se može
preuzeti u šalter-sali Opštinske uprave Rogatica.
Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat uz prijavu prilaže i dokaze o
ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
i izjave da kandidat:
1) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
2) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
3) da ne postoje nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na Javni konkurs, odnosno prijavnog obrasca.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1) diplome o završenom fakultetu,
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjave kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od
šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa
Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne
spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim
poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno
iskustvo).
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata
koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa Komisija će
odbaciti zaključkom.
VII – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje
Javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da u roku od sedam dana
od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih
uslova.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa, konkursna
Komisija obaviće intervju s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja, vještina kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
VIII – Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa u jednom o javnih glasila iz tačke 9. ovog konkursa.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično (prijemni
šalter Opštinske uprave Rogatica) ili poštom, na adresu: Skupština opštine
Rogatica, Ul. srpske sloge 81, sa naznakom: Komisija za sprovođenje Javnog
konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Rogatica.
IX – Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike
Srpske” i u dnevnom listu “Večernje novosti”.
Broj: 02/2-013-1-11-1/21 Predsjednik
9.2.2021. godine Skupštine opštine,
Rogatica Ninoslav Prelić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 11

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 02.03.2021

Datum objave: 16.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.