fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Šamac

Na osnovu člana 50. stav (2) i čl. 51. i 53. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 53. Statuta Opštine Šamac (“Službeni glasnik opštine Šamac”, broj 9/17) i člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Šamac, broj: 07-022-29/201 (“Službeni glasnik opštine Šamac”, broj 2/21), Skupština opštine Šamac raspisuje

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Šamac

Na osnovu člana 50. stav (2) i čl. 51. i 53. Zakona o službenicima i
namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16), člana 53. Statuta Opštine Šamac (“Službeni
glasnik opštine Šamac”, broj 9/17) i člana 1. Odluke o raspisivanju Javnog
konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Šamac, broj: 07-022-29/201 (“Službeni glasnik opštine Šamac”, broj 2/21), Skupština opštine Šamac raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine
Šamac

1. Opis poslova
Sekretar Skupštine opštine pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine
i u saradnji sa predsjednikom i načelnikom Opštine priprema prijedlog dnevnog reda Skupštine i obezbjeđuje uslove za rad Skupštine i njenih radnih
tijela, daje stručno mišljenje o određenom pravnom pitanju koje se pojavi u
radu na sjednici Skupštine, a na zahtjev predsjedavajućeg ili Kluba odbornika, stara se o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika, priprema prijedloge
odgovora na tužbu u sporovima koji se vode protiv akata Skupštine, uređuje
Službeni glasnik i odgovoran je za njegov sadržaj, obavlja i druge poslove
utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Skupštine opštine.
2. Mandat
Mandat sekretara Skupštine traje do kraja mandata saziva Skupštine
koji ga je izabrao.
3. Radnopravni status
Sekretar Skupštine opštine Šamac ima status opštinskog službenika
prve kategorije.
4. Opšti uslovi za kandidata:
– da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
– da je stariji od 18 godina,
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
– da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa i
– da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
5. Posebni uslovi za kandidata:
– da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik
ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik sa najmanje 240 ECTS
bodova ili ekvivalent,
– da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja i
– da ima položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi.
6. Potrebna dokumenta
Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu, koji je
dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave
Republike Srpske ili se može preuzeti u šalter-sali Opštinske uprave Šamac.
Uz prijavu kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih
uslova, kako slijedi:
– foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu,
– izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu
zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
– izjavu da kandidat nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije
objavljivanja Konkursa i
– izjavu da kandidat nije u sukobu interesa u skladu sa čl. 43. i 47.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.
Navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio prijave na Javni konkurs, odnosno prijavnog obrasca.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
– diplome o završenom fakultetu,
– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjave kojom
se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od šest
mjeseci položiti stručni ispit ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju
od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom
o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
– isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne
spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim
poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno
iskustvo).
Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave
kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa
Konkursna komisija odbaciće zaključkom.
7. Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje
Javnog konkursa (Konkursna komisija), dužan je da u roku od sedam dana
od dana prijema obavještenja Konkursne komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih
uslova.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursna komisija obaviće intervju s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja, vještina kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za koje je
kandidat konkurisao, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
8. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa u jednom od javnih glasila iz tačke 9. ovog konkursa.
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično ili poštom
na adresu: Opština Šamac, Skupština opštine Šamac, Ul. kralja Aleksandra
I Karađorđevića br. 4, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka po
Javnom konkursu za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Šamac.
9. Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike
Srpske” i dnevnom listu “Euro Blic”.
Broj: 07-120-16/21 Predsjednik
15.2.2021. godine Skupštine opštine,
Šamac Simo Varadinović, s.r.

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 14

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 06.03.2021

Datum objave: 22.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.