fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Sokolac

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 50. stav 3, člana 51. st. 2. i 3. člana 53. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 36. Statuta Opštine Sokolac (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, br. 17/17 i 33/17) i Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Sokolac, broj: 01-080-34, od 21. januara 2021. godine, Skupština opštine Sokolac raspisuje

Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Sokolac

Na osnovu člana 50. stav 3, člana 51. st. 2. i 3. člana 53. stav 3. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 36. Statuta Opštine
Sokolac (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, br. 17/17 i 33/17) i
Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine
opštine Sokolac, broj: 01-080-34, od 21. januara 2021. godine, Skupština opštine Sokolac raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje sekretara
Skupštine opštine Sokolac

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine
opštine Sokolac.
II – Opis poslova
Djelokrug poslova sekretara Skupštine opštine Sokolac propisan je
Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave, Statutom Opštine Sokolac i Poslovnikom o radu Skupštine opštine Sokolac.
III – Mandat
Mandat sekretara Skupštine opštine traje do kraja mandata saziva
Skupštine koja ga je izabrala.
IV – Status
Sekretar Skupštine opštine ima status službenika na rukovodećem radnom mjestu.
V – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi,
7. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije i da nije odbio naredbu da se povinuje pred
Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH).
VI – Posebni uslovi:
1. da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik
ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje
240 ECTS bodova ili ekvivalent,
2. da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja, odnosno zvanja,
3. da ima položen stručni ispit za rad u organima uprave.
VII – Sukob interesa
Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama čl. 44. i 45. Zakona
o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave
Republike Srpske.
VIII – Potrebna dokumentacija
Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu, koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike
Srpske.
Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenosti
opštih i posebnih uslova.
1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
– ovjerenu foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu,
– ovjerenu foto-kopiju lične karte ili pasoša,
– svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za
krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u
opštinskoj upravi,
– svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidat nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,
– svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidat nije u sukobu interesa u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u
organima jedinice lokalne samouprave, odnosno da ne obavlja dužnost koja
je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi,
– svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidat nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše
Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom
– član IX stav 1. Ustava BiH,
– uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostavlja prvorangirani
kandidat po prijedlogu Komisije za izbor.
2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže ovjerene
foto-kopije:
– diplome o završenoj stručnoj spremi,
– uvjerenja o radnom iskustvu u struci,
– uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave
kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit
ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog
ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15).
Dokumenta priložena uz prijavu na Konkurs neće biti vraćena kandidatima.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa
Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. Konačno imenovanje kandidata sa rang-liste koju utvrdi
Komisija za izbor izvršiće Skupština opštine Sokolac.
IX – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti putem prijemne kancelarije Opštine Sokolac
ili poštom, na adresu: Skupština opštine Sokolac, Glasinačka 13, 71 350
Sokolac, sa naznakom: Komisiji za izbor sekretara Skupštine opštine Sokolac.
X – Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike
Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Broj: 01-080-63 Predsjednik
12.4.2021. godine Skupštine opštine,
Sokolac Sretko Marjanović, s.r

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 38

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 12.05.2021

Datum objave: 28.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.