fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Trnovo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), člana 50. st. 2. i 3, člana 51. st. 2. i 3, člana 53. stav 3. i člana 67. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 35. Statuta Opštine Trnovo (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, br. 18/17 i 27/17) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa i utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Trnovo (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, broj 5/21), Skupština opštine Trnovo raspisuje

Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Trnovo

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 97/16 i 36/19), člana 50. st. 2. i 3, člana 51. st. 2. i 3, člana 53. stav 3. i člana 67. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 35. Statuta Opštine Trnovo (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, br. 18/17 i 27/17) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa i utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Trnovo (“Službene novine grada Istočno Sarajevo”, broj 5/21), Skupština opštine Trnovo raspisuje

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Trnovo

I – Opis poslova Sekretar Skupštine opštine Trnovo obavlja poslove utvrđene zakonom, Statutom Opštine, Poslovnikom o radu Skupštine opštine Trnovo i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštini Trnovo.

II – Mandat

Mandat sekretara Skupštine traje do kraja mandata saziva Skupštine koja ga je imenovala.

III – Status

Sekretar Skupštine ima status službenika na rukovodećem radnom mjestu.

IV – Opšti uslovi

Opšti uslovi za kandidate su: 1. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, 2. da su stariji od 18 godina, 3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost, 4. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, 5. da nisu otpuštani iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa, 6. da nisu u sukobu interesa, odnosno da ne obavljaju dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, 7. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

V – Posebni uslovi

Pored opštih uslova, svaki kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uslove: 1. da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija sa zvanjem diplomirani pravnik i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, 2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno zvanja, 3. da ima položen stručni ispit za rad u upravi.

VI – Sukob interesa

Kandidati ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske, Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.

VII – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji: 1. biografi ju o kretanju u službi, 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), 3. ovjerenu kopiju lične karte, 4. ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, 5. ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, 6. potvrdu o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja, 7. uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za vršenje dužnosti (ne starije od šest mjeseci), 8. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), 9. potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa, 10. potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, 11. potpisanu i od strane nadležnog organa ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 12. uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci) dostaviće izabrani kandidat po okončanju izborne procedure. Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Konkursa Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni. Konačno imenovanje kandidata sa rang-liste koju utvrdi Komisija za izbor vršiće Skupština opštine Trnovo.

VIII – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Večernje novosti – RS izdanje”. Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave na Javni konkurs dostavljaju se na adresu: Skupština opštine Trnovo – Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Trnovo, poštom ili direktno na protokol Opštine Trnovo, uz naznaku: prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Trnovo, Trnovskog bataljona 86, 71 220 Trnovo. Broj: 01-022-20/21 Predsjednik 8.4.2021. godine Skupštine opštine, Trnovo Siniša Golijanin, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS, broj 35

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 05.05.2021

Datum objave: 22.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.