fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu Vukosavlje

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu čl. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske - u daljem tekstu: ZMVI RS (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), u vezi sa članom 11. Statuta JU Centar za kulturu Vukosavlje, i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu Vukosavlje, od 25.3.2021. godine (“Službeni glasnik opštine Vukosavlje”, broj 3/21), Skupština opštine Vukosavlje r a s p i s u j e

Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu Vukosavlje

Na osnovu čl. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske – u daljem tekstu: ZMVI RS (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), u vezi sa članom 11. Statuta JU Centar za kulturu Vukosavlje, i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu Vukosavlje, od 25.3.2021. godine (“Službeni glasnik opštine Vukosavlje”, broj 3/21), Skupština opštine Vukosavlje r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora JU Centar za kulturu Vukosavlje

I – Opis poslova

Opis poslova i djelokrug rada sadržan je u članu 12. Statuta Centra za kulturu Vukosavlje i Upravni odbor ima sljedeća prava i dužnosti: donosi Statut, odlučuje o poslovanju Ustanove, razmatra i usvaja izvještaj o poslovanju i godišnji obračun, donosi program rada i fi nansijski plan, odlučuje o korišćenju sredstava u skladu sa zakonom i Statutom, vrši druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i Statutom.

II – Mandat

Upravni odbor imenuje Skupština opštine Vukosavlje na period od četiri godine.

III – Opšti i posebni uslovi

1. Svi kandidati za imenovanje dužni su da ispunjavaju sljedeće opšte uslove: da su stariji od 18 godina, da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 2. Pored opštih uslova, kandidati su dužni da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove: visoka stručna sprema društvenog smjera, poznavanje problematike u djelatnosti kojom se bavi pravni subjekt, poznavanje sadržaja i rada organa upravljanja.

IV – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kao i biografi ju. 1. Kao dokaze o ispunjavanju uslova Konkursa kandidati su dužni dostaviti ovjerenu foto-kopiju lične karte, original ili ovjerenu foto-kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, diplome o stečenom obrazovanju i ovjerene izjave u pisanoj formi, kojom potvrđuju: a) da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, b) da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, v) da nisu u sukobu interesa na način kako to određuje Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske.

V – Sukob interesa i nespojivost

Kandidati za člana Upravnog odbora ne mogu obavljati dužnosti niti aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa ZMVI i drugim zakonima. Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci niti za člana Upravnog odbora može biti imenovano lice iz reda zaposlenih JU Centar za kulturu Vukosavlje.

VI – Objavljivanje i rok za podnošenje prijava

Javni konkurs biće objavljen u dnevnim novinama “Euroblic” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa. Javni konkurs sprovešće Komisija za izbor, koja će sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa obaviti intervju, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni. Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Vukosavlje, Muse Ćazima Ćatića 163, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Centar za kulturu Vukosavlje. Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće biti vraćena kandidatima. Broj: 01/1-013-16/21

Predsjednik 2.4.2021. godine Skupštine opštine, Vukosavlje Nihad Bahić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS, broj 34

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 01.05.2021

Datum objave: 20.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.