fbpx

Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Vukosavlje

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske - u daljem tekstu: ZMVI RS (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), u vezi sa članom 26. Statuta JU Centar za socijalni rad Vukosavlje, od 22.1.2018. godine, i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Vukosavlje, od 25.3.2021. godine (“Službeni glasnik opštine Vukosavlje”, broj 3/21), Skupština opštine Vukosavlje raspisuje

Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Vukosavlje

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske – u daljem tekstu: ZMVI RS (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), u vezi sa članom 26. Statuta JU Centar za socijalni rad Vukosavlje, od 22.1.2018. godine, i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Vukosavlje, od 25.3.2021. godine (“Službeni glasnik opštine Vukosavlje”, broj 3/21), Skupština opštine Vukosavlje raspisuje

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Vukosavlje

I – Opis poslova

Opis poslova i djelokrug rada sadržan je u članu 29. Statuta JU Centar za socijalni rad Vukosavlje.

II – Mandat

Upravni odbor imenuje Skupština opštine Vukosavlje nakon sprovedenog postupka javne konkurencije na period od četiri godine.

III – Opšti i posebni uslovi 1. Svi kandidati za imenovanje dužni su da ispunjavaju sljedeće opšte uslove: da su stariji od 18 godina, da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 2. Pored opštih uslova iz prethodnog stava, kandidati su dužni da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove: – visoka stručna sprema (VSS), – najmanje tri (3) godine radnog iskustva, – poznavanje problematike u oblasti socijalne zaštite, – da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje dužnosti, – da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

IV – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni da dostave dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova. 1. Kao dokaze o ispunjavanju opštih uslova kandidati su dužni dostaviti ovjerenu foto-kopiju lične karte, izvod iz matične knjige rođenih i ovjerenu izjavu u pisanoj formi kojom potvrđuju: a) da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, b) da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 2. Kao dokaze o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni dostaviti diplomu ili uvjerenje o stečenom obrazovanju, uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od šest mjeseci), uvjerenje o neosuđivanosti (ne starije od šest mjeseci).

V – Sukob interesa i nespojivost

Kandidati za člana Upravnog odbora ne mogu obavljati dužnosti niti aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa ZMVI i drugim dokazima. Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci niti za člana Upravnog odbora može biti imenovano lice iz reda zaposlenih u JU Centar za socijalni rad Vukosavlje.

VI – Objavljivanje i rok za podnošenje prijava Javni konkurs biće objavljen u dnevnim novinama “Euroblic” i u “Službenom glasniku Republike Srpske”. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će biti blagovremeno obaviješteni. Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Opština Vukosavlje, Muse Ćazima Ćatića 163, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Vukosavlje. Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće biti vraćena kandidatima. Broj: 01/1-013-15/21 Predsjednik 2.4.2021. godine Skupštine opštine, Vukosavlje Nihad Bahić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS, broj 34

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 05.05.2021

Datum objave: 20.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.