fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Ovaj oglas je istekao

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), Odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, broj: 04/1- 012-2-3627/19, od 30.12.2019. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 5/20), i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-3640/19, od 30.12.2019. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 5/20), ministar rada i boračko-invalidske zaštite r aspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora
JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog
odbora JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.
II – Opis poslova
Upravni odbor JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske:
a) donosi statut Zavoda, uz saglasnost Vlade,
b) odlučuje o poslovanju Zavoda,
v) razmatra i usvaja izvještaj o poslovanju i godišnji obračun Zavoda,
g) donosi program rada i fi nansijski plan Zavoda,
d) odlučuje o korišćenju sredstava, u skladu sa zakonom i Statutom
Zavoda,
đ) vrši i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i Statutom Zavoda.
III – Mandat
Upravni odbor JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske imenuje se
na period od četiri godine.
IV – Status
Članovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad na teret
Zavoda. O visini naknade odlučuje Vlada.
V – Opšti uslovi:
– da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da su stariji od 18 godina,
– da posjeduju opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja Konkursa,
– da se protiv njih ne vodi krivični postupak i
– da se na njih ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.
VI – Posebni uslovi:
– da ima visoku stručnu spremu (VII stepen),
– da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci,
– da ne postoji sukob interesa.
VII – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama Zakona o sprečava- nju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 73/08 i 52/14).
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u političkoj stranci –
član 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03).
VIII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, sa navedenom adresom prebivališta i brojem
telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih
uslova:
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– izvod iz matične knjige rođenih,
– potpisane i od nadležnog organa ovjerene izjave iz tačke V alineje 4. i
6. opštih uslova Konkursa,
– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od šest mjeseci),
– ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,
– dokaz o radnom iskustvu u struci,
– potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba
interesa.
Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidati po okončanju izborne procedure.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Konkursa Komisija za
izbor i imenovanje obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno
obaviješteni.
IX – Rok za podnošenje prijave
Prijave se dostavljaju poštom, na adresu: Ministarstvo rada i boračkoinvalidske zaštite, Banja Luka, Trg Republike Srpske broj 1, sa naznakom:
Javni konkurs za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora JU Zavod za
zapošljavanje Republike Srpske.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja
konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
X – Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i u
“Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 16-04/2-012-19/20
3.2.2020. godine Banja Luka

Ministar,
Duško Milunović, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 21.02.2020

Datum objave: 10.02.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.