fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje Uprave AD “Grad” Bijeljina

Ovaj oglas je istekao

AD “Grad” Bijeljina

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje Uprave AD “Grad” Bijeljina

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), a u vezi sa članom 11. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11), člana 41. Statuta Akcionarskog društva “Grad” Bijeljina, broj: 04/1-012-2-2570/13, od 5.12.2013. godine, i izmjena i dopuna Statuta br. 04/1-012-2-2405/16, od 10.11.2016. godine, 04/1-
012-2-2985/17, od 23.11.2017. godine, 04/1-012-2-2169/18, od 15.8.2018.
godine, 04/1-012-2-2014/19, od 1.8.2019. godine, i 04/1-012-2-3395/19, od
12.12.2019. godine, v.d. Nadzornog odbora Društva, na 8. redovnoj sjednici,
održanoj 12.3.2020. godine, raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje Uprave AD “Grad” Bijeljina

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave u
AD “Grad” Bijeljina:
1. direktora Društva,
2. izvršnog direktora Ekonomsko-pravnog sektora,
3. izvršnog direktora Sektora tehničkih i sajamskih poslova.
II – Nadležnost članova Uprave propisana je Zakonom o javnim predu- zećima i Statutom AD “Grad” Bijeljina.
III – Direktor i izvršni direktori AD “Grad” Bijeljina biraju se na period
od 4 (četiri) godine od dana imenovanja.
IV – Kandidati za direktora i izvršne direktore AD “Grad” Bijeljina moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.
Opšti uslovi za kandidate:
– da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
– da su stariji od 18 godina,
– da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
– da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova direktora za koje se kandiduju,
– da nisu otpušteni iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti BiH ili entitetima u periodu od tri godine prije dana
objavljivanja Konkursa,
– da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
– da se na njih ne odnosi član 9. stav 1. Ustava BiH,
– da nije lice koje obavlja izvršnu funkciju u političkoj stranci.
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za direktora Društva:
– VSS, VII stepen ili završene akademske studije prvog ciklusa sa ukupnim brojem 240 ECTS bodova,
– najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, od kojih tri godine minimalno na poslovima sa posebnim ovlašćenjima
i odgovornostima,
– pismeni prijedlog programa rada i poslovanja Društva za mandatni period,
– dokazni rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih poslova.
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za izvršnog direktora
Ekonomsko-pravnog sektora:
– VSS, VII stepen ili završene akademske studije prvog ciklusa sa ukupnim brojem 240 ECTS bodova ekonomskog ili pravnog smjera,
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– dokazni rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih poslova.
Posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za izvršnog direktora
Sektora tehničkih i sajamskih poslova:
– VSS, VII stepen ili završene akademske studije prvog ciklusa sa ukupnim brojem 240 ECTS bodova društvenog ili prirodno-tehničkog smjera i
smjera iz oblasti marketinga,
– najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– dokazni rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih poslova.
V – Sukob interesa
Kandidati za direktora i izvršne direktore AD “Grad” Bijeljina ne mogu
obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to navedeno u članu 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 41/03) i članu 13. Zakona o javnim preduzećima (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 75/04 i 78/11).
VI – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati za direktora i izvršne direktore Društva dužni su dostaviti dokaze – ovjerene foto-kopije o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi,
– dokaz o radnom stažu – iskustvo u struci,
– biografi ju o kretanju u službi,
– uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (ne starije od
tri mjeseci),
– izjavu da nije u sukobu interesa,
– izjavu da se na njega ne odnosi član 9. tačka 1. Ustava BiH,
– program rada za mandatni period (samo za kandidata za direktora
Društva),
– izjavu da nije otpušten iz državne službe.
Kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje o
zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje se imenuju i uvjerenje da nisu osuđivani (ne starije od tri mjeseca).
VII – Sa svim kandidatima koji ispune uslove iz ovog konkursa Komisija
za izbor Uprave Društva obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
VIII – Objavljivanje Konkursa
Ovaj konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja
Konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas
Srpske”.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
IX – Prijave se mogu dostaviti lično na protokol AD “Grad” Bijeljina ili
poštom, na adresu: Ulica Miloša Crnjanskog br. 38, Bijeljina, sa naznakom:
Komisija za izbor članova Uprave AD “Grad” Bijeljina – ne otvarati.
Broj: 618/2020

12.3.2020. godine Bijeljina

V.d. predsjednika

Nadzornog odbora,
Jasminka Novaković, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 10.04.2020

Datum objave: 30.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.