fbpx

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje zamjenika pravobranioca Republike Srpske u Pravobranilaštvu Republike Srpske

Ovaj oglas je istekao

Pravobranilaštvo Republike Srpske

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje zamjenika pravobranioca Republike Srpske u Pravobranilaštvu Republike Srpske

Na osnovu člana 24. Zakona o Pravobranilaštvu Republike Srpske
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 7/18) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 41/03), ministar pravde Republike Srpske
raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje zamjenika pravobranioca Republike Srpske
u Pravobranilaštvu Republike Srpske

I – Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje:
1. zamjenika pravobranioca Republike Srpske u Sjedištu zamjenika pravobranioca Banja Luka – 1 izvršilac.
II – Opis poslova
Prava i obaveze zamjenika pravobranioca propisani su Zakonom o
Pravobranilaštvu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 7/18) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta u Pravobranilaštvu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 78/18).
III – Mandat
Zamjenik pravobranioca bira se na period od četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog izbora.
IV – Opšti uslovi za kandidate
Svi kandidati za upražnjeno radno mjesto iz tačke I Konkursa moraju
ispunjavati sljedeće opšte uslove:
1. da su državljani Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kom nivou vlasti u BiH
(bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom
nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za oba-
IV OGLASNI DIO – Broj 21 12.3.2020.
vljanje poslova na upražnjenom mjestu, odnosno da se protiv njih ne vodi
krivični postupak,
6. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
V – Posebni uslovi i kriterijumi za kandidate
Svi kandidati za upražnjeno radno mjesto iz tačke I Konkursa moraju
ispunjavati sljedeće posebne uslove:
1. diplomirani pravnik,
2. položen pravosudni ispit,
3. najmanje pet godina radnog iskustva na pravnim poslovima nakon
položenog pravosudnog ispita.
VI – Sukob interesa
Kandidati za zamjenika pravobranioca ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je to propisano:
– Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/03),
– Zakonom o Pravobranilaštvu Republike Srpske (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 7/18) i
– Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 73/08 i 52/14).
VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– biografi ju sa podacima o kretanju u službi,
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– ovjerenu kopiju diplome i uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu,
– uvjerenje o radnom iskustvu,
– potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova
iz podt. 4, 5. i 6. tačke IV Konkursa.
– potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova
iz tačke VI Konkursa.
Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti predloženi kandidat dostaviće
u roku od 7 (sedam) dana od dana okončanja intervjua.
Svi potrebni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji.
Prijave podnosilaca sa kojima se ne stupi u kontakt u određenom roku,
a nakon roka za podnošenje prijave, neće biti razmatrane u daljem procesu
imenovanja.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor obaviće
intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja
Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Vlada Republike
Srpske, Ministarstvo pravde, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka,
sa naznakom: Za Javni konkurs – izbor i imenovanje zamjenika pravobranioca Republike Srpske.
IX – Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i u
“Službenom glasniku Republike Srpske”.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Broj: 08.021/111-31/20
4.3.2020. godine Ministar,
Banjaluka Anton Kasipović, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 27.03.2020

Datum objave: 12.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.