fbpx

JAVNI KONKURS za izbor jednog člana Nezavisnog odbora iz reda profesionalnih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova

JAVNI KONKURS za izbor jednog člana Nezavisnog odbora iz reda profesionalnih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova

Na osnovu člana 17. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19), člana 56. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, br. 31/11 i 34/17) i Odluke Komisije za izbor i
imenovanje Narodne skupštine Republike Srpske, broj: 02/4.01-1-011-796-
2/20, od 15. juna 2020. godine, Komisija za izbor i imenovanje Narodne
skupštine Republike Srpske r aspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor jednog člana Nezavisnog odbora iz reda
profesionalnih pripadnika Ministarstva
unutrašnjih poslova

I – Raspisuje se Javni konkurs radi izbora jednog člana Nezavisnog odbora iz reda profesionalnih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.
Nezavisni odbor sastoji se od dva profesionalna pripadnika Ministarstva
unutrašnjih poslova i pet članova iz reda građana – uglednih stručnjaka, pravnih kriminalističkih i drugih društvenih nauka.
II – Opis poslova Nezavisnog odbora
Nezavisni odbor vrši sljedeće poslove:
– organizuje i rukovodi procesom izbora, imenovanja i razrješenja direktora i zamjenika direktora, na način dostupan javnosti,
– raspisuje Javni konkurs, razmatra prispjele prijave, vrši selekciju i odabir odgovarajućih kandidata,
– pribavlja mišljenje ministra unutrašnjih poslova o odabranom kandidatu za direktora i zamjenika direktora, predlaže Vladi kandidata za direktora i
zamjenika direktora radi imenovanja,
– razmatra sve žalbe na rad direktora ili zamjenika direktora, uključujući
i žalbe građana,
– razmatra prispjele prijedloge Narodne skupštine Republike Srpske,
Vlade ili ministra o razrješenju direktora ili zamjenika direktora,
– ocjenjuje cjelokupan rad direktora ili zamjenika direktora u slučaju
ponovnog imenovanja na tu funkciju.
III – Status
Mandat članova Nezavisnog odbora traje četiri godine.
Aktom o imenovanju članovi Nezavisnog odbora ne zasnivaju radni odnos.
IV – Opšti uslovi
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:
1. da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
2. da su stariji od 18 godina,
3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nisu otpušteni iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u BiH
(bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Republici Srpskoj u periodu od tri godine prije objavljivanja Konkursa,
5. da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje dužnosti, odnosno da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
6. da ne služe kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu
Jugoslaviju i da nisu pod optužnicom tog suda, a da se nisu povinovali nalogu
da se pojave pred Sudom.
V – Posebni uslovi i kriterijumi za kandidate:
– visoka stručna sprema (VII stepen stručne spreme, pravni fakultet, kriminalistički ili drugi fakultet društvenog smjera),
– članovi Nezavisnog odbora ne mogu biti lica protiv kojih je izrečena
pravosnažna presuda za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili
drugo krivično djelo sa umišljajem i protiv kojih su izrečene disciplinske
mjere za teže povrede dužnosti,
– članovi Nezavisnog odbora ne mogu biti članovi političkih stranaka,
– stručno znanje iz djelatnosti za koju se vrši imenovanje,
– radno iskustvo od najmanje tri godine,
– poznavanje sadržaja i načina rada organa upravljanja.
VI – Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji
dovodi do sukoba interesa, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Republike Srpske.
VII – Potrebna dokumenta
Uz prijavu na Konkurs, sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjenju opštih i posebnih uslova:
– biografi ju o kretanju u službi,
– ovjerenu foto-kopiju diplome,
– uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili BiH (original ili ovjerenu foto-kopiju),
– ovjerenu foto-kopiju lične karte,
– izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerenu foto-kopiju),
– uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo, odnosno da se protiv njih
ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci,
– potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova
iz tačke IV stav 1. podt. 5. i 6. i tačke VI ovog konkursa,
– potvrdu o radnom iskustvu.
Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor i imenovanje
obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Imajući uvidu ovlašćenja ombudsmana, koja proističu iz člana 16.
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske,
vezano za prigovore na konačna imenovanja, postoji potreba stalnog uvida u
podnesena dokumenta, te se iz tog razloga dokumenta priložena uz prijave na
Konkurs neće vraćati kandidatima.
VIII – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, na adresu: Narodna skupština
Republike Srpske – Komisija za izbor i imenovanje, sa naznakom: Prijava na
Konkurs, Trg jasenovačkih žrtava 1, 78 000 Banja Luka.
IX – Objavljivanje
Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i u
“Službenom glasniku Republike Srpske” te na veb-stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net.
U slučaju da Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje
prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.
Broj: 02/4.01-1-011-796-3/20
15. juna 2020. godine Predsjednik Komisije,
Banjaluka Radovan Vuković, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 7

Datum isteka: 03.07.2020

Datum objave: 19.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.