fbpx

Javni konkurs za popunjavanje rukovodećih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Osmaci

Javni konkurs za popunjavanje rukovodećih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Osmaci

Javni konkurs za popunjavanje rukovodećih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Osmaci

OPIS RADNOG MJESTA
Opština Osmaci

r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS

I – Raspisuje se Javni konkurs za popunjavanje rukovodećih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Osmaci i to:
1. Načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti i
2. Načelnik Odjeljenja opštu upravu, prostorno uređenje i komunalne poslove.

II – OPIS POSLOVA
Načelnik Odjeljenja rukovodi radom Odjeljenja, odgovora za njegov rad i obavlja druge poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Osmaci („Službeni glasnik opštine Osmaci“), broj:6/18, 8/18, 1/19, 2/19, 5/19, 2/20, 4/20 i 1/21).

III – MANDAT
Načelnika Odjeljenja na prijedlog načelnika opštine imenuje skupština opštine na vrijeme trajanja mandata saziva skupštine opštine koji ga je izabrao, ili do razrješenja u slučajevima propisanim članom 55. stav 3. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
Načelnik Odjeljenja ima status opštinskog službenika.
Kategorija radnog mjesta: prva.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
IV – OPŠTI USLOVI ZA KANDIDATE:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivano za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi
5. da nije otpušteno iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa
6. da se na njih ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava BiH i
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.
V – POSEBNI USLOVI ZA KANDIDATE
Za radna mjesta pod rednim brojem 1 i 2.
1. završen četverogodišnji studij ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, ekonomskog smjera
2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, odnosno odgovarajućeg zvanja,
3. da ima položen stručni ispit za rad u upravi.
Izuzev iz tačke 3. ovog člana lice koje je u drugom organu ili organizaciji radilo, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos na rukovodeće radno mjesto uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko lice ne položi stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci, prestaje mu radni odnos.

VI- POTREBNA DOKUMENTA
Prilikom podnošenja prijave za Javni konkurs za zasnivanje radnog odnosa, kandidat prilaže dokaze za ispunjavanje opštih i posebnih uslova propisane Zakonom i Pravilnikom.
1. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
– Diplome o stečenom visokom obrazovanju,
Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana (kandidat uz uvjerenje o diplomiranju dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.
Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja- Izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.
Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti visokog obrazovanja-Izuzetno ako je kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.
Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja organu koji je raspisao konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.
Kandidat ne treba da dostavlja uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana ni diplomu o stečenom visokom obrazovanju akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge slične diplome ukoliko nisu tražene u posebnim uslovima konkursa, jer one ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog osnovnog, odnosno dodiplomskog studija.
– Isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci odnosno u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje, ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo. Kao dokaz o radnom iskustvu (u traženom stepenu stručne spreme, struci, zvanju, relevantnom radnom iskustvu) kandidat može da dostavi:
a) potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koje treba da budu precizne i detaljne, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke, više, srednje stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period radnog angažovanja na radnim zadacima,
b) uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoko, više ili srednje obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje traženo radno iskustvo ili
c) pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu, ukoliko sadrži sve elemente potvrde ili uvjerenja iz tačke a).
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u opštinskoj upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/11, 85//11 i 7/15).
– poznavanje rada na računaru,
Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat dostavlja uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta (foto-kopija indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike, dokaz dostavljaju se na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
2. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
– uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– biografiju o kretanju u službi i
– izjavu da kandidat:
a) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave ,
b) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosne i Hercegovine, tri godine prije objavljivanja konkursa.
c) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX tač.. 1 Ustava BiH,
d) nije u sukobu interesa, odnosno da ne postoji nespojivost u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave

VII – PRIJAVA
Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu (Obrazac broj 1), koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, a može se preuzeti i u Opštinskoj upravi Osmaci.
Na propisanom obrascu prijave na Javni konkurs kandidati su obavezni navesti, naziv jedinice lokalne samouprave, naziv upražnjenog radnog mjesta službenika, datum i način objavljivanja Javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i drugim vidovima stručnog usavršavanja i osposobljavanja u profesiji, radno iskustvo, dodatne sposobnosti i posebne izjave.
Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na Javni konkurs kandidat potvrđuje svojim potpisom

VIII – POSTUPAK IZBORA
Postupak izbora kandidata sprovodi Konkursna komisija, koju imenuje načelnik opštine.
U izbornom postupku se vrši ocjenjivanje stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata koji učestvuju u izbornom postupku, prema kriterijumima i mjerilima propisanim za izbor. U sprovođenju postupka za izbor službenika Komisija vrši izbor kandidata na isti način za sve kandidate koji se prijavljuju za isto upražnjeno radno mjesto.
Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua obavještavaju se pojedinačno pismenim putem i putem internet stranice Opštine Osmaci vvv/osmaci.org.
Izborni postupak za izbor načelnika Odjeljenja sprovodi se putem usmenog intervjua. Usmeni intervju podrazumijeva pojedinačni razgovor sa kandidatima na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost i sposobnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i ovjerene izjave iz tačke VI.2. (podtačke a), b), c) i d)).
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

IH – ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA I OBJAVLjIVANjE KONKURSA
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Neblagovremeno i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Osmaci, Osmaci br. 111, 75406 Osmaci, sa naznakom: Konkursna komisija za sprovođenje postupka prijema službenika u Opštinskoj upravi Osmaci. Lice zadužen za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Senad Musić, kontakt telefon: 056/337-314.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: ..

Datum objave: 10.02.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.