fbpx

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Opštine Laktaši

Opštinska uprava Opštine Laktaši

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Opštine Laktaši

Na osnovu čl. 77. i 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16) i člana 7. stav (2) Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), načelnik opštine Laktaši raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta na neodređeno
vrijeme u Opštinskoj upravi Opštine Laktaši

I
U Opštinsku upravu Opštine Laktaši primaju se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika:
1. Odjeljenje za opštu upravu:
a) stručni saradnik – matičar za vođenje drugog
primjerka matičnih knjiga ……………………………………………………1 izvršilac;
2. Odjeljenje za prostorno uređenje:
a) samostalni stručni saradnik za pravne poslove u
oblasti građenja ………………………………………………………………….1 izvršilac.
II – Opis poslova
Tačka I podtačka 1a) opis poslova za radno mjesto službenika: vodi matične knjige, registre matičnih knjiga i druge propisane evidencije, stara se o
čuvanju i upotrebi matičnih knjiga za koje je zadužen, vodi drugi primjerak
matičnih knjiga, vrši prijem stranaka i daje potrebna uputstva i objašnjenja,
vodi matični arhiv, izdaje potvrde o izdržavanju srodnika slabog imovnog stanja za radnike na privremenom radu u inostranstvu, izdaje potvrde o porodičnom stanju za radnike na privremenom radu u inostranstvu, izdaje uvjerenja
i potvrde o životu za korisnike penzija iz inostranstva, vodi propisane popise
akata i razdužuje ih u pisarnici, obavlja poslove ovjeravanja potpisa, rukopisa i
prepisa, čuva pečate i štambilje i odgovara za njihovu upotrebu, vodi i ažurira
elektronske evidencije koje su uspostavljene, odgovara za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova, sačinjava izvještaj o radu, stara se o ispravnosti i održavanju sredstava rada, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik sedme kategorije drugog
zvanja.
Tačka I podtačka 2a) opis poslova za radno mjesto službenika: vodi postupak i izrađuje lokacijske/naknadne lokacijske uslove; vodi upravni postupak
i izrađuje građevinske/naknadne građevinske i upotrebne dozvole; obrađuje
zahtjeve za pristup informacijama; vodi (upravne) postupke i izrađuje (upravne) akte u okviru nadležnosti Odjeljenja; vodi i ažurira evidenciju o izvršenim
uplatama naknada u postupcima izdavanja građevinskih/naknadnih građevinskih dozvola; blagovremeno dostavlja popunjene obrasce o izdatim građevinskim dozvolama Republičkom zavodu za statistiku, kao i izvještaj o izvršenim
uplatama doprinosa za fi nansiranje poslova premjera i uspostavljanja katastra
nekretnina u postupku izdavanja građevinskih dozvola; blagovremeno dostavlja kopije izdatih građevinskih/naknadnih građevinskih dozvola Odjeljenju
za fi nansije i u saradnji sa referentom za naplatu vrši kontrolu uplata; obavlja
poslove i u Prijemnoj kancelariji Odjeljenja; priprema izvještaj o upravnom
rješavanju predmeta iz svog djelokruga, kao i potrebne informacije; pruža
stručnu pomoć iz pravne regulative neposrednom rukovodiocu i zaposlenim u
Odjeljenju; prati propise iz oblasti prostornog uređenja, urbanizma i građenja;
izrađuje nacrte propisa i drugih akata iz oblasti urbanizma i građenja; obavlja
poslove vezano za ažuriranje veb-stranice u okviru Odjeljenja; odgovara za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova; odgovara za ispravnost i održavanje
sredstava rada; sačinjava izvještaj o radu i dostavlja ga načelniku Odjeljenja;
obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.
Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije drugog zvanja.
Svi kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove za prijem u
radni odnos.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom od
43. do 47. Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice
lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV – Posebni uslovi
Za radno mjesto naznačeno u tački I podtačka 1a): SSS u četvorogodišnjem trajanju, pravnog ili ekonomskog smjera ili gimnazija opšteg, odnosno
društvenog smjera, položen stručni ispit za rad u organima uprave, položen
poseban stručni ispit za matičara, 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru.
II OGLASNI DIO – Broj 60 25.6.2020.
Za radno mjesto naznačeno u tački I podtačka 2a): VSS ili prvi ciklus
studija sa najmanje 240 ECTS bodova, pravnog smjera i položen stručni ispit
za rad u opštinskoj upravi, 2 (dvije) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru.
V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koji se može preuzeti na stranici Opštinske
uprave Opštine Laktaši www.opstina-laktasi.com.
Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno
Bosne i Hercegovine, a izjave kandidata:
1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom član 9. stav (1) Ustava BiH,
2. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
4. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. od 43. do
47. Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), sastavni su
dio prijave na Javni konkurs.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidati su dužni priložiti
foto-kopije dokumenata, kako slijedi:
1. diplome, odnosno svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj sprem
za radno mjesto naznačeno u tački I podtačka 1a) i diplome o stečenom visokom obrazovanju za radno mjesto naznačeno u tački I podtačka 2a).
Ako kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom
visokom obrazovanju, može dostaviti uvjerenje o diplomiranju, koje ne može
biti starije od godinu dana, uz koje dostavlja i potpisano kratko obrazloženje
– izjavu, u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplomu, te ako
diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske
ustanove da diploma nije izdata.
Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja, a ako visokoškolska ustanova dodatak
diplome nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak
diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.
Kandidat koji je fakultet završio u inostranstvu ima obavezu da dostavi
nostrifi kovanu diplomu, u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti visokog
obrazovanja. Izuzetno, kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše
SFRJ do 6. aprila 1992. godine i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji
nemaju obavezu da nostrifi kuju diplomu. Ako je postupak nostrifi kacije počeo ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na Konkurs, kandidat je dužan
da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifi kaciju diplome
nadležnom organu, s tim da nostrifi kovanu diplomu dostavlja organu koji je
raspisao Konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua.
Kandidat ne treba da dostavlja uvjerenje o diplomiranju starije od godinu
dana ili diplomu o stečenom visokom obrazovanju akademskog zvanja magistra ili ekvivalent, akademskog zvanja doktora ili ekvivalent ili druge slične diplome ukoliko nisu tražene posebnim uslovima Konkursa, jer iste ne dokazuju
stečeno zvanje završenog osnovnog, odnosno dodiplomskog studija;
2. dokaza o radnom iskustvu u traženom stepenu stručne spreme:
Kandidat može dostaviti potvrdu ili uvjerenje poslodavaca kod kojih je radio ili radi u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je
kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke, više ili srednje
stručne spreme, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba
da bude precizno naveden period radnog angažovanja na radnim zadacima.
Kandidat može dostaviti uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije
nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se na osnovu ovih
dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži
visoko, više ili srednje obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li posjeduje
traženo radno iskustvo.
Kandidat može dostaviti pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve elemente potvrde ili uvjerenja iz alineje 1. ove tačke;
3. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni
ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad
u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11,
85/11 i 7/15);
4. uvjerenja o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara.
Kandidat dostavlja uvjerenje izdato od nadležnog Ministarstva – za radno mjesto naznačeno u tački I podtačka 1a);
5. dokaz o poznavanju rada na računaru.
Kandidat može dostaviti uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi
obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja na računaru, položen ispit iz informatike ili drugu ispravu fakulteta (foto-kopija
indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili
drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno
u vezi sa radom na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj
stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.
Kandidat dostavlja dokaze na jednom od jezika u službenoj upotrebi u
Republici Srpskoj.
VI
Sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove Javnog
konkursa Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za izbor službenika na
neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Opštine Laktaši (u daljem tekstu:
Komisija) obaviće usmeni intervju, s ciljem ocjene stručne osposobljenosti,
znanja i vještina kandidata za obavljanje poslova i zadataka za radno mjesto
na koje je konkurisao. O mjestu i vremenu održavanja usmenog intervjua
kandidati će biti blagovremeno obaviješteni pojedinačno pismenim putem i
putem internet stranice Opštinske uprave Opštine Laktaši.
Komisija će prije početka usmenog intervjua utvrditi identitet kandidata
uvidom u ličnu kartu ili pasoš kandidata koji je pristupio na usmeni intervju.
Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji i uvjerenje o opštoj
zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze u propisanom roku ili ako
na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova
sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
VII – Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje
prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive, nepotpune i prijave kandidata koji ne ispunjavaju
opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa neće biti razmatrane. O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati biće pismeno obaviješteni.
Prijave se mogu dostaviti lično (prijemna kancelarija) ili poštom, na
adresu: Opštinska uprava Opštine Laktaši, Ul. Karađorđeva br. 56, Laktaši,
sa naznakom: Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za izbor službenika
na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Opštine Laktaši.
Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je
Biljana Samardžić Škodrić, samostalni stručni saradnik za normativnopravne
poslove i ljudske resurse, kontakt telefon: 051/334-263.
Broj: 08-120-22/20
19.6.2020. godine

Načelnik,
Ranko Karapetrović, s.r

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 10.07.2020

Datum objave: 26.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.