fbpx

Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Gradiške

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu čl. 77, 78, 79, 160. i 161. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), člana 5. stav (2) i čl. 6, 7, 8, 42. i 43. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada Gradiške (“Službeni glasnik grada Gradiška”, broj 3/21), gradonačelnik Gradiške r aspisuje

Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Gradiške

Na osnovu čl. 77, 78, 79, 160. i 161. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16), člana 5. stav (2) i čl. 6, 7, 8, 42. i 43. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj,
odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17)
i člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada Gradiške (“Službeni glasnik grada Gradiška”, broj
3/21), gradonačelnik Gradiške r aspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u
Gradskoj upravi Grada Gradiške

I – Radna mjesta za koja se raspisuje Javni konkurs
Raspisuje se Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih izvršilačkih radnih mjesta za službenike i namještenike na neodređeno vrijeme u
Gradskoj upravi Grada Gradiške:
u Službi gradonačelnika:
1. samostalni stručni saradnik za javne nabavke …………………….1 izvršilac;
u Odjeljenju za komunalne i stambene poslove:
2. samostalni stručni saradnik za regulisanje i
bezbjednost saobraćaja ……………………………………………………1 izvršilac;
u Odjeljenju za boračko-invalidsku zaštitu:
3. stručni saradnik za izvršenje materijalnih prava ………………….1 izvršilac;
u Odjeljenju za razvoj i međunarodne projekte:
4. samostalni stručni saradnik za implementaciju
projekata u oblasti ekonomskog razvoja ……………………………1 izvršilac;
u Odsjeku za zajedničke poslove:
5. radnik obezbjeđenja ………………………………………………………. 2 izvršioca.
II – Opis poslova
Za radno mjesto označeno pod brojem 1.
Učestvuje u sprovođenju i/ili sprovodi postupak javnih nabavki u skladu sa
zakonskim propisima iz oblasti javnih nabavki u saradnji sa šefom Odsjeka učestvuje u izradi plana nabavki, pomaže pri izradi i dostavljanju ugovora krajnjim
izvršiocima, učestvuje pri izradi normativnih akata, koordinira odjeljenja Gradske
uprave u smislu predlaganja javnih nabavki po programima i planovima, učestvuje
u donošenju rješenja i/ili izjašnjenja po izjavljenim žalbama, dostavlja predmete po
izjavljenim žalbama Kancelariji za razmatranje žalbi, po potrebi vodi zapisnik u postupku javnih nabavki, odgovara za zakonito, stručno i blagovremeno izvršavanje
poslova i obavlja i druge poslove koje mu povjeri šef Odsjeka.
Za radno mjesto označeno pod brojem 2.
Prati i proučava stanje u oblasti regulacije saobraćaja i predlaže potrebne mjere za unapređenje regulacije saobraćaja, izrađuje analize, informacije, programe i planove iz oblasti regulacije saobraćaja, učestvuje
u pripremi i izradi tehničke dokumentacije kod projektovanja saobraćajne signalizacije (vertikalne i horizontalne), učestvuje u izradi programa i
projekata u oblasti uređenja građevinskog zemljišta u dijelu saobraćajne
signalizacije, izrađuje analize i informacije o stanju vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije i uz superviziju glavnog inženjera programe i planove održavanja iste, učestvuje u izradi tehničke dokumentacije
kod projektovanja vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, uz
superviziju glavnog inženjera vrši nadzor nad izvođenjem radova i održavanjem vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, učestvuje u
pripremi elemenata za razvoj, eksploataciju i održavanje saobraćajne infrastrukture, priprema rješenja za privremene izmjene režima saobraćaja
usljed radova na uličnoj mreži, manifestacija i izgradnje objekata visokogradnje i drugih objekata koji nisu sastavni dio puta, prati i proučava stanje
u oblasti prekopavanja javnih površina, izrađuje analize i informacije iz
oblasti prekopavanja javnih površina, vrši obračun naknade i priprema rješenje o odobrenju za prekopavanje javnih površina, prati i proučava stanje u
oblasti bezbjednosti saobraćaja, predlaže mjere za unapređenje bezbjednosti saobraćaja, izrađuje analize, informacije, programe, planove, kampanje,
baze podataka iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, analizira stanje i predlaže
mjere za podizanje nivoa bezbjednosti djece, starih i hendikepiranih lica u
saobraćaju, predlaže preduzimanje potrebnih mjera za poboljšanje stanja
saobraćajne signalizacije (bezbjednosti saobraćaja), analizira stanje saobraćajne infrastrukture sa aspekta bezbjednosti saobraćaja i predlaže mjere za
poboljšanja u navedenoj oblasti, vodi registar redova vožnje, izdaje potvrde
iz istog, obavlja i druge poslove u okviru opisa radnog mjesta po nalogu
šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja.
Za radno mjesto označeno pod brojem 3.
Unosi podatke u Informacioni sistem Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, vrši skeniranje svih akata u Odjeljenju, uspostavlja i vodi
evidenciju o korišćenju svih oblika dopunske pomoći boraca, korisnika porodičnih i ličnih invalidnina, dnevno vodi evidencije o zaposlenim u Odjeljenju
u skladu sa Pravilnikom, odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i obavlja i druge poslove koje mu povjeri načelnik Odjeljenja.
Za radno mjesto označeno pod brojem 4.
Priprema, predlaže i preduzima najadekvatnije mjere, radnje i postupke radi izvršavanja poslova vezanih za implementaciju razvojnih projekata, izrađuje elaborate, studije, programe, projekte – planove i procjene
za oblast ekonomskog razvoja, izrađuje analize, izvještaje i druge stručne
i analitičke materijale iz sveukupne ekonomske oblasti koja je predmet
usvojenih razvojnih projekata, inicira izradu razvojnih projekata u saradnji sa Razvojnom agencijom, pruža stručnu pomoć pri izradi projekata i
traženja prekograničnih partnera, asistira ili kompletno priprema projektnu dokumentaciju za razvojne projekte za sve zainteresovane institucije
javnog sektora, implementira razvojne projekte ili pruža stručnu pomoć
tijelima javnog sektora u implementaciji projekata, uspostavlja kontakte
i održava bliske veze sa ostalim razvojnim agencijama u BiH, kao i sa
prekograničnim partnerima s ciljem umrežavanja i stvaranja baze podataka kako bi se omogućila razmjena znanja i zajednička saradnja na prekograničnim projektima, uspostavlja partnerske odnose institucija vlasti
sa privatnim sektorom s ciljem razvoja privrede i razvoja grada, izrađuje
izvještaje o projektima na kojima aktivno radi ka donatorima i pretpostavljenim.
Za radno mjesto označeno pod brojem 5.
Obavlja portirske i čuvarske poslove, usmjerava građane na podnošenje
podnesaka na odgovarajućim šalterima, obezbjeđuje dostupnost vodiča, brošura i uputa za usluge gradskih službi, vodi računa o utrošku električne energije i načinu korišćenja klime u šalter-sali, nadzire bezbjednost knjige utisaka
i ostalih materijalno-tehničkih sredstava u šater-sali, kontroliše registraciju
zaposlenih u skladu sa Odlukom o radnom vremenu, obavlja poslove nadziranja i intervencije u sistemu vatrodojave prema utvrđenom dežurstvu, zadužen
je za prvu neposrednu intervenciju u slučaju opasnosti od izbijanja požara ili
druge nepogode, po nalogu pretpostavljenog vrši zamjenu odsutnog radnika,
odgovara za profesionalno izvršavanje poslova i obavlja i druge poslove koje
mu u nadležnost stavi šef Odsjeka.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH) i
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi.
IV – Posebni uslovi
1. Samostalni stručni saradnik za javne nabavke:
– četvorogodišnji studij – diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija pravnog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja: jedna (1) godina,
– stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
Status: službenik pete kategorije.
Samostalni stručni saradnik trećeg zvanja.
2. Samostalni stručni saradnik za regulisanje i bezbjednost saobraćaja:
– četvorogodišnji studij tehničkog smjera – diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani inženjer saobraćaja sa najmanje 240 ECTS bodova
ili ekvivalent,
– radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja: jedna (1) godina,
– stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
4.6.2021. OGLASNI DIO – Broj 51 III
Status: službenik pete kategorije.
Samostalni stručni saradnik trećeg zvanja.
3. Stručni saradnik za izvršenje materijalnih prava:
– SSS u četvorogodišnjem trajanju društvenog ili tehničkog smjera ili
gimnazija,
– radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja: šest (6) mjeseci,
– stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
Status: službenik sedme kategorije.
Stručni saradnik trećeg zvanja.
4. Samostalni stručni saradnik za implementaciju projekata u oblasti
ekonomskog razvoja:
– četvorogodišnji studij, fakultet društvenog smjera ili prvi ciklus studija
odgovarajućeg
smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
– radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja: jedna (1) godina,
– stručni ispit za rad u upravi, aktivno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.
Status: službenik pete kategorije.
Samostalni stručni saradnik trećeg zvanja.
5. Radnik obezbjeđenja:
– NK/KV radnik,
– radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja: šest (6) mjeseci.
Status: namještenik.
V – Potrebna dokumenta
Prijave na Konkurs podnose se na propisanom obrascu, koji se može
preuzeti na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave Grada Gradiške, www.
gradgradiska.com., na zvaničnoj stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave: Prijava na javni konkurs ili preuzeti lično u prijemnoj kancelariji broj
7 u Gradskoj upravi Grada Gradiške.
Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijava na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu
– prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje sa ostalom
traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne
dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih
uslova Javnog konkursa. Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i
dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kako slijedi.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
3) nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,
4) nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi.
Gorenavedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni
konkurs – prijavnog obrasca.
Kao dokaz ispunjenosti posebnih uslova kandidati prilažu foto-kopije
sljedećih dokumenata:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi,
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima
uprave ili izjave kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje
da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili
rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike
Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
3) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) i
4) isprave ili izjave da poznaje rad na računaru.
Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:
1) potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat
radio ili radi, koji treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba
da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv
radnog mjesta, koje su stručne spreme poslovi na kojima je radio, odnosno
obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima,
2) pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve navedene
elemente potvrde ili uvjerenja.
Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:
uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje
je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj
srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.
Kandidat za poziciju označenu pod rednim brojem 4. dostavlja odgovarajuće uvjerenje ili sertifi kat škole ili druge institucije koja se bavi prenošenjem znanja stranih jezika ili uvjerenje fakulteta kojim se potvrđuje poznavanje ili znanje jezika ili svjedočanstvo o završnom razredu srednje škole o
položenom predmetu stranog jezika kojim se potvrđuje poznavanje ili znanje
stranog jezika koji se Konkursom traži, te druge dokaze u skladu sa članom
18. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
VI – Konkursna komisija utvrđuje za svako radno mjesto za koje je raspisan Javni konkurs koje će se stručne osposobljenosti, znanja i vještine provjeravati u izbornom postupku i način njihove provjere.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna
komisija obaviće intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, kao i
uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Ako prvorangirani kandidat u
propisanom roku ne dostavi dokaze iz prethodnog stava ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne
uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa odredbama ovog stava.
VII – Rok za podnošenje prijava
Prijave se dostavljaju lično ili preporučeno poštom, na adresu: Grad
Gradiška, Vidovdanska 1A, 78 400 Gradiška, prijemna kancelarija broj 7.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.
Kontakt osoba: Nemanja Vukelić, stručni savjetnik za ljudske resurse,
telefon br. 051/810-339.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i
dnevnom listu “Glas Srpske” Banja Luka.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Broj: 02-120-232/21
28.5.2021. godine Gradonačelnik,
Gradiška Zoran Adžić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, broj 51

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 19.06.2021

Datum objave: 08.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.