fbpx

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Gradiške

Ovaj oglas je istekao

Gradska uprava Grada Gradiške

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Gradiške

Na osnovu čl. 50, 77, 78, 79. i 160. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16), člana 5. stav (2) i čl. 6, 7. i 8. Pravilnika o jedinstvenim
procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17),
člana 22. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada Gradiške (“Službeni glasnik grada Gradiška”, br.
7/19, 10/19, 7/20 i 10/20) i člana 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Gradiška
(“Službeni glasnik opštine Gradiška”, br. 11/13, 4/16, 4/18 i 15/18), gradonačelnik Gradiške r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta
u Gradskoj upravi Grada Gradiške

I – Radna mjesta za koja se raspisuje Javni konkurs
Raspisuje se Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog rukovodećeg
radnog mjesta načelnika Odjeljenja za razvoj i međunarodne projekte do
kraja mandata saziva Skupštine koji ga je izabrao, izvršilačkih radnih mjesta
službenika na neodređeno vrijeme i popunjavanje radnih mjesta za namještenike na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Grada Gradiške:
u Službi gradonačelnika:
1. samostalni stručni saradnik za imovinskopravne poslove – 1 (jedan)
izvršilac;
u Odjeljenju za prostorno uređenje i građenje:
2. stručni savjetnik za poslove građenja – 1 (jedan) izvršilac,
3. samostalni stručni saradnik za urbanizam – 1 (jedan) izvršilac;
u Odjeljenju za komunalne i stambene poslove:
4. samostalni stručni saradnik za pravne poslove i upravno rješavanje u
komunalnoj oblasti – 1 (jedan) izvršilac;
u Odjeljenju za fi nansije:
5. samostalni stručni saradnik za plaćanje u trezorskom poslovanju
– 1 (jedan) izvršilac,
6. stručni saradnik za Glavnu knjigu trezora – 1 (jedan) izvršilac,
7. viši stručni saradnik za administrativno-pravne poslove – 1 (jedan)
izvršilac;
u Odjeljenju za razvoj i međunarodne projekte:
8. načelnik Odjeljenja za razvoj i međunarodne projekte – 1 (jedan)
izvršilac,
9. samostalni stručni saradnik za investicije i poslovne zone – 1 (jedan)
izvršilac,
10. viši stručni saradnik za implementaciju projekata u oblasti društvenog razvoja – 1 (jedan) izvršilac;
u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Gradiška:
11. dimnjačar – 1 (jedan) izvršilac,
12. higijeničar – 1 (jedan) izvršilac.
II – Opis poslova
Za radno mjesto označeno pod brojem 1:
– pokreće postupak i učestvuje u postupku rješavanja imovinskopravnih
poslova i priprema nacrt akata iz ove oblasti, zastupa Grad po punomoći u
postupcima zaključenja ugovora pred notarom, sarađuje sa Pravobranilaštvom
u svim postupcima u kojima isto zastupa po ovlašćenju Pravobranilaštva i u
dogovoru sa šefom Odsjeka zastupa Grad u upravnim postupcima, podnosi
zahtjeve za uknjižavanje imovine Grada u javne registre, po potrebi, vodi postupak izdavanja u zakup poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu Grada, u
saradnji sa šefom Odsjeka i Odjeljenjem za fi nansije daje prijedloge za vođenje
imovine Grada u poslovnim knjigama koje vodi Odjeljenje za fi nansije, vodi
registar upravnih predmeta za koje je zadužen, izrađuje izvještaje i informacije
iz svog djelokruga rada, učestvuje u radu stručnih komisija, učestvuje u unapređenju sistema upravljanja kvalitetom i učestvuje u izradi procedura iz djelokruga svojih poslova i obavlja i druge poslove koje mu povjeri šef Odsjeka.
Za radno mjesto označeno pod brojem 2:
– učestvuje u postupku za izdavanje upotrebnih dozvola, utvrđuje
ispravnost tehničke dokumentacije u postupku izdavanja odobrenja za
građenje za objekte za koje nije potrebna revizija projekata, organizuje
rad komisije za tehnički prijem objekata i sačinjava izvještaj o tehničkom
pregledu objekata, učestvuje u izradi plana javnih nabavki za Odjeljenje,
prati njegovu realizaciju i učestvuje u pripremi, izradi i verifikaciji tenderske dokumentacije, prati realizaciju zaključenih ugovora iz nadležnosti Odjeljenja i odgovoran je za iste, vodi upravni postupak za donošenje
vodnih akata iz nadležnosti lokalne samouprave (vodne smjernice, vodne
saglasnosti i vodne dozvole), u skladu sa Zakonom o vodama, inicira mjere za unapređenje stanja u oblasti građenja, učestvuje u davanju stručnog
mišljenja iz nadležnosti Odjeljenja, vodi upravni postupak za izdavanje
rješenja o visini rente i rješenja o visini troškova uređenja građevinskog
zemljišta i vrši obračun istih i obavlja i druge poslove koje mu povjeri
načelnik Odjeljenja.
Za radno mjesto označeno pod brojem 3:
– vodi upravni postupak za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata,
učestvuje u izradi stručnog mišljenja za privremene objekte, učestvuje u pripremi urbanističko-tehničkih uslova iz nadležnosti Odjeljenja, prikuplja podatke i dokumentaciju bitne za uspostavljanje prostorno-informacionog sistema, te izvršava poslove uspostavljanja i održavanja prostorno-informacionog
sistema na području grada, učestvuje u radu stručnih komisija iz nadležnosti
Odjeljenja i daje stručno mišljenje iz svoje nadležnosti, učestvuje u davanju stručnog mišljenja iz nadležnosti Odjeljenja, po potrebi, vrši nadzor nad
izgradnjom investicionih objekata čiji je investitor Grad, po potrebi, vrši nadzor nad građenjem infrastrukturnih objekata čiji je investitor Grad, učestvuje
u izradi idejnih rješenja iz oblasti prostornog uređenja i građenja za potrebe
grada, odgovara za zakonito, efi kasno i blagovremeno obavljanje poslova i
obavlja i druge poslove koji mu povjeri načelnik Odjeljenja.
Za radno mjesto označeno pod brojem 4:
– obavlja pravne poslove u pripremi normativnih akata iz nadležnosti
Odjeljenja, vodi upravni postupak za određivanje komunalne takse, sačinjava odobrenje za korišćenje prostora na javnoj površini, sačinjava nacrt
ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta, pruža stručnu
pomoć u Odjeljenju i predlaže mjere za unapređenje rada Odjeljenja, daje
primjedbe, prijedloge i mišljenja o nacrtu propisa drugih organa vezanih za
rad Odjeljenja, izrađuje informacije, analize i izvještaje iz oblasti za koju je
zadužen, vodi i redovno ažurira registar propisa iz nadležnosti Odjeljenja,
odgovara za zakonito, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova i obavlja i
druge poslove koje mu povjeri šef Odsjeka i načelnik Odjeljenja.
Za radno mjesto označeno pod brojem 5:
– vrši plaćanja kroz sistem trezorskog poslovanja, formira, modificira i realizuje serije plaćanja za potrošačke jedinice Gradske uprave i
budžetske korisnike, priprema podatke za plaćanje u sistemu trezorskog
poslovanja, vrši poravnanje izvoda u trezoru, prikuplja, razvrstava i odlaže bankarske izvode, obezbjeđuje potrebnu dokumentaciju za otvaranje i
zatvaranje računa u poslovanju sa poslovnim bankama, vodi evidenciju o
stanju sredstava na računima budžeta, vrši pretraživanje iz domena svog
AP ovlašćenja trezorskog poslovanja, po potrebi, radi prema generalnom
ovlašćenju za rad u trezorskom poslovanju, obavlja i druge poslove koje
mu povjeri šef Odsjeka za trezor i načelnik Odjeljenja i odgovara za zakonito, blagovremeno i ekonomično izvršenje povjerenih poslova.
Za radno mjesto označeno pod brojem 6:
– vrši kontrolu i unos podataka iz trezorskog Obrasca broj 3 – grupa naloga za knjiženje u sistem trezora Grada za Gradsku upravu i budžetske korisnike, vrši prijem i protokolisanje trezorskih obrazaca br. 3 za Gradsku upravu, vrši usklađivanje dobavljača i slanje IOS-a, vrši usaglašavanje sintetike dobavljača sa pomoćnom knjigom trezora, izlistava mjesečne izvještaje za
budžetske korisnike iz Modula obaveza (registar računa i kartice dobavljača), vrši pretraživanje i sastavlja izvještaje iz domena svog ovlašćenja trezorskog poslovanja, vrši mjesečno usklađivanje stanja u trezoru sa organizacionim
jedinicama Gradske uprave i budžetskim korisnicima, po potrebi, radi prema generalnom ovlašćenju za rad u trezorskom sistemu, obavlja i druge poslove koje mu povjere šef Odsjeka za trezor i načelnik Odjeljenja i odgovara za
zakonito, blagovremeno i ekonomično izvršenje povjerenih poslova.
Za radno mjesto označeno pod brojem 7:
– vrši unos podataka u računarskom sistemu objedinjene naplate, vrši
usklađivanje baze podataka sa stvarnim stanjem na osnovu odgovarajuće dokumentacije, zaprima rješenja Odjeljenja za komunalne i stambene poslove i na osnovu istih vrši promjene u bazi podataka, vrši provjeru i unos podataka
dobijenih od PURS o radnom statusu potrošača-dužnika, razvodi i ulaže podneske u spise prinudne naplate potraživanja za komunalije, izrađuje prijedloge za prinudnu naplatu komunalnih usluga i naknada, izrađuje jednostavnije podneske po sudskim zaključcima u predmetima SON-a, vodi i kontinuirano ažurira elektronski registar sudskih predmeta za naplatu komunalnih usluga i naknada i izrađuje odgovarajuće izvještaje, sarađuje sa Odsjekom za imovinskopravne poslove po pitanju prinudne naplate komunalnih usluga i naknada,
obavlja i druge administrativne poslove za potrebe SON-a, odgovara za tačno, racionalno i blagovremeno izvršavanje poslova i obavlja i druge poslove
koje mu u nadležnost odredi šef Odsjeka.
Za radno mjesto označeno pod brojem 8:
– obavlja stručne poslove vezano za međunarodnu saradnju, prati
stanje iz područja evropskih integracija na području BiH, prati i analizira ostvarivanje gradskih programa i projekata vezanih za međunarodnu saradnju i izrađuje izvještaje i preporuke za unapređenje, sarađuje sa
međunarodnim finansijskim i drugim institucijama s ciljem obezbjeđenja
finansiranja lokalnih projekata, koordiniše praćenje implementacije plana
kapitalnih investicija i strategije razvoja Grada, aktivno radi na implementaciji dodijeljenih projekata i odlazi na terenske posjete, aktivno vodi
korespondenciju sa domaćim i međunarodnim investitorima i donatorima,
vrši poslove u vezi sa saradnjom sa Savezom opština i gradova, drugim
gradovima i opštinama u zemlji i inostranstvu, te međunarodnim asocijacijama lokalnih zajednica, izrađuje procedure za Odjeljenje i prati njihovu implementaciju, inicira postupak nabavke i učestvuje u izradi planova javnih nabavki za Odjeljenje, priprema godišnji plan rada i izvještaj
o radu Odjeljenja, učestvuje u pripremi promotivnog materijala Grada
Gradiška za investitore, prati i nadzire potrebe za edukacijom službenika
Odjeljenja i prati najnovija saznanja iz djelokruga rada Odjeljenja, koordiniše djelovanje organizacionih jedinica Gradske uprave, javnih službi
i gradskih komunalnih preduzeća u oblastima razvoja, izrade razvojnih
projekata i međunarodne saradnje, obavlja i druge poslove koje mu u nadležnost stavi gradonačelnik.
Za radno mjesto označeno pod brojem 9:
– izrađuje i ažurno vodi bazu podataka investora Grada Gradška, bazu podataka radne snage na području grada, bazu podataka MSP sektora, izrađuje i
ažurno vodi registar poslovnih prostora i parcela na području grada Gradiške,
učestvuje u pripremi promotivnog materijala Grada Gradiška za investitore,
prikuplja podatke za ažuriranje investicionog profi la Grada Gradiška, redovno ažurira web sajt Invest in Gradiška, sprovodi godišnje anektiranje privrede grada Gradiške i obrađuje dobijene podatke, pruža usluge savjetovanja
i informisanja potencijalnim investitorima, pruža postinvesticionu podršku
investitorima – Aftercare program u saradnji sa šefom Odsjeka, učestvuje u
izradi investicionih elaborata, poslovnih zona, razvojnih programa i projekata, učestvuje u pripremi godišnjeg plana rada izvještaja o radu Odjeljenja,
pomaže šefu Odsjeka u komunikaciji sa investitorima, donatorima, domaćim
i međunarodnim institucijama, organima i organizacijama, aktivno učestvuje
u izradi strateških razvojnih dokumenata, odluka, programa, planova i drugih
akata Grada koji se odnose na investicije, razvojne programe i poslovne zone,
pomaže šefu Odsjeka u izvršavanju poslova iz nadležnosti odsjeka koji se
odnose na investicije, budžetsko planiranje i drugih poslova iz svoje nadležnosti, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i načelnika Odjeljenja.
Za radno mjesto označeno pod brojem 10:
– priprema, predlaže i preduzima najadekvatnije mjere, radnje i postupke
radi izvršavanja poslova vezanih za implementaciju razvojnih projekata, izrađuje elaborate, studije, programe, projekte – planove i procjene za oblast društvenog razvoja, izrađuje analize, izvještaje i druge stručne i analitičke materijale iz sveukupne društvene oblasti koja je predmet usvojenih razvojnih projekata, inicira izradu razvojnih projekata, u saradnji sa Razvojnom agencijom
pruža stručnu pomoć pri izradi projekata i traženja prekograničnih partnera, asistira ili kompletno priprema projektnu dokumentaciju za razvojne projekte za sve zainteresirane institucije javnog sektora, implementira razvojne projekte ili pruža stručnu pomoć tijelima javnog sektora u implementaciji projekata,
uspostavlja kontakte i održava bliske veze sa ostalim razvojnim agencijama
u BiH, kao i sa prekograničnim partnerima s ciljem umrežavanja i stvaranja
baze podataka kako bi se omogućila razmjena znanja i zajednička saradnja na
prekograničnim projektima, uspostavlja partnerske odnose institucija vlasti sa
privatnim sektorom s ciljem društvenog razvoja grada, izrađuje izvještaje o
projektima na kojima aktivno radi sa donatorma i pretpostavljenim.
Za radno mjesto označeno pod brojem 11:
– servisira i čisti ložišta na čvrsto i tečno gorivo, servisira i čisti dimnjake
porodičnih i stambenih zgrada, te dimnjake industrijskih kotlovnica i obavlja i druge poslove koje mu odredi nadležni rukovodilac.
Za radno mjesto označeno pod brojem 12:
– održava čistoću u prostorijama Profesionalne vatrogasne jedinice i
obavlja i druge poslove za koje se ukaže potreba i koje odredi neposredni
rukovodilac.
III – Opšti uslovi su:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je starije od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH) i
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi.
IV – Posebni uslovi
1. Samostalni stručni saradnik za imovinskopravne poslove:
– četvorogodišnji studij – diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija pravnog smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, radno iskustvo u
traženom stepenu obrazovanja – tri (3) godine, stručni ispit za rad u upravi i
rad na računaru.
Status: službenik pete kategorije.
Samostalni stručni saradnik prvog zvanja.
2. Stručni savjetnik za poslove građenja:
– četvorogodišnji studij, završen građevinski ili arhitektonski fakultet ili
prvi ciklus studija odgovarajućeg smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili
ekvivalent, radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja – tri (3) godine,
stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
Status: službenik treće kategorije.
3. Samostalni stručni saradnik za urbanizam:
– četvorogodišnji studij – diplomirani inženjer građevinarstva, diplomirani inženjer arhitekture ili diplomirani prostorni planer sa najmanje 240
ECTS bodova ili ekvivalent, radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja
– jedna (1) godina, stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
Status: službenik pete kategorije.
Samostalni stručni saradnik trećeg zvanja.
4. Samostalni stručni saradnik za pravne poslove i upravno rješavanje u
komunalnoj oblasti:
– četvorogodišnji studij, završen pravni fakultet ili prvi ciklus studija
odgovarajućeg smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, radno
iskustvo u traženom stepenu obrazovanja – jedna (1) godina, stručni ispit za
rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
Status: službenik pete kategorije
Samostalni stručni saradnik trećeg zvanja.
5. Samostalni stručni saradnik za plaćanje u trezorskom poslovanju:
– četvorogodišnji studij, diplomirani ekonomista ili diplomirani ekonomista javne uprave ili prvi ciklus studija odgovarajućeg smjera sa najmanje 240
ECTS bodova ili ekvivalent, radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja
– tri (3) godine, stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
Status: službenik pete kategorije.
Samostalni stručni saradnik prvog zvanja.
6. Stručni saradnik za Glavnu knjigu trezora:
– SSS u četvorogodišnjem trajanju ekonomskog smjera, radno iskustvo u
traženom stepenu obrazovanja – dvije (2) godine, stručni ispit za rad u upravi
i poznavanje rada na računaru.
Status: službenik sedme kategorije.
Stručni saradnik prvog zvanja.
7. Viši stručni saradnik za administrativno-pravne poslove:
– VŠS pravnog ili drugog društvenog smjera ili prvi ciklus studija odgovarajućeg smjera sa najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent, radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja – jedna (1) godina, stručni ispit za rad u
upravi i poznavanje rada na računaru.
Status: službenik šeste kategorije.
Viši stručni saradnik trećeg zvanja.
8. Načelnik Odjeljenja za razvoj i međunarodne projekte:
– četvorogodišnji studij, fakultet društvenog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija odgovarajućeg smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili magistar uprave sa specijalizacijom priprema i sprovođenje EU projekata – 300 ECTS bodova ili ekvivalent, radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja – tri (3) godine, aktivno znanje engleskog i njemačkog jezika, rad na računaru, stručni ispit za rad u upravi i poznavanje rada na računaru.
Status: službenik prve kategorije.
9. Samostalni stručni saradnik za investicije i poslovne zone:
– četvorogodišnji studij, diplomirani inženjer građevinarstva ili diplomirani inženjer geodezije ili prvi ciklus studija odgovarajućeg smjera sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, radno iskustvo u traženom stepenu
obrazovanja – jedna (1) godina, stručni ispit za rad u upravi, poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.
Status: službenik pete kategorije.
Samostalni stručni saradnik trećeg zvanja.
10. Viši stručni saradnik za implementaciju projekata u oblasti društvenog razvoja:
– VŠS prirodnog, društvenog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija odgovarajućeg smjera sa najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalent, radno iskustvo
u traženom stepenu obrazovanja – jedna (1) godina, stručni ispit za rad u upravi,
aktivno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.
Status: službenik šeste kategorije.
Viši stručni saradnik trećeg zvanja.
11. Dimnjačar:
– KV dimnjačar, radno iskustvo (6) šest mjeseci i položen ispit za vozača
Be-kategorije.
Status: namještenik.
12. Higijeničar:
Osnovna škola.
Status: namještenik.
V – Potrebna dokumenta
Prijave na Konkurs podnose se na propisanom obrascu, koji se može
preuzeti na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave Grada Gradiške, www.
gradgradiska.com., na zvaničnoj stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave: Prijava na Javni konkurs ili preuzeti lično u prijemnoj kancelarija
broj 7 u Gradskoj upravi Grada Gradiške.
Tačnost podataka navedenih u obrascu – Prijava na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu
– prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje sa ostalom
traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne
dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih
uslova Javnog konkursa. Prilikom prijave na Javni konkurs kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:
– kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju
uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine
i izjave da kandidat:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
14.5.2020. OGLASNI DIO – Broj 46 III
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
3) nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
4) nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj upravi.
Gorenavedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni
konkurs – prijavnog obrasca;
– kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova prilažu foto-kopije sljedećih
dokumenata:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi,
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima
uprave ili izjavu kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita za rad u republičkim organima uprave u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i 7/15),
3) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim
poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno
iskustvo) i
4) isprave ili izjava da poznaje rad na računaru.
Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:
1) potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima
treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio
– naziv radnog mjesta, koje su stručne spreme poslovi na kojima je radio,
odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim
zadacima,
2) pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu ukoliko sadrži sve navedene
elemente potvrde ili uvjerenja.
– Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:
uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje
je neposredno vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj
srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.
– Kandidati za pozicije označene pod rednim br. 8, 9. i 10. dostavljaju
odgovarajuće uvjerenje ili sertifi kat kojim se potvrđuje poznavanje ili znanje
stranog jezika koji se Konkursom traži, a kandidat za poziciju pod rednim
brojem 11. ovjerenu kopiju vozačke dozvole Be-kategorije.
VI – Konkursna komisija utvrđuje za svako radno mjesto za koje je raspisan Javni konkurs koje će se stručne osposobljenosti, znanja i vještine provjeravati u izbornom postupku i način njihove provjere.
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Konkursna
komisija obaviće intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, kao
i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Ako prvorangirani kandidat
u propisanom roku ne dostavi dokaze iz prethodnog stava ili ako na osnovu
dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste
uspješnih kandidata da postupi u skladu sa odredbama ovog stava.

VII – Rok za podnošenje prijava
Prijave se dostavljaju lično ili preporučeno poštom, na adresu: Grad
Gradiška, Vidovdanska 1A, 78 400 Gradiška, prijemna kancelarija broj 7.
Dokumenti priloženi uz prijavu na Konkurs neće biti vraćena kandidatima.
Kontakt osoba: Nemanja Vukelić, stručni savjetnik za ljudske resurse;
telefon: 051/810-346.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Konkurs će biti objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske” i
dnevnom listu “Glas Srpske” Banja Luka.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana
posljednjeg objavljivanja.
Broj: 02-120-87/19
8.5.2019. godine

Gradiška

Gradonačelnik,
Zoran Adžić, s.r

Broj izvrsilaca: 12

Datum isteka: 29.05.2020

Datum objave: 15.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.