fbpx

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Foča

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Opštine Foča

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Foča

Na osnovu čl. 77, 78. i člana 160. stav 2. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17), u vezi sa članom 24. tačka 17. i članom 33. tačka 2. Pravilnika o
unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi
Opštine Foča (“Službeni glasnik opštine Foča”, br. 16/17, 3/18, 10/18, 3/19 i
7/19), načelnik opštine Foča r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u
Opštinskoj upravi Opštine Foča

I – U Opštinsku upravu Opštine Foča prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme:
1. u Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti u statusu službenika:
– samostalni stručni saradnik za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
– 2 (dva) izvršioca, radno mjesto pete kategorije, drugog zvanja;
2. u Odjeljenje za opštu upravu u statusu namještenika:
– radnik na održavanju čistoće – 2 (dva) izvršioca.
II – Opis poslova
Zaposleni na radnom mjestu pod rednim brojem 1. obavlja poslove
utvrđene članom 33. tačka 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Foča (“Službeni glasnik
opštine Foča”, br. 16/17, 3/18, 10/18, 3/19 i 7/19), a zaposleni na radnom
mjestu pod rednim brojem 2. obavlja poslove utvrđene članom 24. tačka 17.
istog pravilnika.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi jedinice lokalne samouprave,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u opštinskoj upravi u
skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave i
7. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH.
IV – Posebni uslovi
Osim opštih uslova koje mora ispunjavati kandidat za radno mjesto
samostalni stručni saradnik za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
uslovi su:
– visoka stručna sprema, završen četvorogodišnji studij ili prvi ciklus
studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent – diplomirani
inženjer poljoprivrede,
– dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– položen stručni ispit za rad u upravi i
– poznavanje rada na računaru.
Kandidat koji je u drugim organima i organizacijama radio, a nema
položen stručni ispit za rad u upravi može da se primi u radni odnos uz
obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.
Ako ne položi stručni ispit za rad u upravi u roku od šest mjeseci od dana
zaposlenja, prestaje mu radni odnos.
Osim opštih posebni uslovi koje mora ispunjavati kandidat za radno
mjesto radnik na održavanju čistoće su:
– završena osnovna škola.
V – Potrebna dokumenta
Prijava za učešće na Javnom konkursu je obavezna, podnosi se na
propisanom obrascu Prijava na javni konkurs, a može se preuzeti na vebstranici Opštine Foča i u Opštinskoj upravi Foča, šalter-sala.
Tačnost podataka navedenih u obrascu Prijave na Javni konkurs
kandidat potvrđuje svojim potpisom. Sve rubrike u obrascu moraju biti
čitko popunjene, uz obavezni svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi
iz izjava čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na
ispunjenje dijela opštih uslova Javnog konkursa.
Uz prijavu, kandidat prilaže dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih
uslova.
Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže:
1. foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno
BiH,
2. izvod iz matične knjige rođenih,
3. izjavu da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora
od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za
obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
4. izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske
mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
5. izjavu da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja
je nespojiva sa dužnošću službenika, odnosno namještenika u opštinskoj
upravi u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima
u organima jedinice lokalne samouprave i
6. izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine
počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH.
Izjave kandidata pod t. 3, 4, 5. i 6. Opštih uslova sastavni su dio Prijave
na javni konkurs – prijavnog obrasca.
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat za radno mjesto
samostalni stručni saradnik za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
prilaže foto-kopije:
1. diplome o završenoj stručnoj spremi,
2. isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu
obrazovanja (potvrda, rješenje, uvjerenje ili drugi akt kojim se dokazuje na
kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
3. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjave
kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit obavezuje da će položiti stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja,
4. isprave o poznavanju rada na računaru (uvjerenje škole ili druge
institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, diplomu ili drugu
ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno
vezano za rad na računaru, odnosno svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike).
Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat za radno mjesto
radnik na održavanju čistoće prilaže foto-kopiju:
1. svjedočanstva o završenoj osnovnoj školi.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i
prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog
konkursa Konkursna komisija odbaciće zaključkom.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa
Konkursna komisija obaviće usmeni intervju, s ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata i poznavanja poslova radnog
mjesta za koje je kandidat konkurisao, a o mjestu i vremenu održavanja
intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
VI – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođe- nje Javnog konkursa (Komisija), dužan je da u roku od sedam dana od
dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih
i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji i ovjerene izjave o
ispunjenosti opštih uslova iz tačke V podt. 3, 4, 5. i 6. Javnog konkursa i
uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz prethodnog stava u
propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da
kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata
po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u
skladu sa prethodnim stavom.
Dokumenta priložena uz prijavu na Javni konkurs neće biti vraćena kandidatima.
VI – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa. U slučaju da Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za
podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske”
i dnevnom listu “Glas Srpske”.
Prijave na Javni konkurs mogu se dostaviti lično ili poštom, na adresu:
Opština Foča, Ulica kralja Petra I Karađorđevića br. 1, sa naznakom: Prijava
na Javni konkurs (broj i datum Konkursa).
Za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu zadužen je
opštinski službenik – Radmila Čajević, kontakt telefon broj: 058 210 558.
Broj: 02-014-298/20
31.7.2020. godine Foča

Načelnik opštine,
Radisav Mašić, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS, broj 78

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 20.08.2020

Datum objave: 06.08.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.