fbpx

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Kneževo na neodređeno vrijeme

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Opštine Kneževo

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Kneževo na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 77. i člana 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim
procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno
opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 42/17) i člana
11. stav 2. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske
uprave Opštine Kneževo (“Službeni glasnik opštine Kneževo”, broj 23/19),
načelnik opštine Kneževo r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi
Opštine Kneževo na neodređeno vrijeme

I – Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Kneževo na neodređeno vrijeme za radna mjesta:
1. viši stručni saradnik za podršku ekonomskom razvoju – 1 (jedan)
izvršilac,
2. tržišni inspektor – 1 (jedan) izvršilac,
3. inspektor za hranu – 1 (jedan) izvršilac,
4. stručni saradnik za puteve i saobraćaj – 1 (jedan) izvršilac,
5. ugostiteljski radnik – 1 (jedan) izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova utvrđen je članom 10. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Kneževo (“Službeni glasnik
opštine Kneževo”, broj 23/19).
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1.
Viši stručni saradnik za podršku ekonomskom razvoju učestvuje u svim
aktivnostima Jedinice za upravljanje razvojem, a posebno u aktivnostima u
vezi sa lokalnim ekonomskim razvojem, prikuplja primarne i sekundarne podatke važne za lokalni ekonomski razvoj (o poslovnom okruženju, investitorima, projektima, tvrdoj i mekoj poslovnoj infrastrukturi), te pravovremeno
razmjenjuje informacije sa zainteresovanim stranama, a naročito investitorima, koordiniše i pruža potrebnu stručnu i metodološku pomoć odjeljenjima
i prati aktivnosti nadležnih odjeljenja u vezi sa razradom projekata i projektne dokumentacije iz nadležnosti istih, a prema odgovarajućem formatu,
priprema pojedine projekte i kandiduje ih za fi nansiranje kod međunarodnih
fi nansijskih organizacija i fondova, viših nivoa vlasti ili drugih zainteresovanih domaćih i stranih donatora i investitora, pruža stručnu pomoć resornim
odjeljenjima da projekte koje su pripremili kandiduju na dostupne izvore fi –
nansiranja, vrši praćenje i pripremu podloge za implementaciju investicija na
području opštine, učestvuje i pruža tehničku podršku prilikom priprema studija izvodljivosti, idejnih rješenja, glavnih projekata, tenderske dokumentacije i slično, prati postupak realizacije projekata, učestvuje u analizi nastalih
problema i pripremi izvještaja o realizaciji, naročito iz oblasti ekonomskog
razvoja, predlaže mjere unapređenja poslovnog okruženja, unapređuje partnerstvo javnog i privatnog sektora, vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene
pisanih procedura iz djelokruga rada (samokontrola), obavlja i druge poslove
iz nadležnosti Jedinice za upravljanje razvojem i druge poslove koje mu u
nadležnost stavi načelnik opštine.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2.
Tržišni inspektor obavlja poslove inspekcijskog nadzora utvrđene
Zakonom o inspekcijama Republike Srpske u oblasti prometa robe i usluga,
neposrednom inspekcijskom kontrolom, po službenoj dužnosti ili po pozivu
i prijavi utvrđuje činjenično stanje u toj oblasti, sačinjava zapisnik o izvršenoj kontroli i preduzima zakonom propisane mjere, vodi interne evidencije upravnih predmeta, redovno podnosi izvještaje načelniku Odjeljenja o
izvršenim pregledima i preduzetim mjerama, izrađuje godišnje i periodične
planove, izvještaje o izvršenju planova i dostavlja ih načelniku Odjeljenja i
glavnom republičkom inspektoru za navedenu upravnu oblast, odgovara za
stanje u ovoj upravnoj oblasti, inicira i predlaže mjere za unapređenje stanja
u oblasti za koju je nadležan.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 3.
Inspektor za hranu obavlja poslove inspekcijskog nadzora utvrđene
Zakonom o inspekcijama Republike Srpske u oblasti proizvodnje i prometa
hrane, neposrednom inspekcijskom kontrolom, po službenoj dužnosti ili po
pozivu i prijavi utvrđuje činjenično stanje u toj oblasti, sačinjava zapisnik o
izvršenoj kontroli i preduzima zakonom propisane mjere, vodi interne evidencije upravnih predmeta, redovno podnosi izvještaje načelniku Odjeljenja
o izvršenim pregledima i preduzetim mjerama, izrađuje godišnje i periodične
planove, izvještaje o izvršenju planova i dostavlja ih načelniku Odjeljenja i
glavnom republičkom inspektoru za navedenu upravnu oblast, odgovara za
stanje u ovoj upravnoj oblasti, inicira i predlaže mjere za unapređenje stanja u
oblasti za koju je nadležan, odgovara za zakonito, stručno, racionalno i blagovremeno izvršavanje poslova i sprovođenje mjera iz svoje oblasti.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 4.
Stručni saradnik za puteve i saobraćaj prati i proučava stanje u oblasti
saobraćaja na području opštine, vodi evidenciju stanja i poslova izgradnje,
održavanja i korišćenja lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica, trotoara,
parkirališta, pješačkih i biciklističkih staza, stajališta javnog prevoza i drugih
objekata saobraćajne infrastrukture na području opštine, priprema programe
rada i obezbjeđenja prohodnosti puteva i ulica u zimskim uslovima, vrši nadzor nad sprovođenjem aktivnosti na održavanju lokalnih i nekategorisanih
puteva, obavlja poslove u vezi s regulisanjem saobraćaja, prekopima javnih
površina i postavljanja reklama i drugih natpisa uz puteve iz nadležnosti
Odjeljenja, sprovodi upravni postupak i izrađuje nacrte rješavanja iz oblasti
saobraćaja, učestvuje u izradi nacrta opštih akata i drugih propisa iz oblasti
saobraćaja koje donose načelnik opštine i Skupština opštine, obavlja i druge
poslove koje mu načelnik Odjeljenja odredi.
Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 5.
Ugostiteljski radnik priprema i raznosi kafu i druge napitke. Odgovara
za racionalno i blagovremeno izvršavanje poslova, obavlja i druge poslove po
nalogu načelnika Odjeljenja.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se
povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
5. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi i da se protiv njega ne
vodi krivični postupak pred domaćim ili stranim sudom,
6. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo
kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
IV – Posebni uslovi:
za radno mjesto pod rednim brojem 1:
– visoka stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus
istog studija sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad u
opštinskoj upravi;
za radno mjesto pod rednim brojem 2:
– visoka stručna sprema, ekonomski, turistički, pravni, poljoprivredni,
mašinski, elektrotehnički fakultet ili prvi ciklus istog studija sa najmanje 240
ECTS bodova, najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja i položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi;
za radno mjesto pod rednim brojem 3:
– visoka stručna sprema, dipl. hemičar, dipl. inž. tehnologije, dipl. inž.
za kontrolu kvaliteta i bezbjednost namirnica, doktor medicine, dipl. sanitarni
inženjer ili prvi ciklus istog studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen
stručni ispit za rad u opštinskoj upravi;
za radno mjesto pod rednim brojem 4:
– srednja stručna sprema tehničkog ili društvenog smjera, najmanje
6 (šest) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen
stručni ispit za rad u opštinskoj upravi;

za radno mjesto pod rednim brojem 5:
– srednja stručna sprema društvenog smjera, najmanje 6 (šest) mjeseci
radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja i položen stručni ispit za rad
u opštinskoj upravi.
V – Prijava na Konkurs
Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, veb-stranici Opštine Kneževo (https://opstinaknezevo.org/) i šalter-sali Opštinske uprave Opštine Kneževo.
Tačnost podataka navedenih u obrascu – Prijava na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.
Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu
– prijavni obrazac, u kojem navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom
traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.
Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čisto popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne
dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih
uslova Javnog konkursa.
VI – Potrebna dokumenta
Prilikom prijave na Javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:
– kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže uvjerenje o
državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, foto-kopiju
lične karte i izjave kandidata da:
1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene
na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje
pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava BiH),
2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja
Konkursa,
4) nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
Napomena: gorenavedene izjave sastavni su dio prijavnog obrasca i ne
dostavljaju se posebno.
– Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi (ukoliko kandidat iz određenog
razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da
dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog
za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana), dodatka
diplomi (dostavljaju kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom sistemu studiranja),
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organu uprave,
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne
spreme (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa
kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).
VII – Usmeni intervju
Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa Komisija za
sprovođenje Javnog konkursa obaviće usmeni intervju, na kojem će se vršiti
provjera znanja kandidata o opštem upravnom postupku, poznavanju načina
funkcionisanja i organizacije lokalne samouprave i poznavanju poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao. O mjestu i vremenu održavanja
intervjua kandidati će biti obaviješteni pojedinačno pismenim putem.
VIII – Izbor kandidata
Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od
sedam dana od dana prijema obavještenja o prijemu u radni odnos Komisije
dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, i ovjerene izjave o ispunjavanju uslova iz poglavlja VI,
kao i dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Ako prvorangirani kandidat
ne dostavi dokaze u određenom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza
Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće
sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata
da dostavi tražene dokaze.
IX – Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune, nerazumljive i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično u prijemnu kancelariju – protokol
Opštinske uprave Opštine Kneževo ili poštom, na adresu: Ul. Gavrila
Principa br. 3, 78230 Kneževo, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Kneževo.
Za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu zadužena je
Dajana Svjetlanović, samostalni stručni saradnik za radne odnose i upravljanje ljudskim resursima u Opštinskoj upravi Opštine Kneževo, kontakt telefon
broj: 051/594-200.
Javni konkurs biće objavljen u “Službenom glasniku Republike Srpske“,
u dnevnom listu “Euro Blic” i na zvaničnoj internet stranici Opštine Kneževo.
Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno u navedenim sredstvima
javnog informisanja, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.
Broj: 02-013-52/20
22.6.2020. godine Načelnik opštine,
Kneževo Goran Borojević, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 10.07.2020

Datum objave: 26.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.