fbpx

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Petrovo – službenika i namještenika

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Opštine Petrovo raspisuje konkurs

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Petrovo – službenika i namještenika

Na osnovu čl. 77, 78. i 160. Zakona o službenicima i namještenicima u
organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”,
broj 97/16) i čl. 14. i 16. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Petrovo (“Službeni glasnik opštine Petrovo”, br.
11/17, 3/18, 4/18, 1/20, 5/20 i 10/20), načelnik opštine Petrovo raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Petrovo – službenika i namještenika

I – Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta službenika i namještenika u Opštinskoj upravi Opštine
Petrovo na neodređeno vrijeme, za radna mjesta:
1. samostalni stručni saradnik za unos faktura, unos dobavljača, unos
narudžbenica i potraživanja u trezorskom poslovanja u Odjeljenju za
privredu i fi nansije ……………………………………………………………..1 izvršilac,
2. stručni saradnik za administrativne poslove načelnika opštine u
Odjeljenju za opštu upravu…. ………………………………………………1 izvršilac,
3. kafe-kuvarica u Odjeljenju za opštu upravu…. ……………………1 izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta Opštinske uprave Opštine Petrovo (“Službeni glasnik opštine
Petrovo”, br. 11/17, 3/18, 4/18, 1/20, 5/20 i 10/20).
III – Opšti uslovi
Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kom nivou vlasti BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV – Posebni uslovi
Za radno mjesto pod rednim brojem 1: završen četvorogodišnji studij
ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ESTS
bodova ili ekvivalent, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom
stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto pod rednim brojem 2: srednja stručna sprema u četvorogodišnjem trajanju, upravna, ekonomska škola ili gimnazija, najmanje jedna
godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit
za rad u opštinskoj upravi, poznavanje rada na računaru i namjenskih programa iz djelokruga rada.
Za radno mjesto pod rednim brojem 3: završena osnovna škola.
Lice koje je u drugom organu ili organizaciji radilo, a nema položen
stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da
položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.
V – Prijava
Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu (Obrazac
broj 1), koji je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne
samouprave Republike Srpske, a može se preuzeti i na info-pultu Opštinske
uprave Opštine Petrovo.
VI – Potrebna dokumenta
Prilikom podnošenja prijave na Javni konkurs kandidat prilaže foto-kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova propisanih zakonom i
pravilnikom:
– izvod iz matične knjige rođenih;
– uvjerenje o državljanstvu;
– diploma o završenoj stručnoj spremi;
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi ili izjava kojom
se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit ako
bude izabran;
– potvrda o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;
– dokaz o poznavanju rada na računaru;
– izjave:
1. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
2. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na
bilo kojem nivou vlasti BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
3. da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
4. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa čl. 44. i 45.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16),
5. da ispunjava i druge uslove utvrđene Javnim konkursom – sastavni
su dio prijave.
VII – Postupak izbora
Postupak izbora kandidata sprovodi Konkursna komisija, koju imenuje načelnik opštine.
Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa Komisija
će obaviti intervju, a o vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.
Prvorangirani kandidati po prijedlogu Komisije dužni su u roku od sedam
dana od dana prijema obavještenja Komisiji dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih
i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz poglavlja
III t. 5, 6. i 7. Javnog konkursa i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.
VIII – Podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa. Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske” i u
“Službenom glasniku Republike Srpske”. Ako Konkurs ne bude objavljen
istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Nepotpune
i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Petrovo, 74 317 Petrovo, Ul. ozrenskih odreda br. 25, sa naznakom: Komisija za sprovođenje postupka prijema službenika i namještenika u
Opštinsku upravu Opštine Petrovo.
Službenik zadužen za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu
je Zoran Stjepanović, kontakt telefon: 053/262-704.
Broj: 02-120-6/20
9.11.2020. godine Načelnik opštine,
Petrovo Ozren Petković, s.r

Izvor: Službeni glasnik, broj 114

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 02.12.2020

Datum objave: 17.11.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.