fbpx

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Prnjavor

Ovaj oglas je istekao

Opštinska uprava Opštine Prnjavor

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Prnjavor

Na osnovu čl. 77, 78. i 160. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike
Srpske”, broj 97/16) i člana 5, člana 7. stav 2. i člana 8. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj
42/17), načelnik opštine Prnjavor raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u
Opštinskoj upravi Opštine Prnjavor

I – U Opštinsku upravu Opštine Prnjavor prima se u radni odnos na
neodređeno vrijeme u statusu službenika:
1. komunalni policajac u Odjeljenju za
inspekcijske poslove …………………………………………………………..1 izvršilac,
2. samostalni stručni saradnik za opštu upravu u
Odjeljenju za opštu upravu ………………………………………………….1 izvršilac,
3. viši stručni saradnik za poslove parkinga u
Odjeljenju za stambeno-komunalne
poslove i investicije ……………………………………………………………1 izvršilac.
U Opštinsku upravu Opštine Prnjavor prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu namještenika:
1. administrativno-tehnički radnik u Odjeljenju za
opštu upravu …………………………………………………………………….. 1 izvršilac.
II – Opis poslova
Opis poslova za radno mjesto službenika pod brojem 1: vrši inspekcijski nadzor u oblasti djelatnosti Komunalne policije, obavlja upravne i
druge poslove iz djelokruga svoje nadležnosti, vodi evidenciju o izvršenim
pregledima, obavlja nadzor nad sprovođenjem odredaba Odluke o uslovima i načinu priključenja građevina na objekte i uređaje komunalne infrastrukture, nad pružanjem usluge odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda
i nad korišćenjem objekata i uređaja sistema odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i nadzor nad upravljanjem i održavanjem vodnih objekata za
vodosnabdijevanje i odvodnju i prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa
Odlukom o izgradnji, upravljanju i održavanju vodnih objekata na području
opštine i o izvršenom nadzoru službeno obavještava Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove i investicije i javno komunalno preduzeće, obavlja
i druge poslove koje mu odrede šef Odsjeka i načelnik Odjeljenja. Status i
kategorija radnog mjesta: službenik četvrte kategorije.
Opis poslova za radno mjesto službenika pod brojem 2: prima zahtjeve
za sticanje državljanstva po ugovorima o dvojnom državljanstvu i prosljeđuje ih nadležnom ministarstvu na rješavanje, prima zahtjeve za promjenu
entitetskog državljanstva za koje je po zakonu nadležna Opština i iste rješava, a zahtjeve za koje je po zakonu nadležno Ministarstvo uprave i lokalne samouprave prosljeđuje na rješavanje, obavlja poslove u postupcima
naknadnog upisa u matične knjige, ispravke podataka- grešaka u matičnim
knjigama, poništenja duplih i nenadležno izvršenih upisa u matične knjige,
promjene ličnog imena i u slučajevima zaključenja braka kada jednog od
budućih supružnika zastupa punomoćnik, te naknadnog upisa državljanstva
u matičnu knjigu rođenih u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima iz
ove oblasti, sprovodi administrativna izvršenja izvršnih rješenja drugih
ustanova i organa iz nadležnosti Odjeljenja, obavlja poslove pružanja pravne pomoći građanima, daje pravne savjete i izrađuje podneske u skladu sa
pozitivnopravnim propisima, vodi evidenciju o troškovima mrtvozornika, obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada po nalogu načelnika
Odjeljenja. Status i kategorija radnog mjesta: službenik pete kategorije,
drugog zvanja.
Opis poslova za radno mjesto službenika pod brojem 3: obavlja poslove kontrole i praćenje rada parking inkasanata, obavlja poslove blokiranja
vozila i izdavanja kazni doplatnih karti na parkiralištima, prati pregled kontrolisanih vozila i blokiranih vozila, prati naplatu po izdatim prekršajnim
nalozima, dostavlja mjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje načelniku
Odjeljenja, obavlja administrativno-tehničke i druge poslove koje odredi načelnik Odjeljenja. Status i kategorija radnog mjesta: službenik šeste kategorije, trećeg zvanja.
Opis poslova za radno mjesto namještenika pod brojem 1: vrši dostavu
predmeta i akata kroz internu dostavnu knjigu organizacionim jedinicama
Opštinske uprave, vrši dostavu pismena Opštinske uprave građanima, privrednim društvima, javnim ustanovama i preduzećima i drugo, po potrebi
obavlja daktilografske poslove prilikom sačinjavanja zapisnika opštinskih
komisija, vrši preuzimanje poštanskih pošiljki za Opštinsku upravu iz pošte,
vodi dostavnu knjigu za mjesto, knjigu primljene i dostavljene pošte (za poštu
na ime), knjigu računa, knjigu obične pošte, pomoćnu knjigu Odjeljenja za
opštu upravu i otpremnu knjigu pošte, dostavlja potpisane račune Odjeljenju
za fi nansije kroz knjigu računa, otprema poštu u fi zičkom obliku pri čemu
provjerava da li je pismeno pravilno adresirano i da li je označen način otpreme o čemu upozorava nadležnog službenika, obavlja umnožavanje materijala
za potrebe Opštinske uprave, stara se o urednosti oglasne table, obavlja i
druge poslove koje mu odrede šef Odsjeka i načelnik Odjeljenja. Status: namještenik raspoređen na tehničke poslove.
III – Opšti uslovi:
1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od
najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na
bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je
nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa čl. od
43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice
lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16).
IV OGLASNI DIO – Broj 46 14.5.2020.
IV – Posebni uslovi
Za radno mjesto službenika pod brojem 1: visoka stručna sprema, četvorogodišnji studij, tehničkog, poljoprivrednog, tehnološkog, društvenog ili
prirodnog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen
stručni ispit za rad u opštinskoj upravi, poznavanje rada na računaru, položen
vozački ispit Be-kategorije.
Za radno mjesto službenika pod brojem 2: visoka stručna sprema, četvorogodišnji studij, pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240
ECTS bodova ili ekvivalent, najmanje dvije godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u opštinskoj upravi,
poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto službenika pod brojem 3: viša stručna sprema, društvenog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova
ili ekvivalent, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu
obrazovanja, odnosno devet mjeseci, položen stručni ispit za rad u opštinskoj
upravi, poznavanje rada na računaru.
Za radno mjesto namještenika pod brojem 1: srednja stručna sprema u
četvorogodišnjem trajanju, društvenog smjera, najmanje šest mjeseci radnog
iskustva u traženom stepenu obrazovanja i poznavanje rada na računaru.
Lice koje je u drugom organu ili organizaciji radilo, a nema položen
stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da
položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.
V – Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu, koji
je dostupan na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Opštine Prnjavor, a može se preuzeti i u šalter-sali
Opštinske uprave Opštine Prnjavor.
Na propisanom obrascu prijave na Javni konkurs kandidati su obavezni
navesti naziv jedinice lokalne samouprave, naziv upražnjenog radnog mjesta,
datum i način objavljivanja Javnog konkursa, lične podatke, podatke o obrazovanju i drugim oblicima stručnog usavršavanja i osposobljavanja u profesiji, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima i posebne izjave. Tačnost
podataka navedenih u obrascima prijave na Javni konkurs kandidat potvrđuje
svojim potpisom.
VI – Prilikom podnošenja prijave na Javni konkurs kandidat prilaže
dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova propisanih zakonom i pravilnikom.
(1) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:
1) diplome o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplome, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja,
a ako visokoškolska ustanova dodatak diplome nije uopšte izdala, kandidat
je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplome nije izdavan, odnosno da
se ne izdaje. Ako kandidat ne posjeduje diplomu, može dostaviti uvjerenje
o diplomiranju, koje ne može biti starije od godinu dana, uz koje dostavlja
i potpisano kratko obrazloženje – izjavu, u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ako diploma nije izdata u predviđenom roku,
dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata. Kandidat
koji je fakultet završio u inostranstvu ima obavezu da dostavi nostrifi kovanu
diplomu, u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti visokog obrazovanja.
Izuzetno, kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila
1992. godine i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu
da nostrifi kuju diplomu. Ako je postupak nostrifi kacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na Konkurs, kandidat je dužan da
uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifi kaciju diplome
nadležnom organu, s tim da nostrifi kovanu diplomu dostavlja organu koji je
raspisao Konkurs najkasnije do dana održavanja intervjua),
2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjave
kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit
ako bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog
ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/11, 85/11 i
7/15) dostavljaju kandidati za radna mjesta službenika od broja 1. do broja 3,
3) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje
ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom
i u kom periodu je stečeno radno iskustvo: potvrdu ili uvjerenje poslodavca
ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koji treba da budu precizni i detaljni, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na
kojim poslovima je kandidat radio, naziv radnog mjesta, da li su to poslovi
visoke, više ili srednje stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je
obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude naveden period
radnog angažovanja na radnim zadacima ili uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz
dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja, tako da se
na osnovu ovih dokaza može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za
koje se traži visoko, više ili srednje obrazovanje i koliko dugo, odnosno da li
posjeduje traženo radno iskustvo, ili pismo preporuke ili drugu sličnu ispravu
ako sadrži sve navedene elemente potvrde ili uvjerenja),
4) isprave kojom se dokazuje poznavanje rada na računaru (uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru,
uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu
iz informatike ili drugu ispravu fakulteta, foto-kopija indeksa koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diploma ili druga isprava
koja potvrđuje stečeno znanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa
radom na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj
spremi i položenom predmetu iz informatike),
5) vozačke dozvole kojom se dokazuje da kandidat ima položen vozački
ispit Be-kategorije dostavlja kandidat za radno mjesto službenika pod brojem
1.
(2) Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i
Hercegovine, a izjave da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na
bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo
koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi, da
nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo
kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa, da se
na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine i da nije
u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa
dužnošću službenika u opštinskoj upravi u skladu sa čl. od 43. do 47.
Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16) sastavni
su dio prijave na Javni konkurs. Dokazi se dostavljaju na jednom od
jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.
VII – Sa svim kandidatima koji budi ispunjavali opšte i posebne uslove
Konkursna komisija obaviće intervju sa ciljem ocjenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i vještina kandidata i poznavanja poslova radnog mjesta za
koje je kandidat konkurisao, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obaviješteni i putem
internet stranice Opštine Prnjavor. Komisija će odbaciti zaključkom neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave i prijave kandidata
koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz Javnog konkursa.
VIII – Prvorangirani kandidat po prijedlogu Komisije dužan je da u roku
od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, ovjerene izjave iz poglavlja III t. 5), 6) i 7) i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze ili
ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava
opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da dostavi tražene dokaze.
IX – Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog
konkursa u “Službenom glasniku Republike Srpske” i dnevnom listu “Glas
Srpske”. Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave se mogu podnositi neposredno u
šalter-sali Opštinske uprave Opštine Prnjavor ili poštom, na adresu: Opština
Prnjavor, Karađorđeva ul. 2, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs. Za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu zadužena je Ivana Deket,
samostalni stručni saradnik za upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon broj: 051/663-740.
Broj: 01/1-120-19/20
28.4.2020. godine Načelnik,
Prnjavor Darko Tomaš, s.r.

Izvor: Službeni glasnik RS

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 29.05.2020

Datum objave: 15.05.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.