Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi civilne zaštite

Ovaj oglas je istekao

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi civilne zaštite

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za
državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Federalne uprave civilne zaštite, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi civilne zaštite
06/1098
1. Rukovodilac Sektora za organizaciju deminiranja i uništavanje eksplozivnih sredstava (UES) – Deminer – pomoćnik direktora – 1 izvršilac
2. Stručni saradnik deminer za planiranje i vođenje operacija deminiranja i UES u Odsjeku za uništavanje eksplozivnih sredstava (UES),
Sektora za organizaciju deminiranja i uništavanje eksplozivnih sredstava (UES) – 1 izvršilac

01.Opis poslova: Rukovodi Sektorom sa ovlaštenjima koja su utvrđena u članu 30. Ovog Pravilnika i to, Osnovnim organizacionim jedinicama (Kabinet, sektori i
Inspektorat) neposredno rukovode pomoćnici direktora, odnosno glavni inspektor koji u rukoveđenju tim jedinicama imaju ovlaštenja da:
1. raspoređuju poslove i zadatke na državne službenike i namještenike u osnovnoj jedinici, utvrđuju prioritet u obavljanju poslova i zadataka, daju upute za rad, vrše
nadzor nad radom službenika i namještenika i vrše koordinaciju rada u okviru osnovne jedinice, 2. utvrđuju radne ciljeve državnih službenika, elemenata za ocjenu rada, prate
realizaciju radnih ciljeva, i daju prijedlog ocjene o radu državnih službenika, .

3. predlažu poslove iz nadležnosti osnovne jedinice za godišnji program rada Uprave i utvrđuju periodične (tromjesečne) planove rada osnovne jedinice i
obezbjeđuju njihovu realizaciju,
4. pripremaju pitanja za godišnji izvještaj o radu Uprave o pitanjima iz djelokruga osnovne jedinice,
5. obezbjeđuju zakonito, stručno, pravilno i blagovremeno obavljanje svih poslova iz nadležnosti osnovne jedinice,
6. redovno (svakodnevno) ostvaruju saradnju sa direktorom Uprave u vezi dogovaranja o izvršavanju poslova iz programa rada Uprave i drugih poslova iz nadležnosti osnovne jedinice,
7. redovno (sedmično i mjesečno) upoznaju direktora Uprave o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti osnovne jedinice i predlažu direktoru preduzimanje određenih mjera za rješavanje postojećih problema u osnovnoj jedinici radi pravilnog i blagovremenog vršenja svih poslova iz nadležnosti osnovne jedinice,
8. sve materijale iz nadležnosti osnovne jedinice, koji se dostavijaju direktoru na razmatranje, vrše putem sekretara uprave i postupaju po uputama koje u odnosu
na te materijale daje sekretar uprave.
U vršenju ovlaštenja iz stava 1. ovog člana, pomoćnici direktora i glavni inspektor dužni su postupati po svim nalozima i zahtjevima direktora i izvještavati ga o
preduzetim mjerama i rezultatima koji su postignuti sprovodenjem tih mjera.
Neposredno vrši slijedeće poslove i zadatke: neposredno rukovodi osnovnom organizacijskom jedinicom za koju je zadužen i u tom pogledu organizira vršenje svih
poslova iz nadležnosti te jedinice; raspoređuje poslove na unutrašnje organizacione jednice i daje im upute o načinu vršenja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i
pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice kojom rukovodi; odgovoran je za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodjeljenih
osnovnoj organizacionoj jedinici — Sektoru; izrađuje Strategiju protivminskog djelovanja civilne zaštite i godišnji operativni plan civilne zaštite na poslovima PMA, u skladu sa Strategijom Bosne i Hercegovine i Godišnjim operativnim planom BiH; pruža izvršiocima potrebnu stručnu pomoć u radu i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti sektora; osigurava funkcionalnost i urednost objekata i drugih radnih površina iz nadležnosti sektora; izrađuje sve vrste izvještaja o radu Sektora, kao i godišnjeg plana i programa rada Sektora; obezbjeđuje i provodi aktivnost provedbu
dobijanja akreditacije za obavljanje poslova protivminskog djelovanja (u daljem tekstu: akreditacija za PMD) i ovlaštenja za obavljanje poslova protivminskog djelovanja za operativno osoblje; prati i proučava stanje u oblasti humanitarnog deminiranja i uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava; redovno upoznaje rukovoditelja organa državne službe o stanju i problemima u svezi vršenja poslova iz nadležnosti organizacijske jedinice, predlaže poduzimanje potrebnih mjera; vrši najsloženije poslove iz nadležnosti organizacijske jedinice; pruža pomoć u izradi procjena
ugroženosti Federacije i planove zaštite i spašavanja u odnosu na postojanje miniranih područja; učestvuje u izradi Procjene ugroženosti Federacije i planova zaštite i
spašavanja u odnosu na postojanje minske opasnosti; po nalogu direktora Uprave dužan je obučavati se za provodenje i drugih mjera zaštite i spašavanja, prema
Programu proširenja funkcionalne namjene deminerskih timova, usvojenog na 41. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj dana 09.01.2008. godine; vrši i sve druge
poslove koje odredi rukovodilac organa državne službe; za vršenje poslova iz nadleznosti osnovne organizacijske jedinice, neposredno odgovara rukovoditelju organa državne službe.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.890,00 KM
02.0pis poslova: prikuplja, sređuje i obrađuje podatke za izradu plana uklanjanja ESa i učestvuje u organizaciji drugih protivminskih akcija koje provodi Odsjek za
UES;učestvuje u planiranju, izradi, provođenju i nadgledanju programa upozoravanja na opasnost od mina koje provodi Sektor, te drugih PMA; u svakodnevnoj komunikaciji
Odsjeka sa vođama timova za UES i prati izvršavanje svakodnevnih operacija; izrađuje izvještaje, analize, informacije i druge materijale (projekti i programi) iz
djelokruga rada Odsjeka za UES; obavlja poslove pripreme projekata i operativnih planova uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava, izrađuje srednje, završne,
mjesečne i sve druge vrste izvještaja, informacija i analiza iz oblasti uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava; predlaže i učestvuje u postupku izmjena i dopuna
SOP FUCZ, sudjeluje u zadacima uklanjanja i uništavanja eksplozivnih sredstava, po nalogu direktora Uprave dužan je obučavati se za provođenje i drugih mjera zaštite i
spašavanja, prema Programu proširenja funkcionalne namjene deminerskih timova, usvojenog na 41. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj dana 09.01.2008.
godine;obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi Šef Odsjeka vezane za poslove iz djelokruga ovog radnog mjesta.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.226,84 KM
Uslovi: Pored općih uvjeta utvrđenih člankom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, utvrđene
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u organu , i to: Za poziciju 01.:
 VSS, VII – stepen, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja , Fakultet političkih nauka – smjer odbrana
i sigurnost, politologija ili sociologija, mašinski, tehnološki fakultet ili vojna akademija kopnene vojske – smjer inžinjerija koja ima status visoke stručne spreme
 položen stručni upravni ispit
 osnovni deminerski kurs što je u skladu sa odredbom cl. 5. i 6. Pravilnika o
akreditaciji i ovIaštenju lica u humanitarnom deminiranju broj 01-50-7207-1/09
od 23.12.2009. godine,
 vozački ispit B kategorije
 najmanje pet godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
 poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02.:
 VSS, VIl stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Fakultet političkih nauka – smjer
odbrana i sigurnost, politologija, sociologija, ekonomski fakultet, fakultet za
javnu upravu ili Vojna akademija kopnene vojske smjer inžinjerija koja ima
status visoke stručne spreme,
 položen stručni upravni ispit
 osnovni deminerski kurs i kurs za UES što je u skladu sa odredbom čl. 5. i 6.
Pravilnika o akreditaciji i ovlaštenju lica u humanitarnom deminiranju broj 01-50-
7207-1/09 od 23.12.2009. godine
 poznavanje rada na računaru
 najmanje jedna godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
Prijavljivanje na Konkurs:
1. Kandidati se prijavljuju na Konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za
Sarajevski i Bosansko-podrinjski i kanton, Kulovića 7, 71 000 Sarajevo, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni Konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke
stručne spreme(original ili ovjerena kopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Sarajevski i Bosanskopodrinjski
kanton, Kulovića 7, 71 000 Sarajevo, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni Konkurs (za poziciju
02) dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog Konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati
će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena
kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će
se da je odustao od dalje procedure javnog Konkursa.
Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljnjoj proceduri javnog Konkursa o čemu se, prilikom saopćavanja
rezultata na ispitu općeg znanja pisano informiraju, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informiraju o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu.
Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uvjeta javnog
Konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih
kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije.
Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili
ovjerene kopije) o ispunjavanju općih uvjeta iz javnog Konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata.
Javni Konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u
Federaciji Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst (“Službene novine Fedracije BiH”, br.10/18).
Prijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog Konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Sarajevski i Bosansko-podrinjski kanton Kulovića 7, 71 000 Sarajevo
sa naznakom:
„Javni Konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnoj upravi civilne zaštite 06/1098”
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji
uz prijavni obrazac, ne dostave traženu dokumentaciju kojom dokazuju
ispunjavanje uvjeta iz točke 2. i 3. ovog Konkursa neće biti razmatrane.
V.D. DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

 

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/Publication/Read/03092018_fucz

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 17.09.2018

Datum objave: 04.09.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.