fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

Na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove , Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove , Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Federalnoj upravi za inspekcijske poslove

Radna mjesta:

01. Federalni tržišno, turističko – ugostiteljski inspektor sa mjestom rada na mjestu carinjenja, Halilovići-Sarajevo – 1 (jedan) izvršitelj

02. Federalni sanitarni inspektor na carinskim ispostavama sa mjestom rada na MC Sarajevo – Halilovići – 1 (jedan) izvršitelj

03. Federalni fitosanitarni inspektor sa mjestom rada na graničnom prijelazu Kamensko -1 (jedan) izvršitelj

04. Federalni inspektor za kvalitetu tečnih naftnih goriva sa mjestom rada u Zenici – 1 (jedan) izvršitelj

01.Opis poslova: vrši neposredan inspekcijski nadzor na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. i 116. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Sektora, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu rukovoditelja sektora i glavnog federalnog tržišnog inspektora.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1791,05 KM

02. Opis poslova: vrši neposredan inspekcijski nadzor na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. i 116. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Sektora, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu rukovoditelja sektora i glavnog federalnog zdravstvenog inspektora, odnosno glavnog federalnog inspektora za hranu.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.791,05 KM

03. Opis poslova: vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu državnih i federalnih zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost fitosanitarne inspekcije za fitosanitarni nadzor prekograničnog prometa roba, izdaje fitosanitarne certifikate za izvoz i reeksport, za unutrašnji nadzor bilja i biljnih proizvoda, roba i reguliranih objekata gdje se oni proizvode, skladište, prevoze, prerađuju, prodaju, uvoze ili na drugi način koriste, vrše kontrolu dokumentacije pravnih i fizičkih lica koja je u vezi sa zdravljem bilja, ispunjavanjem tehničko proizvodnih uslova za registraciju subjekata, proizvođača, uvoznika i distributera bilja, institucija ovlašćenih po tom osnovu u pogledu posjedovanja odgovarajućih kadrova i opreme kao i izvršenja povjerenih im poslova, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu rukovoditelja sektora i glavnom federalnog poljoprivrednog inspektora.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.791,05 KM

04.Opis poslova: vrši neposredan inspekcijski nadzor kod subjekata nadzora na osnovu ovlaštenja utvrđenih u članu 62. Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine i na osnovu zakona i drugih propisa kojima je utvrđena nadležnost Inspektorata, obavlja i druge poslove iz nadležnosti organizacione jedinice po nalogu glavnog federalnog inspektora.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.791,05 KM

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federacij i Bosne i Hercegovine;
 • da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
 • da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

za poziciju 01.

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja, pravne ili upravne struke, fakultet političkih nauka, šumarski, saobraćajni, ekonomski, poljoprivredni, hemijsko-tehnološki, mašinski, prehrambeno-tehnološki ili prirodno-matematički fakultet
 • tri godine radnog staža
 • poznavanje rada na računaru
 • vozački ispit „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj, datum izdavanja vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije “Posebni uvjeti traženi javnim konkursom”)

za poziciju 02.

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, medicinski, tehnološki, poljoprivredni, stomatološki, farmaceutski, prehrambeno – biotehnički, veterinarski, prirodno – matematički fakultet – hemijskog smjera ili fakultet zdravstvenih studija – studij sanitarnog inžinjera
 • tri godine radnog staža
 • poznavanje rada na računaru
 • vozački ispit „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj, datum izdavanja vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije “Posebni uvjeti traženi javnim konkursom”)

za poziciju 03.

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, poljoprivredni fakultet – odsjek zaštite bilja, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva ili općeg smjera – tri godine radnog staža
 • tri godine radnog iskustva na poslovima poljoprivrednog inspektora, odnosno inspektora za zaštitu bilja ili pet godina radnog iskustva na poslovima u fitosanitarnoj oblasti (čl.3 st.3. Pravilnika o uvejtima za imenovanje fitosanitarnog inspektora „Službeni glasnik BiH“, broj 33/10),
 • stručni ispit za fitosanitarnog inspektora (obavezno upisati broj i datum izdavanja uvjerenja o položenom stučnom ispitu za fitosanitarnog inspektora u dijelu prijavnog obrasca Agencije “Posebni uvjeti traženi javnim konkursom”)
 • poznavanje rada na računaru
 • vozački ispit „B“ kategorije. (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj, datum izdavanja vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije “Posebni uvjeti traženi javnim konkursom”)

Napomena: Kandidati koji nisu položili stručni ispit za fitosanitarnog inspektora mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti njakasnije u roku od godinu dana od dana imenovanja na radno mjesto fitosanitarnog inspektora sukladno članu 4. Pravilnika o uvjetima za imenovanje fitosanitarnog inspektora.

za poziciju 04.

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, mašinski, geološki ili rudarski fakultet
 • položen stručni ispit iz svoje struke (obavezno upisati broj i datum izdavanja uvjerenja o položenom stučnom ispitu iz svoje struke u dijelu prijavnog obrasca Agencije “Posebni uvjeti traženi javnim konkursom”)
 • tri godine radnog staža
 • poznavanje rada na računaru
 • vozački ispit „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita, broj, datum izdavanja vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije “Posebni uvjeti traženi javnim konkursom”)

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hecegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde

Ul. Kulovića br. 7

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Federalnoj upravi za inspekcijske poslove sa

pozivom na broj konkursa, 10-30-8-944/20)

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 22.01.2021

Datum objave: 12.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.