fbpx

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom hidrometeorološkom zavodu

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom hidrometeorološkom zavodu

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom hidrometeorološkom zavodu

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI  KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Federalnom hidrometeorološkom zavodu

Radna mjesta:

01. Pomoćnik direktora u Sektoru opštih poslova – 1 (jedan) izvršilac

02. Šef Odsjeka u Sektoru životne sredine – Odsjek za kvalitet voda – 1 (jedan) izvršilac

03. Stručni savjetnik za računovodstveno – finansijske poslove u Sektoru opštih poslova – Odsjek za pravne, administrativne i materijalno-finansijske poslove – 1 (jedan) izvršilac

04. Stručni saradnik za klimatološke obrade u Sektoru primijenjene meteorologije – Odsjek za klimatološka istraživanja i studije – 1 (jedan) izvršilac

05. Stručni saradnik za analize hidroloških mjerenja u Sektoru hidrologije – Odsjek za hidrološka mjerenja – 1 (jedan) izvršilac

06. Stručni saradnik za seizmologiju- Centar za seizmologiju – 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: Pomoćnik direktora rukovodi sektorom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 31. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji. Ovlaštenja iz svoje nadležnosti vrši tako što neposredno rukovodi osnovnom organizacionom jedinicom za koju je zadužen i u tom pogledu organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti te jedinice, raspoređuje poslove na službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti sektora, redovno upoznaje direktora o stanju i problemima u vezi vršenja poslova, predlaže preduzimanje potrebnih mjera, vrši nasloženije poslove iz nadležnosti sektora, izvršava poslove po nalogu direktora, odlučuje o pitanjima za koja je ovlašten posebnim rješenjem direktora, odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala. Neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti sektora i to:stara se o izradi i realizaciji godišnjeg plana javnih nabavki Zavoda, godišnjeg plana korištenja godišnjih odmora državnih službenika i namještenika, te o blagovremenom ocjenjivanju rada državnih službenika i namještenika;stara se o izradi finansijskih planova i izvještaja, dokumenta okvirnog budžeta i završnog računa; vrši koordinaciju tih aktivnosti s drugim organima i institucijama u okviru nadležnosti sektora; stara se i osigurava vjerodostojnu imovinsko-pravnu dokumentaciju o vlasništvu i posjedu objekata i zemljišta Zavoda; stara se o investicionom i tekućem održavanju objekata i energetskoj efikasnosti objekata; organizira i nadzire provođenje mjera protivpožarne zaštite i zaštite na radu;prati i proučava propise iz djelokruga rada sektora; redovno upoznaje direktora o stanju i problemima u vezi sa vršenjem poslova iz nadležnosti sektora i predlaže mjere za povećanje produktivnosti rada i prevazilaženje postojećih problema; predlaže organizaciju obuke za službenike i namještenike; aktivno sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama; vrši i druge poslove po nalogu direktora. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.716, 00 KM.

02.Opis poslova: Šef odsjeka rukovodi odsjekom u i tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 34. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji. Ovlaštenja iz svoje nadležnosti ostvaruje tako što rukovodi tom jedinicom i ovlašten je da vrši slijedeće poslove: da organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi, da raspoređuje poslove na službenike i namještenike i da daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova, da osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova, da redovno pismeno ili usmeno rukovodioca sektora o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje, postupa po nalozima rukovodioca sektora, vrši najsloženije poslove iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi, odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala. U rukovođenju odsjekom šef odsjeka ovlašćen je: da organizuje, objedinjuje i usmjerava rad svih službenika i namještenika u odsjeku, raspoređuje poslove na službenike i namještenike, daje potrebne stručne upute za rad i osigurava zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje svih poslova iz nadležnosti unutarnje organizacijske jedinice kojom rukovodi. Neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti odsjeka i to:organizira vršenje poslova i zadataka u organizacionoj jedinici;učestvuje u izradi programa u oblasti ispitavanja kvaliteta voda; izrađuje prijedlog planova i programa rada i izvještaje o radu; pruža stručnu pomoć saradnicima i izrađuje stručna upustva za rad; vrši izbor i razradu metodike rada; prati i proučava stanje i promjenje kvaliteta prirodnih voda; izrađuje primarne izvještaje, analize, elaborate i studije; radi i sarađuje na izradi stručnih radova iz oblasti kvaliteta voda; vrši nadzor nad izvršenjem poslova i zadataka i neposredno odgovara za kvalitet i rokove; stara se o radnoj disciplini, punoj i pravilnoj zaposlenosti službenika i namještenika; vodi evidencije o aktivnostima i evidencije o izvršenim poslovima; prati i proučava propise iz djelokruga rada odsjeka i prati stručnu literaturu; vrši i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.485, 00 KM.

03. Opis poslova: Vrši najsloženije poslove u oblasti materijalno-finansijskog poslovanja; izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge finansijskog plana Zavoda, odnosno zahtjeva koji služe za izradu Budžeta; izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge OPB (DOB-a);izrađuje mjesečne, periodične i godišnje finansijske planove; izrađuje sve vrste računovodstvenih analiza, izvještaja i iskaza u skladu sa zakonskim propisima; priprema i izrađuje mjesečne, tromjesečne i godišnje izvještaje i godišnji obračun; prati realizaciju i izvršenje budžeta te namjensko korištenje budžetskih sredstava; sastavlja i podnosi računovodstvene izvještaje i iskaze u skladu sa zakonskim i drugim propisima; vodi knjigovodstvene evidencije i pruža stručnu pomoć pri popisu imovine i stara se o rokovima za popis; stara se za evidenciju stalnih sredstava, sitnog inventara i potrošnog materijala; vodi evidencije o stanju raspoloživih sredstava i stara se o racionalnom trošenju sredstava; priprema, raspoređuje i obezbjeđuje računovodstvenu dokumentaciju za knjiženje; raspoređuje i evidentira obaveze i potraživanja i knjiži promjene; prati i primjenjuje zakonske propise o finansijsko-računovodstvenom poslovanju te predlaže izmjene postojećih i donošenje novih internih općih akata; učestvuje u izradi i prati realizaciju godišnjeg plana javnih nabavki; pruža stručnu pomoć kod procedura javnih nabavki; vrši kontrolu utrošenih sredstava nakon provedenih nabavki; vrši i druge poslove i zadatke koje odredi šef odsjeka. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.353, 00 KM.

04. Opis poslova: učestvuje u izradi analiza, informacija, elaborata i studija u vezi sa stanjem i pojavama o oblasti klimatologije; prati i istražuje pojave i promjene u oblasti klimatologije; prati razvoj tehnologije upravljanja klimatološkim podacima u svijetu; učestvuje u projektima izrade svjetske i regionalne baze klimatoloških podataka i programima njihovog korištenja;radi na tehničkom uređenju studija i kartografskom prikazivanju podataka (GIS);vrši i druge poslove koje odredi šef odsjeka. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221, 00 KM.

05. Opis poslova: učestvuje u izradi projektnih zadataka za izgradnju i izmještanje stanica, vrši prikupljanje, obradu i analize hidroloških podataka i informacija; vrši pripreme za kritičku kontrolu, dopunu i selekciju prikupljenih podataka, vodi dnevnik i evidencije o terenskim i stručnim radovima Odsjeka; učestvuje u izradi hidroloških izvještaja o aktuelnom stanju vodostaja i proticaja u cilju blagovremenog obavještavanja u slučaju ekstremnih hidroloških situacija; radi sa raznim hidrološkim prognoznim modelima i prati razvoj istih; prati razvoj tehnologije upravljanja hidrološkim podacima u svijetu; vrši i druge poslove koje odredi šef odsjeka. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221, 00 KM.

06. Opis poslova: vrši složenije poslove iz oblasti seizmologije i seizmometrije, daje informacije o zemljotresima, projektuje i izrađuje programske module za kompjutersku obradu podataka, brine o radu i ispravnosti seizmoloških instrumenata, kontroliše rad seizmoloških instrumenata;daje informacije o zemljotresima, brine o arhiviranju podataka; vrši i druge poslove koje odredi načelnik centra. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221, 00 KM.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
 • da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

Za poziciju 01:

 • VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – sa stečenom diplomom visokog obrazovanja – pravne i upravne struke, arhitektonski ili građevinski ili ekonomski fakultet
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža.

Za poziciju 02.

 • VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – prirodno-matematički fakultet, odsjek hemija, biologija ili fizika,
 • najmanje 4 ( četiri) godine radnog staža
 • poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03.

 • VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomski fakultet,
 • 3 (tri) godine radnog staža
 • položen ispit za samostalnog računovođu (kandidati su dužni da u rubrici „Ispit profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“, navesti broj i datum izdavanja certifikata )
 • poznavanje rada na računaru

Za poziciju 04.

 • VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – prirodno-matematički fakultet, odsjek meteorologija, fizika ili geografija
 • 1 ( jedna) godina radnog staža.
 • poznavanje rada na računaru

Za poziciju 05.

 • VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – građevinski fakultet – hidrotehnički smjer,
 • 1 (jedna) godina radnog staža
 • poznavanje rada na računaru

Za poziciju 06.

 • VSS-VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – prirodno-matematički fakultet, smjer fizika ili geofizika, rudarsko-geološki fakultet ili građevinski fakultet
 • 1 (jedna) godina radnog staža
 • poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu ul. Kulovića bb ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu ul. Kulovića bb ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

3. Kandidati za radna mjesta stručnih saradnika (poz. 04.,05 i 06.), a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje za provedbu i praćenje primjene zakona o državnoj službi

Odsjek za postavljenja za federalne organe državne službe

Ul. Kulovića br. 7

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Federalnom hidrometeorološkom zavodu broj: 06-30-8-414/21) “

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 6

Datum isteka: 23.06.2021

Datum objave: 09.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.