fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu finansija

Ovaj oglas je istekao

Federalno ministarstvo finansija

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu finansija

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o
pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima
državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a
na zahtjev Federalnog ministarstva finansija, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i
Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom ministarstvu finansija

Radna mjesta:
1. Stručni saradnik za evidenciju i praćenje duga u Sektoru za upravljanje dugom – 1 (jedan) izvršilac
2. Stručni saradnik za zaduživanje u Sektoru za upravljanje dugom – 1 (jedan) izvršilac
3. Stručni saradnik za računovodstvene poslove u Sektoru za ekonomsko-finansijske i zajedničke poslove – 1 (jedan) izvršilac
1.Opis poslova: prikupljanje, sređivanje, evidentiranje, obrada podataka u cilju izrade informacija i
izvještaja u okviru propisane metodologije; uspostavljanje, vođenje i ažuriranje evidencija koje se
odnose na zaduženja kantona, gradova, općina, vanbudžetskih fondova i javnih preduzeća u cilju
analize podataka i izvještavanja; izrada kvartalnih i godišnjih izvještaja o stanju duga i izdatim
garancijama u cilju pravovremenog izvještavanja; stručna obrada sistemskih rješenja od značaja
za dug i garancije Federacije BiH, kantona, gradova, općina, vanbudžetskih fondova i javnih
preduzeća; praćenje, obrada podataka, analiza stanja i istraživanje promjena u oblasti zaduživanja
u Federaciji; finansijska analiza u cilju procjene mogućnosti zaduživanja kantona, gradova, općina i
javnih preduzeća; izrada finansijskih analiza u cilju procjene finansijskih rizika za izdate garancije
za kantone, gradove, općine i javna preduzeća; priprema i izrada godišnje informacije o stanju
duga u Federaciji BiH; izrada projekcije servisiranja unutarnjeg i vanjskog duga za kratkoročni
period; priprema informativnih materijala iz nadležnosti Odsjeka za publikovanje ili objavu; drugi
poslovi koje odredi šef Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM
2.Opis poslova: obavlja poslove koji se odnose na stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja
za provođenje politike i izvršavanja zakona u vezi sa unutrašnjim i vanjskim zaduženjem; izradu
analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije; pripremu i
usaglašavanje prijedloga ugovora sa BiH i podugovora sa krajnjim korisnicima; rješavanje zahtjeva
za izdavanja garancija po osnovu kreditnih aranžmana; izradu informacija i izvještaja u vezi sa
zaduženjem; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM
3.Opis poslova: izvršava složene poslove i zadatke iz oblasti finansijsko-računovodstvenog
poslovanja; obavlja poslove formalne, materijalne i računske kontrole finansijsko računovodstvene
dokumentacije; zaprima račune i vodi knjigu ulaznih faktura (KUF); prati i vodi analitičku evidenciju
finansijsko-materijalnog stanja i kontroliše materijalnu i formalnu ispravnost dokumentacije iz oblasti
finansijskog poslovanja Ministarstva, dostavlja ih na potpis ovlaštenim osobama, te izrađuje sve
potrebne analitičke, informativne i druge materijale; vrši izradu virmanskih naloga za plaćanje poreza
i doprinosa; likvidira putne naloge za službena putovanja; vrši obračun i knjigovodstveno evidentira
sve novčane transfere i plaćanja putem trezora na temelju prethodno odobrenog naloga; priprema
naloge za plaćanje obrazac br. 2; kontaktira dobavljače izvršioce usluga u cilju razrješenja
eventualnih nejasnoća u vezi sa finansijskom dokumentacijom; redovno vrši kontrolu i sravnjivanje
stanja potraživanja i obveza sa dobavljačima putem IOS-a; provjerava realizovane troškove;
popunjava obrazac br. 4 za dobavljače i po potrebi upravlja drugim modulima informacionog sistema
finansijskog upravljanja (ISFU sustav); obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji
Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe
u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni
i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:
Poziciju 1:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet,
– 1 (jedna) godina radnog staža,
– poznavanje rada na računaru
Poziciju 2:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne
struke ili ekonomski fakultet,
– 1 (jedna) godina radnog staža,
– poznavanje rada na računaru.
Pozicija 3:
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet,
– 1 (jedna) godina radnog staža,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici
Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u
skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja
(može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hecegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu
državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): fakultetsku diplomu
(nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od
država nastalih raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine), dokaz da su zaposleni u
organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima
državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog
konkursa, dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom
dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno
zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave,
u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u
„Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde
(71000 Sarajevo, ul. Kulovića br. 7)
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom ministarstvu finansija broj: 10-30-8-263/20”

DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 02.07.2020

Datum objave: 23.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.