fbpx

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu finansija

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva finansija, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu finansija

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva finansija, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Federalnom ministarstvu finansija

Radna mjesta:

SEKTOR ZA TREZOR

Odsjek za upravljanje novčanim sredstvima i kontrolu izvršenja budžeta

01. Šef Odsjeka – 1 (jedan) izvršilac

02. Stručni saradnik za izvršenje budžeta – 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: rukovodi Odsjekom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena članom 33. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva finansija („Unutrašnjim organizacionim jedinicama neposredno rukovodi Šef odsjeka i Šef pisarnice. Šef odsjeka i Šef pisarnice u rukovođenju odsjekom, odnosno Pisarnicom ima sljedeća ovlaštenja: neposredno organizira vršenje svih poslova iz organizacione jedinice kojom rukovodi, raspoređuje poslove na službenike i namještenike u okviru unutrašnje organizacione jedinice kojom rukovodi i daje upute o načinu vršenja tih poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti odsjeka, odnosno Pisarnice; redovno usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca osnovne organizacione jedinice u čijem se sastavu nalazi odsjek, odnosno Pisarnica o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalozima rukovodioca osnovne organizacione jedinice i vrši najsloženije poslove iz nadležnosti osnovne orgtanizacione jedinice kojom rukovodi“.); obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti odsjeka; priprema informacije o odobrenim planovima novčanih tokova za različite vremenske periode (tromjesečno prikazano po mjesecima); predlaže izvršenje budžeta u okviru zakonom utvrđenih prioriteta u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima; otvara i zatvara transakcijske račune u poslovnim bankama u okviru JRT; otvara i zatvara posebne namjenske transakcijske račune u okviru JRT; prati promet na svim transakcijskim računima; prati ažuriranje i poravnanje bankovnih izvoda i daje smjernice za rješavanje spornih i poništenih stavki; po potrebi daje mišljenja i instrukcije po pitanjima iz okvira svoje nadležnosti; učestvuje u izradi prijedloga za tender za odabir najpovoljnije poslovne banke i investicionog menadžera; izrađuje instrukciju za investicione institucije o sastavljanju i podnošenju izvještaja Federalnom ministarstvu finansija o investiranju javnih sredstava; sačinjava jedinstveni godišnji konsolidovani ivesticioni izvještaj za Vladu Federacije; obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik ministra. Pripadajuća neto plata: 1.485,00 KM

02.Opis poslova: obavlja poslove obrade i kontrole sistemske obrade plaćanja (pojedinačna plaćanja i plaćanja u serijama); izrađuje tipske izvještaje vezano za izvršenje budžeta; vrši pregled završnih registara za plaćanje sa transakcijskih računa; kontrolu izvršenog plaćanja sa izvodima transakcijskih računa; usaglašavanje i poravnanje dnevnog salda transakcijskih računa sa poslovnim bankama; vodi dnevnu evidenciju o stanju i promjenama na svim transakcijskim računima u okviru JRT, vrši poništenje odbijenih stavki od strane poslovnih banaka; prati i istražuje promjene i pojave u oblasti izvršenja budžeta, te izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge potrebne materijale o tim pojavama i promjenama; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka. Pripadajuća neto plata: 1.221,00 KM

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to za:

Poziciju 01:

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet,

– najmanje 4 (četiri) godina radnog staža,

– poznavanje rada na računaru.

Pozicija 02:

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet,

– 1 (jedna) godina radnog staža,

– poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

3. Kandidati za stručnog saradnika,koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fcc diploma o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde

Ul. Kulovića br. 7

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Federalnom ministarstvu finansija broj 208/21”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 07.06.2021

Datum objave: 23.04.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.