fbpx

JAVNI  KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu finansija Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Federalno ministarstvo finansija

JAVNI  KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu finansija Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva finansija, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI  KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Federalnom ministarstvu finansija

Radna mjesta:

1. Stručni savjetnik za reviziju u Sektoru za privredne finansije – 1 (jedan) izvršilac

2. Stručni saradnik za sistem plaća i doprinose za obavezno socijalno osiguranje u Sektoru za privredne finansije – 1 (jedan) izvršilac

3. Stručni savjetnik za porez na dobit u Sektoru za poreznu politiku, javne prihode i igre na sreću – 1 (jedan) izvršilac

4. Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove u Sektoru za poreznu politiku, javne prihode i igre na sreću – 1 (jedan) izvršilac

1.Opis poslova: obavlja najsloženije poslove u oblasti revizije; učestvuje u izradi prednacrta i nacrta zakona kao i prijedloga drugih propisa i općih akata iz oblasti revizije, kao i učešće u pripremi izmjena i dopuna tih propisa; izrada analiza, izvještaja i informacija te procjena u oblasti revizije; daje stručna objašnjenja u vezi primjene propisa iz oblasti revizije, preduzima potrebne aktivnosti oko izdavanja, obnavljanja, oduzimanja i proglašavanja ništavim dozvola za rad revizorima i revizorskim društvima u Federaciji BiH; učestvuje u pripremi izvještaja o napretku u realizaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.353,00 KM

2.Opis poslova: obavlja poslove stručne obrade sistemskih rješenja koji se odnose na sistem plaća i doprinosa za obvezno socijalno osiguranje; prati stanje jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, naknada koje nemaju karakter plaća; prati promjene u oblasti doprinosa za socijalno osiguranje i naknada koje nemaju karakter plaća; vrši izradu tipskih izvještaja koji se odnose na sistem doprinosa, jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i plaća; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM

3.Opis poslova: učestvovanje u izradi teksta prednacrta, nacrta i prijedloga propisa, provedbenih propisa i potrebnih obrazaca; provođenje porezne politike i izvršavanje zakona i općih akata i predlaganje i usklađivanje sa drugim propisima; daje mišljenja na Memorandume o razumijevanju na dio koji se odnosi na pitanja iz oblasti poreza na dobit; vrši izradu analize iz oblasti poreza na dobit i daje prijedloge za poboljšanje zakonskih rješenja; daje stručna mišljenja, stavove, odgovore na poslanička pitanja iz nadležnosti Odsjeka; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.353,00 KM

4.Opis poslova: obavlja poslove izrade prednacrta i nacrta zakona kao i prijedloge općih akata iz nadležnosti Odsjeka, nomotehničku obradu tih propisa, kao i pripremanje izmjena i dopuna tih propisa; davanje stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.353,00 KM

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to za:

Poziciju 1:

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke ili ekonomski fakultet,

– 3 (tri) godine radnog staža,

– poznavanje rada na računaru.

Poziciju 2:

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke ili ekonomski fakultet,

– 1 (jedna) godina radnog staža,

– poznavanje rada na računaru.

Pozicija 3:

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke ili ekonomski fakultet,

– 3 (tri) godine radnog staža,

– poznavanje rada na računaru.

Pozicija 4:

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke,

– 3 (tri) godine radnog staža,

– poznavanje rada na računaru.

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba). Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (poz. 02.) ,koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa, dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i

Bosansko-podrinjski Kanton Goražde

Ul. Kulovića br. 7

71 000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Federalnom ministarstvu finansija

broj: 10-30-8- 262/20”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Izvor: Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK

Broj izvrsilaca: 4

Datum isteka: 16.06.2020

Datum objave: 02.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.