fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke

Ovaj oglas je istekao

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i
člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja
državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke

Radna mjesta:
01.Stručni savjetnik za reformu visokog obrazovanja i međunarodnu
saradnju u Sektoru za visoko obrazovanje – 1 (jedan) izvršilac
02.Stručni savjetnik za finansijsko – računovodstvene poslove u Službi za
finansijske poslove – 1 (jedan) izvršilac
03.Stručni savjetnik za pravne i kadrovske poslove u Službi za pravne i opće
poslove – 1 (jedan) izvršilac
04.Stručni saradnik za praćenje i koordinaciju aktivnosti u provođenju
obrazovnih politika u Kabinetu ministra – 1 (jedan) izvršilac
05.Stručni saradnik za naučno – istraživačku infrastrukturu i naučni kadar u
Sektoru za nauku i tehnologije – 1 (jedan) izvršilac
01.Opis poslova: prati stanje, prikuplja podatke i izrađuje analize, informacije i izvještaje
o reformi sistema visokog obrazovanja i implementaciji principa Bolonjskog procesa na
visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH; priprema i realizuje programe i projekte u
cilju pružanja adekvatne podrške visokoškolskim ustanovama u pripremi kadrovskih i
infrastrukturnih kapaciteta za potpunu implementaciju Bolonjskog procesa; pruža stručnu
pomoć i učestvuje u ostvarivanju međukantonalne, međuentitetske i međunarodne
saradnje u oblasti visokog obrazovanja; prati i koordinira implementaciju odredaba
međunarodnih konvencija, sporazuma i drugih dokumenata u oblasti visokog
obrazovanja koje je preuzela Bosna i Hercegovina u domaće zakonodavstvo; predlaže
strateška rješenja za unapređenje sistema visokog obrazovanja prema evropskim
akademskim standardima; prati i pruža stručnu podršku pri uključenju domaćih
visokoškolskih ustanova u Evropski prostor visokog obrazovanja; prati postupke
akreditacije visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH, te aktivnosti visokoškolskih
ustanova na poboljšanju kvalitete visokog obrazovanja, u vezi s čim izrađuje analize,
studije, elaborate, izvještaje i prijedloge u svrhu unapređenja istog; vrši stručnu obradu
akata iz djelokruga radnog mjesta; poduzima potrebne radnje i postupke u pripremi,
realizaciji i evaluaciji programa i projekata iz djelokruga radnog mjesta u cilju realizacije
međunarodnih programa i projekata vezanih za reformu visokog obrazovanja; učestvuje
u izradi budžeta, programa utroška sredstava i finansijskih planova Ministarstva, u dijelu
koji se odnosi na tekuće transfere za visoko obrazovanje; vrši i druge poslove koje odredi
neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.353,00 KM
02.Opis poslova: izrađuje zakonskim i podzakonskim aktima propisane periodične i
godišnje finansijske planove i izvještaje, te vrši analizu finansijskih planova i predlaže
mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka; sačinjava izvještaje utroška sredstava prema
pozicijama kao i ostale analitičke, informativne, statističke i druge izvještaje iz finansijskoračunovodstvene oblasti, te priprema, implementira i revidira budžetske i stvarne
troškove; vodi knjigovodstvo i računovodstvo u skladu sa zakonom, vodi potrebne
evidencije, te sastavlja periodične i godišnje obračune bilansa stanja i uspjeha; prati
propise iz oblasti računovodstva i finansija u cilju njihove pravilne i blagovremene
primjene, te izrađuje nacrte internih akata kojim se reguliše računovodstveno-materijalno
poslovanje Ministarstva; vrši likvidiranje računovodstvenih isprava, te suštinsku, formalnu
i računsku kontrolu ispravnosti prispjelih dokumenata (faktura, rješenja, odluka i sl.) i
knjigovodstveno kontiranje za unos u Jedinstveni sistem Trezora; vrši kontrolu obračuna
plata, doprinosa, naknada troškova uposlenih, poreza, kao i ostalih naknada; izvršava
poreske i računovodstvene procedure utvrđene zakonskim propisima i internim aktima
Ministarstva; obavlja poslove vezane za: realizaciju svih odluka popisnih komisija koje se
odnose na osnovna sredstva i sitni inventar, obračun amortizacije osnovnih sredstava i
otpisa sitnog inventara, rashodovanje, manjak i višak osnovnih sredstava i sitnog
inventara; vrši i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.353,00 KM
03.Opis poslova: izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i
odgovornosti državnih službenika, savjetnika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi
radnog odnosa; izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge općih akata kojima se uređuju
prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika, savjetnika i namještenika iz radnog
odnosa ili u vezi radnog odnosa; priprema stručna objašnjenja u vezi sa primjenom
pravnih propisa i dokumenata iz djelokruga rada Službe; Izrađuje ugovore, odluke i
rješenja iz djelokruga rada Službe; radi na poslovima upravnog rješavanja iz djelokruga
rada Službe; obavlja poslove u okviru pripreme i realizacije popune upražnjenih radnih
mjesta, prestanka radnog odnosa i stručnog usavršavanja zaposlenika; provodi postupak
registracije zaposlenika u odgovarajuće registre nadležnih organa ( Agencija za državnu
službu Federacije BiH, Federalni zavod za PIO/MIO, zavodi zdravstvenih osiguranja i dr.);
vrši i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.353,00 KM
04.Opis poslova: prati proces provođenja obrazovnih politika u Federaciji BiH, te vrši
stručnu obradu prikupljenih podatka; vrši operativne poslove u koordiniranju aktivnosti
nadležnih organa i institucija u Federaciji BiH u cilju postizanja usklađenosti obrazovnih
politika; izrađuje izvještaje i informacije o stanju i aktivnostima u oblasti provođenja
obrazovnih politika u Federaciji BiH u okviru utvrđene metodologije i u skladu sa
uputstvima neposrednog rukovodioca; vodi odgovarajuće evidencije iz djelokruga svog
rada; vrši operativne i druge poslove u pripremi i realizaciji učešća ministra u radnim
tijelima i drugim oblicima saradnje u okviru aktivnosti na usklađivanju obrazovnih politika
u Federaciji BiH; vrši stručnu obradu akata iz djelokruga radnog mjesta; vrši i druge
poslove koje odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM
05.Opis poslova: prikuplja i obrađuje podatke o stanju naučno-istraživačke infrastrukture
i potrebama naučnih i visokoškolskih institucija za nabavku opreme za naučnoistraživački rad, po utvrđenoj metodologiji; prikuplja i obrađuje podatke o stanju naučnog
kadra u Federaciji BiH, po utvrđenoj metodologiji; prati rad i utvrđuje potrebe
univerzitetskih biblioteka i biblioteka naučnih ustanova u Federaciji BiH za naučnim,
stručnim i visokoškolskim izdanjima i o tome izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge
materijale; vrši stručnu obradu akata iz djelokruga radnog mjesta; učestvuje u izradi
budžeta, programa utroška sredstava i finansijskih planova Ministarstva po utvrđenoj
metodologiji, a u dijelu koji se odnosi na naučno-istraživačku infrastrukturu i naučni kadar;
učestvuje u pripremi, realizaciji i evaluaciji programa i projekata podrške razvoju naučnoistraživačke infrastrukture i naučnog kadra po utvrđenoj metodologiji; vrši i druge poslove
koje odredi neposredni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM
Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stupena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se
uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo
obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba
nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uslove, i to za:
Poziciju 01.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje
se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, filozofski, prirodno-matematički ili drugi fakultet društvenog,
humanističkog ili tehničkog smjera
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme
– poznavanje jednog stranog jezika – u skladu sa odredbama Pravilnika o
dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog
jezika u postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH ( “Sl.
novine FBiH”, br. 51/16 i 59/16)
– poznavanje rada na računaru
Poziciju 02.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
(koje se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, ekonomski fakultet
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme
– ispit za certificiranog samostalnog računovođu (kandidati su dužni u prijavnom
obrascu u rubrici „ISPIT PROFESIONALNE NADOGRADNJE“ u dijelu koji se
odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“ navesti broj i datum
uvjerenja)
– poznavanje jednog stranog jezika – u skladu sa odredbama Pravilnika o
dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog
jezika u postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH ( “Sl.
novine FBiH”, br. 51/16 i 59/16)
– poznavanje rada na računaru
Pozicija 03.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje
se vrednuje s 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme
– poznavanje jednog stranog jezika – u skladu sa odredbama Pravilnika o
dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog
jezika u postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH ( “Sl.
novine FBiH”, br. 51/16 i 59/16)
– poznavanje rada na računaru
Pozicija 04.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili
trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet humanističkih nauka,
filozofski fakultet, fakultet političkih nauka ili drugi fakultet društvenog ili
humanističkog smjera
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne
spreme
– poznavanje engleskog jezika – u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji
kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u
postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH ( “Sl. novine
FBiH”, br. 51/16 i 59/16)
– poznavanje rada na računaru
Pozicija 05.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog
ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, filozofski, prirodno-matematički ili
drugi fakultet društvenog, humanističkog ili tehničkog smjera
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne
spreme
– poznavanje jednog stranog jezika – u skladu sa odredbama Pravilnika o
dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog
jezika u postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH ( “Sl.
novine FBiH”, br. 51/16 i 59/16)
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog
prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i
Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web
stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante
Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH
www.adsfbih.gov.ba.)
3. Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja
nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju
od polaganja stručnog upravnog ispita.
4. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove
namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni
su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene
kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od daljnje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti
i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom
njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu FBIH
Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
Ante Starčevića b.b. 88 000 Mostar
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom
ministarstvu obrazovanja i nauke, sa pozivom na broj: 07-30-8-44-2/20”
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 30.03.2020

Datum objave: 18.03.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.