fbpx

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12,
99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i
člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja
državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog zavoda za
poljoprivredu Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo

Radna mjesta:
01.Stručni saradnik za govedarstvo – 1 (jedan) izvršilac
02. Stručni saradnik za proizvodnju sadnog materijala poljoprivrednih biljakamaterijal za razmnožavanje voća i voćnih sadnica namijenjenih za
proizvodnju voća– 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: Vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast
govedarstvo i izradu analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane
metodologije ( tipski izvještaji, redovne ili periodične informacije i sl.); vrši praćenje i
istraživanje promjena i pojava u oblasti govedarstva i izradu potrebne dokumentacije i
drugih materijala o tim pojavama i promjenama; vrši prikupljanje, sređivanje, evidentiranje,
kontrolu, mjerenje, osmatranje i obradu podataka prema metodološkim i drugim
uputstvima i uspostavljanje odgovarajućih dokumentacionih materijala; vrši i ostale
poslove koje odredi šef Odsjeka za uzgojno selekcijski rad u stočarstvu.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221, 00 KM.
02. Opis poslova: Vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja u oblasti
službenog potvrđivanja sadnog materijala poljoprivrednih biljaka – materijal za
razmnožavanje voća i voćnih sadnica namijenjenih za proizvodnju voća, ispitivanja,
proizvodnje, uvoza i izvoza materijala za razmnožavanje voća i voćnih sadnica
namijenjenih za proizvodnju voća u skladu sa nacionalnim zakonima, standardnim
operativnim procedurama i radnim uputstvima; Izrađuje analitičke, informativne i druge
materijale u okviru propisane metodologije ( tipski izvještaji, prati stanje uvoza i izvoza
materijala za razmnožavanje voća i voćnih sadnica namijenjenih za proizvodnju voća).
Prati i istražuje promjene i pojave, prikuplja, sređuje, evidentira, kontroliše mjerenja,
osmatranja i obradu podataka prema metodološkim i drugim uputstvima i uspostavlja
odgovarajući dokumentacioni materijal u oblasti ispitivanja, proizvodnje, uvoza i izvoza
materijala za razmnožavanje voća i voćnih sadnica namijenjenih za proizvodnju voća;
Izrađuje potrebnu dokumentaciju i druge materijale o tim pojavama i promjenama. Uređuje
biltene, publikacije , brošure I druge informativne materijale i stručnu literaturu i obavlja

poslove u vezi njihovog izdavanja, te vrši i druge poslove koje odredi šef Odsjeka za
certifikaciju sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221, 00 KM.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od 18 godina;
– da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i
pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u
Federaciji Bosne i Hercegovine;
-da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
-da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
-da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete i to:
Za poziciju 01:
-VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, poljoprivredni fakultet-odsjek za stočarstvo, zootehniku ili opći,
– 1 (jedna) godina radnog staža
– položen vozački ispit “B” kategorije (kandidati su dužni da u rubrici „Ispit
profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite
tražene javnim konkursom“, navedu broj vozačke dozvole i datum izdavanja iste)
– poznavanje rada na računaru
– poznavanje engleskog jezika (u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji
kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u
postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH (“Službene
novine FBiH”; br. 51/16 i 59/16)
Za poziciju 02.
-VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili
drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, poljoprivredni fakultet,
voćarsko-vinogradarski, opći odsjek, biljna proizvodnja
– 1 (jedna) godina radnog staža
– položen vozački ispit “B” kategorije (kandidati su dužni da u rubrici „Ispit
profesionalne nadogradnje/usavršavanja“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite
tražene javnim konkursom“, navedu broj vozačke dozvole i datum izdavanja iste).
– poznavanje rada na računaru
– poznavanje engleskog jezika (u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji
kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u

postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH (“Službene
novine FBiH”; br. 51/16 i 59/16)
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u
Sarajevu ul. Kulovića bb ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odsjeka za
postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu ul. Kulovića bb ili na
web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
. 3. Kandidati za radna mjesta stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika
u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu
na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će
odbijene kao neuredne.,
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje za provedbu i praćenje primjene zakona o državnoj službiOdsjek za postavljenja za federalne organe državne službe
(71000 Sarajevo, ul. Kulovića br. 7)
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo
broj: 10-30-8-272/21) “
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.06.2021

Datum objave: 03.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.