fbpx

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za statistiku

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog zavoda za statistiku, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za statistiku

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Federalnog zavoda za statistiku, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI  KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Federalnom zavodu za statistiku

Radna mjesta:

 1. Stručni saradnik za statistiku nacionalnih računa u sektoru države, sektoru neprofitnih institucija i finansijskom sektoru – 1 (jedan) izvršilac
 2. Stručni saradnik za statistički poslovni registar – 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: učestvuje u provođenju Programom i Planom predviđenih statističkih istraživanja iz oblasti nacionalnih računa; učestvuje u obračunu računa proizvodnje i dodane vrijednosti po djelatnostima u tekućim i stalnim cijenama za sektor države, sektor neprofitnih organizacija i finansijski sektor; učestvuje u analizi rezultata provedenih statističkih istraživanja sa stanovišta kvaliteta: Izučava metodologije, definicije, standarde, metode za prikupljanje podataka iz oblasti koje prati; učestvuje u izradi statističkih analiza, informacija i drugih stručnih materijala; učestvuje u postavljanju zahtjeva za izradu i izmjenu aplikativnih projekata za obradu podataka iz područja koje prati; vrši druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM.

02. Opis poslova: učestvuje u održavanju statističkog poslovnog registra; učestvuje u praćenju obuhvata i kontroli kvaliteta podataka u registru i ukazuje na uočene propuste na unesenim podacima; učestvuje u provođenju statističkih istraživanja koja se odnose na oblast vođenja, praćenja i održavanja statističkog poslovnog registra; učestvuje u utvrđivanju sadržaja i postavljanju zahtjeva za povezivanje statističkog poslovnog registra sa podacima iz administrativnog registra; vrši druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac. Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.221,00 KM.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
 • da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

Za poziciju 01:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja , ekonomski fakultet
 • 1 (jedna) godina radnog staža
 • poznavanje engleskog jezika (u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH (“Službene novine FBiH”; br. 51/16 i 59/16)

Za poziciju 02.

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – ekonomski, elektrotehnički fakultet – smjer informatika, diploma visokog obrazovanja – pravne ili upravne struke
 • 1 (jedna) godina radnog staža.
 • poznavanje engleskog jezika (u skladu sa odredbama Pravilnika o dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje ili aktivno znanje stranog jezika u postupcima provođenja konkursa u organima državne službe u FBiH (“Službene novine FBiH”; br. 51/16 i 59/16)

Prijavljivanje – potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu ul. Kulovića bb ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu ul. Kulovića bb ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).

3. Kandidati za radna mjesta stručnih saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) Fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje za provedbu i praćenje primjene zakona o državnoj službi

Odsjek za postavljenja za federalne organe državne službe

Ul. Kulovića br. 7

71000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Federalnom zavodu za statistiku broj: 06-30-8-415/21) “

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/K.

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 23.06.2021

Datum objave: 09.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.