fbpx

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine

Ovaj oglas je istekao

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Finansijske-Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12,
99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i
člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja
državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Finansijske-Financijske
policije Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH,
objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine

Radna mjesta:
01.Federalni finansijski inspektor u Službi za inspekcijski nadzor, Odsjek za
inspekcijski nadzor Mostar – 1 (jedan) izvršilac
02.Federalni finansijski inspektor u Službi za inspekcijski nadzor, Odsjek za
inspekcijski nadzor Tuzla – 1 (jedan) izvršilac
03.Stručni savjetnik za pravne poslove u Službi za pravne, informatičke,
računovodstvene i opće poslove – 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih lica, i to: zakonitosti,
ispravnosti i blagovremenosti obračuna i uplate državnih prihoda, javnih prihoda iz
mjerodavnosti Federacije i prihode posebnih fondova Budžeta Federacije; ostvarivanje i
iskazivanje knjigovodstva, odnosno poreskih prijava, prometa roba i usluga, prihoda, plaća
i drugih elemenata od značaja za utvrđivanje javnih prihoda Federacije; prijavljivanje
imovine i nekretnina koji podliježu oporezivanju; tačnosti iskazivanja podataka o pravu na
poreske olakšice i oslobađanja; utvrđivanja osnovice obračunavanja i plaćanja poreza na
promet; pravilnosti primjene zakona u pogledu načina plaćanja roba i usluga i dostavljanja
podataka o tome; provedbe mjera prinudne naplate javnih prihoda; obračuna kamata za
neblagovremeno plaćanje javnih prihoda Federacije; stanja računa javnih prihoda
Federacije i usmjeravanja sredstava s tih računa, poreskih bilansi, rada radnika kod
obavljanja poslova utvrđivanja i kontrole javnih prihoda Federacije, kupovine dionica ili
udjela prilikom pretvorbe državnog vlasništva; uvoza i izvoza pojedinih roba i usluga
vezanih za plaćanje i obračun poreza, carina i drugih federalnih dažbina koje se plaćaju na
uvezenu robu, odnosno stvari; zakonitosti, ispravnosti i blagovremenosti obračuna i uplate
sredstava koja su prihod budžeta Federacije: kontrolu vanjskotrgovinskog poslovanja i
kreditnih poslova sa inozemstvom i druge privredne djelatnosti u inozemstvu domaćih i
pravnih i fizičkih lica; postupa po naredbama i zahtjevima tužitelja i suda u skladu sa
stvarnim nadležnostima Finansijske-Financijske policije; daje prijedloge za podnošenje
zahtjeva za brisanje subjekata upisa iz registra nadležnog suda u skladu sa zakonom,
sačinjava zapisnike o izvršenom inspekcijskom nadzoru; donosi rješenja; podnosi zahtjeve
za pokretanje prekršajnog postupka; sačinjava službene izvještaje i nacrte izvještaja o počinjenom krivičnom djelu; sačinjava dnevne, mjesečne, periodične i godišnje izvještaje i
analize o izvršenim inspekcijskim nadzorima i istražnim radnjama, poduzetim mjerama i
radnjama i vrši druge poslove koje odredi neposreni rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.419, 00 KM.
02. Opis poslova: obavlja inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih lica, i to: zakonitosti,
ispravnosti i blagovremenosti obračuna i uplate državnih prihoda, javnih prihoda iz
mjerodavnosti Federacije i prihode posebnih fondova Budžeta Federacije; ostvarivanje i
iskazivanje knjigovodstva, odnosno poreskih prijava, prometa roba i usluga, prihoda, plaća
i drugih elemenata od značaja za utvrđivanje javnih prihoda Federacije; prijavljivanje
imovine i nekretnina koji podliježu oporezivanju; tačnosti iskazivanja podataka o pravu na
poreske olakšice i oslobađanja; utvrđivanja osnovice obračunavanja i plaćanja poreza na
promet; pravilnosti primjene zakona u pogledu načina plaćanja roba i usluga i dostavljanja
podataka o tome; provedbe mjera prinudne naplate javnih prihoda; obračuna kamata za
neblagovremeno plaćanje javnih prihoda Federacije; stanja računa javnih prihoda
Federacije i usmjeravanja sredstava s tih računa, poreskih bilansi, rada radnika kod
obavljanja poslova utvrđivanja i kontrole javnih prihoda Federacije, kupovine dionica ili
udjela prilikom pretvorbe državnog vlasništva; uvoza i izvoza pojedinih roba i usluga
vezanih za plaćanje i obračun poreza, carina i drugih federalnih dažbina koje se plaćaju na
uvezenu robu, odnosno stvari; zakonitosti, ispravnosti i blagovremenosti obračuna i uplate
sredstava koja su prihod budžeta Federacije: kontrolu vanjskotrgovinskog poslovanja i
kreditnih poslova sa inozemstvom i druge privredne djelatnosti u inozemstvu domaćih i
pravnih i fizičkih lica; postupa po naredbama i zahtjevima tužitelja i suda u skladu sa
stvarnim nadležnostima Finansijske-Financijske policije; daje prijedloge za podnošenje
zahtjeva za brisanje subjekata upisa iz registra nadležnog suda u skladu sa zakonom,
sačinjava zapisnike o izvršenom inspekcijskom nadzoru; donosi rješenja; podnosi zahtjeve
za pokretanje prekršajnog postupka; sačinjava službene izvještaje i nacrte izvještaja o
počinjenom krivičnom djelu; sačinjava dnevne, mjesečne, periodične i godišnje izvještaje i
analize o izvršenim inspekcijskim nadzorima i istražnim radnjama, poduzetim mjerama i
radnjama i vrši druge poslove koje odredi neposreni rukovodilac
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.419, 00 KM.
03. Opis poslova: izrađuje prednacrte i nacrte opštih akata Finansijske-Financijske
policije Federacije BiH, izrađuje nacrte pojedinačnih akata koji se odnose na prava,
dužnosti i odgovornosti službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u vezi radnog
odnosa; priprema i izrađuje prijedloge žalbi na sve odluke redovnih sudova u parničnom,
krivičnom, upravnom i izvršnom postupku i odgovara na žalbu; priprema i izrađuje
prijedloge tužbi protiv drugostepenih upravnih odluka i odgovora na tužbu; sarađuje sa
Pravobranilaštvom-Pravobraniteljstvom Federacije Bosne i Hercegovine i sa drugim
državnim, federalnim i kantonalnim organima, tijelima i instutucijama u vezi sudskih
sporova; sarađuje sa tužilaštvom, obavlja i druge poslove koje odredi neposredni
rukovodilac.
Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.353, 00 KM.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
-da je stariji od 18 godina;
– da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i

pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u
Federaciji Bosne i Hercegovine;
-da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
-da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
-da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete i to:
Za poziciju 01.
-VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja –pravne struke
– 3 (tri) godine radnog staža
– poznavanje rada na računaru
Za poziciju 02.
-VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, ekonomski fakultet ili diploma visokog obrazovanja –pravne struke
– 3 (tri) godine radnog staža
– poznavanje rada na računaru
Za poziciju 03.
-VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji
se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema
studiranja, diploma visokog obrazovanja –pravne struke
– 3 (tri) godine radnog staža
– poznavanje rada na računaru
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u
Sarajevu, ul. Kulovića bb ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odsjeka za
postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu ul. Kulovića bb ili na
web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će

biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će
odbijene kao neuredne.,
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje za provedbu i praćenje primjene zakona o državnoj službiOdsjek za postavljenja za federalne organe državne službe
(71000 Sarajevo, ul. Kulovića br. 7)
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Finansijskoj-Financijskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine
broj: 10-30-8-268/21) “
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: https://www.adsfbih.gov.ba/

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 14.06.2021

Datum objave: 03.06.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.