fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Cazin

Ovaj oglas je istekao

Grad Cazin raspisuje JAVNI KONKURS

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Cazin

Na osnovu člana 34. i člana 88. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12), na zahtjev Grada Cazin, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Cazin

Radna mjesta:

01.Stručni saradnik za upravno-pravne poslove pri Službi za urbanizam i zaštitu okoliša – 1 (jedan) izvršilac

02.Stručni saradnik za imovinsko – pravne i katastarske poslove pri Službi za imovinsko – pravne, geodetske i katastarske poslove – 1 (jedan) izvršilac 03.Stručni saradnik za inspekcijske poslove pri Službi za inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac

01.Opis poslova: rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku i vodi prvostepeni upravni postupak iz oblasti urbanizma i građenja, zaštite okoliša i komunalnih djelatnosti (urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, upotrebne dozvole, komunalne takse) i vrši izradu nacrta prvostepenih rješenja i drugih akata iz nadležnosti Službe; vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama; prati zakone i druge propise iz nadležnosti Službe i daje prijedloge i sugestije na nacrte zakona i drugih propisa u postupku javne rasprave; priprema upravne predmete i daje upute za daljnja prikupljanja podataka neophodnih za obradu predmeta službenicima i namještenicima; sastavlja izvještaje, informacije i obavijesti koje se odnose na poslove iz nadležnosti radnog mjesta; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za odgovarajuću oblast iz Službe; prima i saslušava stranke za potrebe upravnog postupka i o tome sačinjava zapisnik; sastavlja mjesečne i druge izvještaje o toku rješavanja upravnih predmeta i dostavlja ih rukovodiocu Službe; stara se o redovnom razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program DocuNova; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu rukovodioca Službe. 02.Opis poslova: rješavanje jednostavnijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku i vodi prvostepeni upravni postupak i vrši izradu nacrta prvostepenih rješenja u postupku rješavanja iz oblasti imovinsko – pravnih i katastarskih poslova i drugih akata iz nadležnosti Službe; vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama; prati zakone i druge propise iz nadležnosti Službe i daje prijedloge i sugestije na nacrte zakona i drugih propisa u postupku javne rasprave; priprema upravne predmete i daje upute za daljnja prikupljanja podataka neophodnih za obradu predmeta službenicima i namještenicima; sastavlja izvještaje, informacije i obavijesti koji se odnose na poslove iz nadležnosti radnog mjesta; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za odgovarajuću oblast iz Službe; obavlja poslove koji se odnose na koordinaciju sa geodetima, geometrima, urbanistima u vezi sa pojedinačnim postupcima; pribavlja podatke iz službene evidencije, zemljišnoknjižnih ureda, katastra, urbanizma i drugih institucija čiji su podaci potrebni za donošenje rješenja; uspostavlja, izrađuje, vodi i ažurira evidencije u oblasti imovinsko pravnih odnosa; vrši provođenje nastalih promjena kroz katastarski operat i ažurira katastarski operat; izrađuje rješenja o promjenama na zemljištu; izdaje uvjerenja i posjedovne listove iz službene evidencije o posjedovanju i neposjedovanju nekretnina; vrši obračun naknade za urađene geodetske usluge i izrađuje zaključke o naknadi; formira i zavodi predmete u programu za održavanje katastra; prima i saslušava stranke za potrebe upravnog postupka i o tome sačinjava zapisnik; sastavlja mjesečne i druge izvještaje o toku rješavanja upravnoh predmeta i dostavlja ih rukovodiocu Službe; stara se o redovnom razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program DocuNova; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca Službe. 03.Opis poslova: prati propise iz nadležnosti inspekcija; izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji,redovne ili periodične informacije); prati stanje i istražuje promjene i pojave u oblasti inspekcije i izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama; sarađuje sa gradskim inspektorima i po potrebi učestvije u njihovom radu; vrši potrebne pripremne radnje neophodne za rad gradskih inspektora; pomaže inspektorima u vođenju postupka inspekcijskog nadzora; vodi evidenciju podataka neophodnih za rad gradske inspekcije; učestvuje u izradi mjesečnih i godišnjih izvještaja o radu inspekcija; vodi evidenciju o izdatim prekršajnim nalozima; prikuplja podatke i učestvuje u sačinjavanju izvještaja i analiza o poštivanju zakona i podzakonskih akata; stara se o redovnom razduživanju predmeta (fizički i elektronski) kroz program DocuNova; obavlja i druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca; odgovoran je za zakonito, blagovremeno i kvalitetno izvršavanje povjerenih mu poslova i zadataka i za svoj rad odgovara šefu Službe. Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 35. Zakona o državnoj službu u Unsko-sanskom kantonu: 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine; 2. da je stariji od 18 godina; 3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslovi za njihovo obavljanje u organima državne službe u Unsko-sanskom kantonu; 4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto; 5. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; 6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine; 7. da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to: Za poziciju 01: – diploma visokog obrazovanja – VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke, – najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima struke, nakon sticanja VSS, – položen stručni ispit, – poznavanje rada na računaru. Za poziciju 02: – diploma visokog obrazovanja – VII stepen pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke, – najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima struke, nakon sticanja VSS, – položen stručni ispit, – poznavanje rada na računaru. Za poziciju 03: – diploma visokog obrazovanja – VII stepen arhitektonske, građevinske ili tehničke struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja arhitektonske, građevinske ili tehničke struke, – najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima struke, nakon sticanja VSS, – položen stručni ispit, – položen vozački ispit „B“ kategorije, Napomena: Kandidati su u obavezi u rubriku prijavnog obrasca „Posebni ispiti traženi javnim konkursom“, unijeti podatke o broju, datumu i izdavaocu isprave o položenom ispitu za vozača „B“ kategorije, – poznavanje rada na računaru. Prijavljivanje – potrebni dokumenti: 1. Kandidati se na javni konkurs prijavljuju dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba). 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su, uz prijavu na javni konkurs, dostaviti dokaz o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerena fotokopija), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton – Odsjeku za postavljenja u Bihaću, ul.Alije Đerzeleza br.2, ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba). Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita. 3.Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): – fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), – Napomena: Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne. – dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o 5 (pet) godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa, – dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe. NAPOMENE ZA KANDIDATE: O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidati koji polože stručni ispit (pismeni), dužni su u roku od pet dana nakon usmenog obavještavanja o rezultatima ispita, Agenciji dostaviti dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju posebnih uslova navednih u tekstu javnog konkursa. Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerena fotokopija diplome mora sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne. Kandidati koji ne dostave dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, kao i kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju posebne uslove, ne mogu biti postavljeni na radno mjesto državnog službenika obuhvaćeno javnim konkursom. Izabrani kandidat dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti Agenciji dokaze (original ili ovjerene fotokopije) o ispunjavanju općih uslova iz javnog konkursa. Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave na web stranici Agencije, nezavisno od toga kada su dokazi dostavljeni. Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje. Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od petnaest dana, od objave javnog konkursa na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton Odsjek za postavljenja u Bihaću ul.Alije Đerzeleza br.2 77000 Bihać sa naznakom: “Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Gradu Cazin: 06-30-8-104/20”

D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.08.2020

Datum objave: 31.07.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.