fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Gradačac

Ovaj oglas je istekao

Gradska služba Grada Gradačac

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Gradačac

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu (”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Grada Gradačac, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Gradačac

Radna mjesta:
01. Urbanističko građevinski inspektor u Gradskoj službi za opću upravu i
inspekcijski nadzor – 2 (dva) izvršioca,
02. Stručni saradnik za javne nabavke u Gradskoj službi za privredu, budžet i
finansije – 1 (jedan) izvršilac.
01. Opis poslova: vrši kontrolu da li se građenje objekata na određenom području vrši
u skladu sa Zakonom o građenju i Zakonom o prostornom uređenju; vrši nadzor i
poduzima mjere, odnosno donosi rješenja kojim može naložiti otklanjanje nepravilnosti,
obustavu građenja, uklanjanje građevine; vrši nadzor i naređuje uklanjanje svih
bespravno izvedenih građevina ili njenih dijelova ili drugih bespravno izvedenih radova
na području općine; vrši nadzor i poduzima mjere za obustavu upotrebe građevine
ukoliko za istu nije pribavljena upotrebna dozvola; poduzima mjere iz svoje nadležnosti
u pogledu građevina koji zbog fizičke dotrajalosti ili drugih razloga ne mogu da služe
svojoj namjeni, kako bi se spriječilo postojanje opasnosti po život i zdravlje ljudi,
saobraćaja ili okolnih objekata; vrši kontrolu građenja i kontrolu ispravnosti i potpunosti
tehničke dokumentacije; vrši kontrolu donesenih rješenja o urbanističkoj saglasnosti,
odobrenju za građenje, upotrebnoj dozvoli i drugih upravnih akata koje je donijela
nadležna općinska služba prema odredbama Zakona; dužan je zatražiti oglašavanje
ništavim rješenja o urbanističkoj saglasnosti, odobrenju za građenje, upotrebnoj dozvoli
kao i drugih upravnih akata, ako utvrdi da je nadležna općinska služba iste donijela
suprotno odredbama ovog Zakona, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i
donesenom planu prostornog uređenja; poduzima mjere u pogledu bespravne izgradnje
u zaštitnim zonama; vrši nadzor nad provođenjem općinskih propisa iz oblasti građenja;
izrađuje stručne analize, informacije i izvještaje koji se odnose na pitanja iz djelokruga
rada sanitarne i komunalne inspekcije; vodi evidencije iz svoje nadležnosti; obavlja i
druge poslove iz nadležnosti Službe po nalogu neposrednog rukovodioca.
02. Opis poslova: učestvuje u svim poslovima vezanim za javne nabavke za potrebe
Gradskog organa uprave (oglašavanje, prikupljanje ponuda, izrada tenderske
dokumentacije i drugi poslovi za nabavku robe i vršenje usluga i radova); obavlja sve poslove vezane za elektronske nabavke; vrši stručnu obradu sistemskih rješenja iz oblasti javnih nabavki; učestvuje u izradi plana nabavki; priprema odluke o pokretanju
postupka javne nabavke; priprema odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuđačadobavljača; pruža neophodnu administrativno – tehničku podršku komisiji za javne
nabavke; vodi evidencije o objavljenim tenderima, odnosno ponuđačima s kojima Grad
ima saradnju u okviru javnih nabavki, kao i evidenciju zaključenih ugovora; rješava
jednostavnije upravne stvari u prvostepenom upravnom postupku (skraćeni upravni
postupak) iz djelokruga rada Službe; izrađuje godišnje, polugodišnje i mjesečne planove i izvještaje o svom radu; vrši kontrolu zakonitosti rada i primjene pisanih procedura iz
djelokruga rada (samokontrola); obavlja i druge poslove po nalogu Šefa Odsjeka i
Pomoćnika Gradonačelnika.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u
Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2) Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom
o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
– VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje I ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova,
-visoko obrazovanje građevinske ili arhitektonske struke,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme.
Za poziciju 02:
– VSS/VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje najmanje I ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova
– visoko obrazovanje pravne struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
– poznavanje rada na računaru (Excel).
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom
Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski
i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati za radno mjesto 02. koji obavljaju poslove namještenika u organu državne
službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs
dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u
Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992.godine),
Napomena: Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere
nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi
žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise
ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni
način biti će odbijene kao neuredne.
b. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za
namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Gradačac
sa pozivom na broj: 09-30-8-164/20”

DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 20.08.2020

Datum objave: 07.08.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.