fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Mostaru

Ovaj oglas je istekao

Na zahtjev Grada Mostara, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Mostaru

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Mostaru

Na osnovu člana 24. stav (3) i 74.a Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj:U13/16),), a u vezi sa članom 1. Uredbe o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 1/12 i 1/14), i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u tijelima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Grada Mostara, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Gradu Mostaru

Radna mjesta:

ODJEL ZA FINANSIJE I NEKRETNINE

01.Viši stručni saradnik za planiranje i izvještavanje – Odsjek za upravljanje jedinstvenim računom trezora u Službi za budžet i finansije – 1 (jedan) izvršilac

ODJEL ZA URBANIZAM I GRAĐENJE

02.Viši stručni saradnik za urbanističko planiranje – Služba za urbanističko planiranje – 1 (jedan) izvršilac

03.Stručni savjetnik za građevinske propise (pravne struke) – Služba za građevinske propise – 1 (jedan) izvršilac

04.Stručni saradnik za građenje (građevinske struke) – Služba za građenje infrastrukturnih objekata – 1 (jedan) izvršilac

05.Stručni savjetnik za katastar nekretnina – Služba za katastar – 1 (jedan) izvršilac

ODJEL ZA PRIVREDU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

06.Viši stručni saradnik za budžet – 1 (jedan) izvršilac

07.Stručni saradnik za turizam – Služba za privredu – 1 (jedan) izvršilac

08.Stručni savjetnik za komunalno-pravne poslove – Služba za komunalne poslove i okoliš – 1 (jedan) izvršilac

09.Sanitarni inspektor – Služba za inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: planira operativne prihode i izdatke budžeta, izrađuje operativne mjesečne i kvartalne planove budžeta, provjerava prijedloge korisnika budžeta i usklađuje sa stvarno raspoloživim sredstvima, priprema prijedloge poboljšanja iskorištenosti sredstava, realizuje odluke i zaključke gradonačelnika o usklađivanju prihoda i rashoda i sl. Obavlja složenije poslove na izradi izvještaja regulisanih aktima o finansijskom izvještavanju, izrađuje analize, informacije i izvještaje na osnovu prikupljenih podataka, izrađuje programe u određenoj oblasti i predlaže sistemska rješenja iz odgovarajućih oblasti, sačinjava analize i izvještaje o izvršenju budžeta periodično, blagovremeno dostavlja izvještaje vezane zakonskim rokovima, izrađuje sve vrste izvještaja po potrebi prema ministarstvima finansija i drugim institucijama, obavlja složene poslove iz oblasti kredita i garancija, prati i analizira stanje dugova po kreditima i izrađuje izvještaje o istima.Obavlja poslove u sistemu Trezora sa ovlaštenjima u korištenju aplikacije u odgovarajućem modulu, te obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

02. Opis poslova: obavlja poslove nositelja pripreme za izradu dokumentacije prostornog uređenja, priprema i izrađuje nacrte osnova za izradu dokumenata prostornog uređenja, prati stanje u prostoru i izrađuje nacrte izvještaja o stanju u prostoru i programe mjera unaprijeđenja stanja u prostoru, nacrte odluka o pristupanju izradi, izmjeni ili dopuni, donošenju i provođenju dokumenata prostornog uređenja, nacrt programa uključivanja javnosti u proces pripreme i izrade dokumenata prostornog uređenja, daje stručna mišljenja iz ove oblasti, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe.

03. Opis poslova: prati i primjenjuje građevinske propise, vodi upravne postupke i izrađuje pojedinačne akte po zahtjevima za izdavanje urbanističkih suglasnosti, odobrenja za građenje, uporabnih dozvola, daje stručna mišljenja, izrađuje informacije, analize i izvještaje, te predlaže mjere za poboljšanje stanja u ovoj oblasti, ostvaruje saradnju sa organima nadležnim za sudjelovanje u postupku izdavanja odobrenja, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe.

04. Opis poslova: vrši izradu projektnog zadatka, usvajanja i prihvaćanja projektnih rješenja u fazama izrade projektne dokumentacije infrastrukturnih objekata, izrađuje plan izgradnje infrastrukturnih objekata, pribavlja neophodnu dokumentaciju za građenje i upotrebu objekta u skladu sa Zakonom o građenju, priprema tendersku dokumentaciju, provodi postupak dodjele ugovora te realizuje ugovore ispod domaćeg vrijedonosnog razreda kao voditelj projekta, obavlja primopredaju i konačni obračun izvedenih radova, vrši arhiviranje i primopredaju dokumentacije nadležnoj službi, sudjeluje u primopredaji objekta pravnom subjektu na daljnje upravljanje i održavanje, izrađuje informacije, analize i izvještaje, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe.

05. Opis poslova: obavlja poslove premjera, izrade i održavanja katastra nekretnina i katastra komunalnih uređaja i upis prava na tim nekretninama kao i upis svih promjena koje se odnose na podatke upisane u katastar nekretnina, obavlja složenija geodetska mjerenja i vrši obradu podataka, vrši vještačenja u složenijim predmetima, nadzire i kontrolira rad samostalnih geodeta na poslovima premjera, daje savjete, upute i stručna mišljenja, sarađuje sa zemljišnoknjižnim uredom, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe.

06. Opis poslova: priprema prijedlog potreba sredstava za izradu budžeta odjela po službama i prati izvršenje budžeta, vrši nadzor sredstava i kontrolu troškova, sudjeluje u pripremanju ugovora, priprema prijedloge poboljšanja iskorištenosti sredstava, priprema i analizira izvještaje o ostvarenim prihodima na nivou Odjela i daje prijedloge o poboljšanju stanja u oblasti, priprema prijedloge Odluka finansijske prirode za Odjel i po potrebi za Službe u Odjelu, pomaže rad komisije za javne nabavke, vrši primopredaju i konačni obračun izvedenih radova, izrađuje informacije, analize i izvještaje o realizaciji sredstava Odjela, daje stručna mišljenja, obavlja i druge poslove po nalogu načelnika.

07. Opis poslova: prati i proučava stanje u oblasti turizma, sudjeluje u planiranju i programiranju mjera i aktivnosti u oblasti turizma, ostvaruje saradnju sa turističkim zajednicama i agencijama, daje prijedloge za poduzimanje mjera u cilju poboljšanja stanja u turizmu, izrađuje analize, izvještaje i stručne materijale, izvještava o svom radu šefa Službe, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe.

08. Opis poslova: vodi upravni postupak i izrađuje nacrte rješenja za utvrđivanje obveze plaćanja i visine komunalne naknade, privremeno korištenje javnih površina za postavljanje žardinjera za cvijeće i drugog urbanog mobilijara, aktivno prati promjene u bazi podataka o komunalnoj naknadi, sudjeluje u pripremi i izrađuje nacrte odluka i pravnih akata kao i izmjena i dopuna istih, te prati i priprema informacije o stanju iz ove oblasti, izrađuje nacrte ugovora, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe.

09. Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi, spriječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće uporabe, sanitarno-tehničke i higijenske uslove u školama, domovima, ustanovama i institucijama iz oblasti zdravstva, socijalne i dječije zaštite, ugostiteljskim objektima, objektima i sredstvima javnog prometa, zdravstveno stanje uposlenih u djelatnostima i poslovima koji su pod sanitarnom inspekcijskom kontrolom, opskrbu vodom i odstranjivanje otpadnih voda i tvari, preventivni sanitarni nadzor nad gradnjom objekata, poduzima, u skladu sa zakonom, upravne i druge mjere radi spriječavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju propisa iz ove oblasti.

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je stariji od 18 godina;

3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uslov za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;

4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;

5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

6. da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to za:

Poziciju 01.

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma visokog obrazovanja ekonomske struke

– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme

– poznavanje rada na računaru

Poziciju 02.

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma visokog obrazovanja arhitektonske struke

– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme

– poznavanje rada na računaru

Pozicija 03.

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke

– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme

– poznavanje rada na računaru

Poziciju 04.

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma visokog obrazovanja građevinske struke

– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme

– poznavanje rada na računaru

Poziciju 05.

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma visokog obrazovanja geodetske struke

– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme – položen stručni geodetski ispit (kandidati su dužni u prijavnom obrascu u rubrici „ISPIT PROFESIONALNE NADOGRADNJE“ u dijelu koji se odnosi na „Posebne ispite tražene javnim konkursom“ navesti broj i datum uvjerenja)

– poznavanje rada na računaru

Poziciju 06.

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma visokog obrazovanja ekonomske struke

– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme

– poznavanje rada na računaru

Poziciju 07.

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma visokog obrazovanja turističke, ekonomske, pravne struke ili iz oblasti poslovnog menadžmenta

– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme

– poznavanje rada na računaru

Poziciju 08.

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma visokog obrazovanja pravne i upravne struke

– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme

– poznavanje rada na računaru

Poziciju 09.

– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma visokog obrazovanja medicinske i veterinarske struke, visoka zdravstvena škola

– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme

– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje – potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba),

Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.

3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),

b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,

c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od daljnje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa.

Ovjerena fotokopija diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način bit će odbijene kao neuredne.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uslova javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uslove javnog konkursa sa danom njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu FBiH

Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton

Ante Starčevića b.b.

88 000 Mostar

sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Gradu Mostaru, sa pozivom na broj: 07-30-8-158/20”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje HNŽ/HNK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.

Izvor: Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i  na www.szzhnz-k.ba Službe za zapošljavanje HNŽ/HNK.

Broj izvrsilaca: 5

Datum isteka: 29.01.2021

Datum objave: 15.01.2021

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.