JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Sarajevu

Ovaj oglas je istekao

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Sarajevu

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo” br.31/16), a na zahtjev Grada Sarajeva, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje
JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Sarajevu

06 / 1002

 

01. Interni revizor u Službi jedinice interne revizije – 1(jedan) izvršilac
02. Urbanističko – građevinski inspektor u Gradskoj službi za inspekcijski nadzor – 1(jedan) izvršilac

 

01.Opis poslova: Interni revizor ovlašten je da vrši sistematičan pregled i procjenu upravljanja rizikom i internih kontrola. Interni revizor procjenjivat će adekvatnost i efikasnost sistema finansijskog upravljanja i kontrole u smislu: 1. identifikacije rizika, ocjene rizika i upravljanja rizikom; 2. ispunjavanje zadataka i postizanje definiranih ciljeva organa uprave; 3. ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa; 4. usklađenost sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama, što podrazumjeva pregled finansijske dokumentacije i izražavanje uvjerenja da li su izvještaji korisnika sredstava i Grada Sarajeva prikazani fer, objektivno i istinito, a u vezi čega se sačinjava revizorski nalaz i predlažu preporuke; 5. čuvanja sredstava organa uprave od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti; 6. integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući proces internog i eksternog izvještavanja; 7. druge poslove po nalogu gradonačelnika.

02.Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona i drugih propisa iz oblasti urbanizma i građenja, te stambene oblasti; vrši nadzor nad urbanističkim saglasnostima i odobrenjima za izgradnju i upotrebu objekata; vrši i druge poslove koji su u nadležnosti inspekcije, učestvuje u izradi prijedloga budžeta za rad Službe, prati realizaciju i učestvuje u izradi izvještaja za rukovodioca Službe, učestvuje u izradi plana javnih nabavki iz djelokruga Službe, prati njegovu realizaciju, učestvuje u izradi programa i plana rada Službe, prati njegovu realizaciju i učestvuje u izradi izvještaja o radu Službe, učestvuje u izradi godišnjeg Programa rada gradonačelnika za pitanja iz nadležnoti Službe, učestvuje u izradi izvještaja gradonačelnika o ostvarivanju gradske politike iz djelokruga rada Službe, učestvuje u izradi plana aktivnosti po pojedinim oblastima iz djelokruga rada Službe, dostavlja periodične izvještaje o svom radu, te obavlja i sve druge prateće poslove kao i poslove po nalogu Glavnog inspektora i gradonačelnika.

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:

Za poziciju 01.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, diploma visokog obrazovanja – ekonomski fakultet ili pravni fakultet ,
– najmanje pet (5) godina radnog staža u struci na poslovima revizije
– certifikat ovlaštenog internog revizora,
– poznavanje engleskog jezika
– poznavanje rada na računaru (sve korisničke aplikacije u službi Excel, Word, e- mail, Internet primjena i korištenje AV zaštita i dr.)

Za poziciju 02.
– VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova, diploma visokog obrazovanja – pravni fakultet, prirodno – matematički fakultet, građevinski fakultet, arhitektonski fakultet,
– najmanje pet (5) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS
– poznavanje rada na računaru

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski kanton, ulica Kulovića br. 7. ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
2. potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS, (primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije) i dokaz o radnom stažu u struci na poslovima revizije (samo za poz. 01.)
3. certifikat ovlaštenog internog revizora (poz. 01.),
4. dokaz o poznavanju rada na računaru za pozicije 01. i 02. (za poziciju 01. dokaz o poznavanju svih korisničkih aplikacija u službi Excel, Word, e- mail, Interne primjena i korištenje AV zaštita i dr.)
5. dokaz o poznavanju engleskog jezika (poz. 01.)
6. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko – podrinjski Kanton Goražde,u Sarajevu ul.Kulovića br.7, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa.
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u «Službenim novinama FBiH», putem pošte, preporučeno na adresu:

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON, UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Sarajevu”
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Izvor: Službene Novine Federacije BiH broj 7 od 31.01.2018. godine

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 14.02.2018

Datum objave: 01.02.2018

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.