fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla

Ovaj oglas je istekao

Grad Tuzla

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Grada Tuzle, Agencija
za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla

Radna mjesta:
01. Starješina (komandant) profesionalne vatrogasne jedinice – 1 (jedan) izvršilac,
02. Zamjenik starješine (zamjenik komandanta) vatrogasne jedinice
– 1 (jedan) izvršilac
Postavljenje na navedena radna mjesta vrši se na period od 4 (četiri) godine.
01.Opis poslova: neposredno rukovodi vatrogasnom jedinicom; organizuje obavljanje
svih poslova u vatrogasnoj jedinici; organizira i osigurava provođenje operativno-stručnog
rada jedinice; raspoređuje poslove na ostale državne službenike i namještenike u
vatrogasnoj jedinici i daje upute o načinu obavljanja tih poslova; osigurava blagovremeno,
zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti vatrogasne jedinice; redovno
upoznaje šefa Odjeljenja i pomoćnika gradonačelnika o stanju i problemima u vezi vršenja
poslova iz nadležnosti odjeljenja i predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju
otklanjanja problema; utvrđuje prioritete u radu; neposredno kontroliše izvršavanje
zadataka i pruža stručnu pomoć pri njihovom rješavanju; koordinira i usmjerava rad svih
starješina unutar vatrogasne jedinice; osigurava provođenje intervencijske spremnosti
jedinice; vodi i komanduje jedinicom na intervenciji gašenja požara i drugim
intervencijama; organizira, izrađuje i provodi program i plan stručnog osposobljavanja,
uvježbavanja i kondiciranja vatrogasaca radi održavanja njihove spremnosti za vršenje
operativnih poslova, gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara; izrađuje ličnu i
materijalnu formaciju jedinice; osigurava realizaciju nabavke materijalno-tehničkih
sredstava i opreme predviđene za rad jedinice, u skladu sa materijalnom formacijom;
priprema, predlaže, sprovodi i kontroliše izvršenje mjesečnog i godišnjeg plana i programa
rada jedinice i podnosi izvještaj rukovodiocu službe; odgovoran je za provođenje mjera
zaštite na radu u jedinici; organizuje bezbjednost objekata i materijalno-tehničkih
sredstava; vrši obilazak objekata od posebnog interesa, kao i drugih objekata na području
djelovanja vatrogasne jedinice i prati stanje priprema i provođenja protivpožarne zaštite i
spašavanja od požara u gradu, te predlaže i preduzima mjere za poboljšanje stanja iz ove
oblasti; učestvuje u izradi Gradskog plana zaštite i spašavanja od požara i odgovoran je
za blagovremeno prikupljanje i dostavljanje podataka za redovno ažuriranje; priprema
podloge i učestvuje u izradi procjene ugroženosti od požara i odgovoran je za
blagovremeno prikupljanje i dostavljanje podataka za redovno ažuriranje; prati i
primjenjuje zakone i druge propise iz svoje oblasti; vrši i sve druge poslove utvrđene
zakonom; dužan je povjerene poslove obavljati u skladu sa zakonom, drugim propisima,
općim aktima i pravilima struke; vrši i druge poslove po nalogu rukovodioca Službe.
Adresa / Address: Kulovića 7, Sarajevo | Адреса: Куловића 7, Сарајево | Telefon / Телефон / Phone: 033/ 55 20 40
e-mail / е-маил: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Strana / Страна / Page 2

02.Opis poslova: zamjenjuje starješinu (komandanta) vatrogasne jedinice u slučaju
spriječenosti ili odsutnosti sa svim njegovim ovlaštenjima i odgovornostima; neposredno
rukovodi vatrogasnom jedinicom; organizuje obavljanje svih poslova u vatrogasnoj jedinici;
organizira i osigurava provođenje operativno-stručnog rada jedinice; raspoređuje poslove
na ostale državne službenike i namještenike u vatrogasnoj jedinici i daje upute o načinu
obavljanja tih poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz
nadležnosti vatrogasne jedinice; redovno upoznaje šefa Odjeljenja i pomoćnika
gradonačelnika o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti odjeljenja i
predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju otklanjanja problema; utvrđuje prioritete u
radu; neposredno kontroliše izvršavanje zadataka i pruža stručnu pomoć pri njihovom
rješavanju; koordinira i usmjerava rad svih starješina unutar vatrogasne jedinice; osigurava
provođenje intervencijske spremnosti jedinice; vodi i komanduje jedinicom na intervenciji
gašenja požara i drugim intervencijama; organizira, izrađuje i provodi program i plan
stručnog osposobljavanja, uvježbavanja i kondiciranja vatrogasaca radi održavanja njihove
spremnosti za vršenje operativnih poslova, gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih
dobara; izrađuje ličnu i materijalnu formaciju jedinice; osigurava realizaciju nabavke
materijalno-tehničkih sredstava i opreme predviđene za rad jedinice, u skladu sa
materijalnom formacijom; priprema, predlaže, sprovodi i kontroliše izvršenje mjesečnog i
godišnjeg plana i programa rada jedinice i podnosi izvještaj rukovodiocu službe;
odgovoran je za provođenje mjera zaštite na radu u jedinici; organizuje bezbjednost
objekata i materijalno-tehničkih sredstava; vrši obilazak objekata od posebnog interesa,
kao i drugih objekata na području djelovanja vatrogasne jedinice i prati stanje priprema i
provođenja protivpožarne zaštite i spašavanja od požara u gradu, te predlaže i preduzima
mjere za poboljšanje stanja iz ove oblasti; učestvuje u izradi Gradskog plana zaštite i
spašavanja od požara i odgovoran je za blagovremeno prikupljanje i dostavljanje podataka
za redovno ažuriranje; priprema podloge i učestvuje u izradi procjene ugroženosti od
požara i odgovoran je za blagovremeno prikupljanje i dostavljanje podataka za redovno
ažuriranje; prati i primjenjuje zakone i druge propise iz svoje oblasti; vrši i sve druge
poslove utvrđene zakonom; dužan je povjerene poslove obavljati u skladu sa zakonom,
drugim propisima, općim aktima i pravilima struke; vrši i druge poslove po nalogu
rukovodioca Službe.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u
Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2 da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou
vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o
unutrašnjoj organizaciji i to:
Adresa / Address: Kulovića 7, Sarajevo | Адреса: Куловића 7, Сарајево | Telefon / Телефон / Phone: 033/ 55 20 40
e-mail / е-маил: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Strana / Страна / Page 3

Za pozicije 01 i 02:
-VSS/VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – tehničke
struke,
-najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
-najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u vatrogasnoj jedinici bez obzira u kojoj stručnoj
spremi,
-položen ispit za rukovodioca akcije gašenja požara, (obavezno upisati naziv, broj, datum i
izdavaoca uvjerenja u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti traženi javnim
konkursom“),
-položen vozački ispit „B“ kategorije (obavezno upisati broj, datum i izdavaoca vozačke
dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Posebni ispiti traženi javnim konkursom“),
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama
Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na
web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski
kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli
visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću
dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i
Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992.godine), Napomena: Ovjerena fcc diplome o završenom visokom
obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da
izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene
fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene
fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao
neuredne.
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita
za namještenike izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
Adresa / Address: Kulovića 7, Sarajevo | Адреса: Куловића 7, Сарајево | Telefon / Телефон / Phone: 033/ 55 20 40
e-mail / е-маил: info@adsfbih.gov.ba | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

Strana / Страна / Page 4

objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da
je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i
odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH“ neovisno od toga kada su dokazi
zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“ Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Tuzla
sa pozivom na broj: 09-30-8-254/20 ”
DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 2

Datum isteka: 09.11.2020

Datum objave: 29.10.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.