fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica

Ovaj oglas je istekao

Grad Zenica

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), člana
1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i
postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne
službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na
zahtjev Grada Zenica, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica

Radna mjesta:
SLUŽBA ZA EKOLOGIJU, KOMUNALNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE
01. Stručni saradnik za ekonomske poslove – 1 (jedan) izvršilac
02. Komunalni inspektor – 2 (dva) izvršioca
03. Tržišni inspektor – 1 (jedan) izvršilac
04. Građevinski inspektor – 2 (dva) izvršioca
05. Saobraćajni inspektor – 1 (jedan) izvršilac
06. Stručni saradnik za zaštitu životne sredine – 1 (jedan) izvršilac
SLUŽBA KABINETA GRADONAČELNIKA
07. Stručni saradnik za poslove javnih nabavki – 1 (jedan) izvršilac
SLUŽBA ZA URBANIZAM
08. Stručni saradnik za poslove urbanizma – 1 (jedan) izvršilac
09. Viši stručni saradnik za poslove geodezije – 1 (jedan) izvršilac
SLUŽBA ZA PRIVREDU I UPRAVLJANJE RAZVOJEM
10. Stručni saradnik za energetsku efikasnost i praćenje realizacije kapitalnih
projekata – 1 (jedan) izvršilac
SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE, GEODETSKE POSLOVE I KATASTAR NEKRETNINA
11. Stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove – 2 (dva) izvršioca
01. Opis poslova: Učestvuje u prikupljanju, obradi i analizi informacija vezanih za ekonomska
pitanja iz djelokruga Odsjeka. Učestvuje u izradi informativno-analitičkih materijala, te vodi
evidenciju o prihodima sredstava koji su vezani za aktivnost Odsjeka. Vodi evideciju o
rashodima sredstava u skladu s planiranim budžetskim sredstvima. Učestvuje u pripremi
podataka za izradu budžeta. Vrši obračun naknada u skladu s odlukom Grada. Prati realizaciju
ugovora. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj
rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku Gradonačelnika. U skladu sa zakonom,
obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stave u zadatak šef Odsjeka i
pomoćnik Gradonačelnika, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog
mjesta.
02. Opis poslova: Obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom pozitivnih
materijalnih propisa, kojima se uređuje komunalni red na području grada Zenica. Pokreće i vodi
postupak inspekcijskog nadzora. Izriče mjere iz svojih ovlaštenja i nadležnosti. Vodi internu
evidenciju izvršenih inspekcijskih pregleda i upravnih predmeta. U dogovoru s glavnim
inspektorom za komunalne poslove i ekologiju izvršava dnevne, sedmične i mjesečne
aktivnosti. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Djeluje
i preventivno s ciljem podsticanja društvene discipline u izvršavanju propisa iz oblasti
komunalnih djelatnosti. Postupa po stručnim uputama i nalozima glavnog inspektora za
komunalne poslove i ekologiju, a za svoj rad neposredno odgovara pomoćniku
Gradonačelnika i glavnom komunalnom inspektoru. U skladu sa zakonom, obavlja i druge
poslove iz djelokruga Odjeljenja, koje istom stave u zadatak glavni inspektor i pomoćnik
Gradonačelnika, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
03. Opis poslova: Obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih
propisa iz oblasti prometa roba i vršenja svih usluga. Vrši nadzor nad primjenom standarda,
tehničkih normativa i normi kvaliteta proizvoda, kontrolu primjene propisa o formiranju cijena,
deklarisanja, označavanja, testiranja, pakovanja i ispravnosti mjerila. Pokreće i vodi postupak
inspekcijskog nadzora, te donosi mjere iz svoje nadležnosti. Vodi internu evidenciju izvršenih
inspekcijskih pregleda i upravnih predmeta. Djeluje i preventivno s ciljem podsticanja društvene
discipline u izvršavanju propisa iz oblasti prometa roba i vršenja usluga. Odgovara za zakonito,
stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara
pomoćniku Gradonačelnika. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga
tržišnih inspekcija, koje istom stavi u zadatak pomoćnik Gradonačelnika, a u skladu s njegovom
stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
04. Opis poslova: Obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom pozitivnih
materijalnih propisa iz oblasti urbanizma i građenja. Pokreće i vodi postupak inspekcijskog
nadzora. Izriče mjere iz svojih ovlaštenja i nadležnosti. Vodi internu evidenciju izvršenih
inspekcijskih pregleda i upravnih predmeta. U dogovoru s glavnim građevinskim inspektorom
izvršava dnevne, sedmične i mjesečne aktivnosti. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno,
ažurno i efikasno vršenje poslova. Djeluje i preventivno s ciljem podsticanja društvene
discipline u izvršavanju propisa iz oblasti građevinarstva. Postupa po stručnim uputama i
nalozima glavnog građevinskog inspektora. Za svoj rad odgovara glavnom građevinskom
inspektoru i pomoćniku Gradonačelnika. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz
djelokruga Odjeljenja, koje istom stave u zadatak glavni građevinski inspektor i pomoćnik
Gradonačelnika, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
05. Opis poslova: Vrši nadzor nad primjenom pozitivnih materijalnih propisa iz oblasti
saobraćajne inspekcije. Učestvuje u izradi odluka, drugih propisa i pojedinačnih akata iz
nadležnosti inspekcije saobraćaja i puteva iz nadležnosti Grada. Nadzire primjenu propisa iz
nadležnosti saobraćajnih inspekcija. Zabranjuje obavljanje radnji kojima se povređuju propisi
iz nadležnosti nadzora inspekcije saobraćaja i puteva, te podnosi prijave nadležnim organima.
Kontroliše stanje lokalnih puteva na području Grada, daje prijedloge o eventualnim radovima
koji bi puteve doveli u odgovarajuće stanje, te dogovara sa kantonalnim saobraćajnim
inspektorom mjere za poboljšanje stanja u saobraćaju u prevozu. Djeluje i preventivno s ciljem
podsticanja društvene discipline u izvršavanju propisa iz oblasti saobraćaja. Odgovara za
zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno
odgovara pomoćniku Gradonačelnika. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz
djelokruga saobraćajnih inspekcija, koje istom stavi u zadatak pomoćnik Gradonačelnika, a u
skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
06. Opis poslova: Prikuplja i obrađuje informacije vezane za stanje u oblasti zaštite čovjekove
okoline. Izrađuje informativno-analitičke materijale. Učestvuje u izradi projekata razvoja zaštite
čovjekove okoline. Prati realizaciju projekata u oblasti zaštite čovjekove okoline (ekologija,
zaštita zraka i slično). Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje
poslova. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku Gradonačelnika. U
skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stave u zadatak
šef Odsjeka i pomoćnik Gradonačelnika, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom
radnog mjesta.
07. Opis poslova: Prikuplja sve potrebne podatke za izradu analiza, izvještaja, informacija i
drugih stručnih analitičkih materijala iz oblasti javnih nabavki roba, usluga i radova, te pomaže
u izradi istih. Učestvuje u izradi prijedloga Plana javnih nabavki po nalogu šefa Odsjeka.
Redovno prati zakone i propise iz oblasti javnih nabavki. Prikuplja i evidentira sve interne
zahtjeve za nabavku od strane službe naručioca sa stanovišta odredaba Zakona o javnim
nabavkama. Izrađuje jednostavnije prijedloge odluke o pokretanju postupka javne nabavke i
tenderske dokumentacije, jednostavnijih pojašnjenja i izmjena tenderskih dokumentacija, kao
i odgovora po pravnim lijekovima, u skladu s nalozima šefa Odsjeka. Obavlja tehničke poslove
za potrebe Komisije za javne nabavke. Učestvuje u praćenju dinamike provođenja tenderskih
postupaka, shodno utvrđenom dinamičkom planu provođenja tendera jedinstvenog gradskog
organa uprave. Prikuplja podatke potrebne za izradu Programa rada i izvještaja o radu. Vodi
evidencije o izdatim bankovnim garancijama i mjenicama u korist Grada, kao i o rokovima
valjanosti istih. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno, ažurno i efikasno vršenje poslova.
Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i rukovodiocu Službe. U skladu sa zakonom,
obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stavi u zadatak šef Odsjeka, a u
skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
08. Opis poslova: Pomaže u pripremi analitičko planske dokumentacije iz oblasti urbanizma,
te u izradi nacrta i prijedloga gradskih i drugih propisa iz nadležnosti Službe u vidu prikupljanja
potrebnih podataka i druge operativno-tehničke pomoći. Obilazi teren, utvrđuje urbanističkotehničke uslove, sastavlja izvještaje, daje stručna mišljenja u predmetima iz oblasti prostornog
uređenja i građenja. Pomaže u obavljanju kontrole planske dokumentacije. Obavlja i druge
zadatke iz oblasti urbanizma. Odgovara za zakonito, stručno, ažurno i uredno izvršavanje
poslova. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku Gradonačelnika. U
skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stave u zadatak
šef Odsjeka i pomoćnik Gradonačelnika, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom
radnog mjesta.
09. Opis poslova: Snima i izrađuje geodetske podloge u digitalnom obliku za sve vrste
projekata. Primjenjuje geodezije u inžinjerstvu trasiranja, iskoličenja i nadzora. Vrši poslove
geodetskih mjerenja, računanja i obrade mjernih podataka u upravnim postupcima. Vrši
geodetska snimanja i obradu snimljenih podataka. Vrši poslove probnih iskoličenja za potrebe
poslova iz oblasti Službe. Odgovara za zakonito, stručno, ažurno i uredno izvršavanje poslova.
Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku Gradonačelnika. U skladu sa
zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje istom stave u zadatak šef
Odsjeka i pomoćnik Gradonačelnika, a u skladu s njegovom stručnom spremom i pozicijom
radnog mjesta.
10. Opis poslova: Prati i sagledava problematiku iz oblasti energetske efikasnosti i drugih
privrednih grana. Daje stručna mišljenja i učestvuje u izradi urbanističkih planskih akata, kojima
se posredno ili neposredno utiče na politiku privlačenja investicija i unapređenja privrednog
razvoja. Sarađuje s institucijama, čiji je sadržaj rada unapređenje energetske efikasnosti u BiH.
Učestvuje u izradi nacrta i prijedloga gradskih propisa, informacija, analiza i stručnih materijala
iz oblasti energetske efikasnosti. Prati stanje u oblasti energestske efikasnosti i učestvuje u
izradi izvještaja o radu. Sa Agencijom ZEDA, učestvuje u izradi projekata iz oblasti energetske
efikasnosti, kao i u izradi baze podataka i izvještaja o potrošnji energije u objektima u
nadležnosti Grada Zenica. Učestvuje u izradi programa poboljšanja energetske efikasnosti na
području Grada Zenice. Učestvuje u izradi preliminarnih energetskih pregleda i predmjera i
predračuna radova. Informiše građane o mogućnostima poboljšanja energetske efikasnosti.
Učestvuje u praćenju realizacije kapitalnih projekata. Odgovara za zakonito, stručno, savjesno,
ažurno i efikasno vršenje poslova. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku
Gradonačelnika. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje
istom stave u zadatak šef Odsjeka i pomoćnik Gradonačelnika, a u skladu s njegovom
stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta. Učestvuje u praćenju realizacije kapitalnih
projekata.
11. Opis poslova: Rješava jednostavnije upravne postupke iz oblasti imovinsko-pravnih
odnosa. Izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije.
Vodi postupak i utvrđuje činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija i izdaje
odgovarajuća uvjerenja o tim činjenicama. Izrađuje prijedloge rješenja kod odlučivanja u
postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Priprema dopise i odgovore na razna pitanja
iz imovinsko-pravne oblasti. Provodi administrativno izvršenje rješenja i zaključaka iz
nadležnosti Službe. Za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka i pomoćniku
Gradonačelnika. U skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove iz djelokruga Odsjeka, koje
istom stave u zadatak šef Odsjeka i pomoćnik Gradonačelnika, a u skladu s njegovom
stručnom spremom i pozicijom radnog mjesta.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u
Federaciji Bosne i Hercegovine:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne
djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne
službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i
sljedeće posebne uvjete, i to za:
Poziciju 01:
– VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova – fakultet ekonomske
struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Poziciju 02:
– VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova – fakultet društvene ili
tehničke struke,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Poziciju 03:
– VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova – fakultet ekonomske ili
pravne struke,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Poziciju 04:
– VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova – fakultet građevinske ili
arhitektonske struke,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Poziciju 05:
– VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova – fakultet saobraćajne struke;
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Poziciju 06:
– VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova – fakultet prirodne ili
tehničke struke, smjer zaštita okoliša/ekologije,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Poziciju 07:
– VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koje se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova – fakultet pravne
struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Poziciju 08:
– VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova – fakultet
arhitektonske struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Poziciju 09:
– VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova – fakultet geodetske struke,
– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru,
Poziciju 10:
– VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova – fakultet
arhitektonske, građevinske ili mašinske struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– aktivno poznavanje najmanje jednog (1) stranog jezika prema odredbama Pravilnika o
dokumentaciji kojom se dokazuje poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika
u postupcima sprovođenja konkursa u organima državne službe u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH” broj 51/16 – prečišćen tekst i 59/16)
– poznavanje rada na računaru,
Poziciju 11:
– VSS – VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog
sistema studiranja koje se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova – fakultet pravne
struke,
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja visoke stručne spreme,
odnosno visokog obrazovanja,
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje – potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca
Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja
Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, ili na web stranici Agencije
www.adsfbih.gov.ba).
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni
konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme,
u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu
uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja kandidati koji imaju rješenja nadležnih
organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja
stručnog upravnog ispita.
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicije: 01, 06, 07, 08, 10 i 11), koji
obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu
spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original
ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni
i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ
nakon 06.04.1992. godine),
Napomena: Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu
ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma,
sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju
sadržavati i potpise ovlaštenih lica. Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu
dostavljene na navedeni način biti će odbijene kao neuredne.
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet
godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog
ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti
obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne
objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je
odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa
dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na
prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće
dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove
objave u „Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili
dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa
u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Kučukovići br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Gradu Zenica
sa pozivom na broj: 08-30-8-163/20“
DIREKTOR
Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 14

Datum isteka: 05.10.2020

Datum objave: 22.09.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.