fbpx

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

Ovaj oglas je istekao

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 37. i 87., stav 2. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu
(”Službene novine TK”, br: 7/17, 10/17, 10/18 i 14/18), a na zahtjev Kantonalne uprave
za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, Agencija za državnu službu Federacije
BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS
za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

Radna mjesta:
01. Kantonalni tržišno-turistički inspektor – 1 (jedan) izvršilac
02. Kantonalni inspektor rada za oblast radnih odnosa – 1 (jedan) izvršilac
03. Kantonalni inspektor rada za oblast zaštite na radu – 1 (jedan) izvršilac
01.Opis poslova: Tržišno-turistički inspektor vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem
zakona i propisa koji se odnose na: obavljanje trgovine i obrta; standarde i kvalitet
proizvoda u proizvodnji i prometu; mjerne jedinice, robne i uslužne žigove i oznake
kvaliteta i porijekla proizvoda; cijene proizvoda i usluga, naknade, takse (osim sudskih i
upravnih), pretplate i ostale naknade koje se zaračunavaju po posebnim propisima;
robne rezerve; zaštitu prava potrošača; obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti;
kategorizaciju ugostiteljskih i tursitičkih objekata; zaštitu prava korisnika ugostiteljskih i
turističkih usluga; reklamiranje ugostiteljsko-turističke ponude; osiguranje komunalnog
reda za ugostiteljske i turističke objekte (radno vrijeme i pravni osnov korištenja
objekta); kontrolu rada turističkih zajednica; obračun, naplatu i uplatu boravišne takse i
turističke članarine; u vršenju poslova obavezno upravlja motornim vozilom; neposredno
sprovodi i primjenjuje sve procedure i uputstva vezana za rad Uprave, koji se odnose na
njegovo radno mjesto; obavljanje i drugih inspekcijskih poslova u skladu sa ovlaštenjima
datim u pojedinim zakonima i drugim propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog
inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i
direktoru Uprave.
02.Opis poslova: Inspektor rada vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i
propisa koji se odnose na: vršenje poslova neposrednog inspekcijskog nadzora nad
primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje
oblast radnih odnosa i u skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom,
te na način i u postupku propisanom zakonom; postupanje po pismenim ili usmenim
predstavkama, odnosno, zahtjevima za izvršenje inspekcijskog nadzora u vezi povreda
prava iz radnog odnosa i propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor u granicama svoje
nadležnosti; blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima podnosiocima predstavki
odnosno zahtjeva za izvršenje inspekcijskog nadzora dostavlja pismene obavijesti;
kontrolu zapošljavanja i prekida radno-pravnog odnosa; kontrolu radno-pravnog
položaja i zaštitu prava zaposlenika u radnom odnosu kod poslodavca (obračun i isplata
plaća, obračun i uplata doprinosa, radno vrijeme, odmori, odsustva i dr.); kontrolu
obaveza poslodavca da zaposlenike prijavi na penziono i zdravstveno osiguranje;
kontrolu zapošljavanja stranaca; kontrolu zaposlenika u ostvarivanju prava iz radnog
odnosa; učestvovanje u izradi analiza, informacija i izvještaja i drugih stručnih materijala
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

kojima se predlažu mjere za poboljšanje stanja u oblasti rada i zapošljavanja; radi
mjesečne izvještaje i dostavlja ih glavnom kantonalnom inspektoru; u vršenju poslova
obavezno upravlja motornim vozilom; neposredno sprovodi i primjenjuje sve procedure i
uputstva vezana za rad Uprave, koji se odnose na njegovo radno mjesto; obavljanje i
drugih inspekcijskih poslova u skladu sa ovlaštenjima datim u pojedinim zakonima i
drugim propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za
svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.
03.Opis poslova: Inspektor zaštite na radu vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem
zakona i propisa koji se odnose na: poslove neposrednog inspekcijskog nadzora nad
primjenom zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona, kojima se uređuje
oblast zaštite na radu i rada, u skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim
zakonom, te na način i u postupku propisanim zakonom; postupanje po pismenim ili
usmenim predstavkama odnosno zahtjevima za izvršenje inspekcijskog nadzora u vezi
povreda propisa nad kojima vrši inspekcijski nadzor u granicama svoje nadležnosti;
blagovremeno i u zakonom propisanim rokovima podnosiocima predstavki, odnosno
zahtjeva za izvršenje inspekcijskog nadzora dostavlja pismene obavijesti; kontrolu
zaštite na radu; kontrolu zabrane upotrebe duhanskih proizvoda; kontrolu primjene
propisanih mjera zaštite na radu u projektnoj dokumentaciji tehničko-tehnoloških
procesa, kao i kontrolu kod izgradnje, izvođenja i eksploatacije objekata; kontrolu
primijenjenosti propisa pri projektiranju i proizvodnji sredstava rada i sredstava rada iz
uvoza; kontrolu, redovno održavanje i ispitivanje sredstava rada, fizičkih, hemijskih ili
bioloških štetnosti; kontrolu osiguranja uslova rada zaposlenika, izloženost opasnostima
i štetnostima i preduzetim mjerama za njihovo otklanjanje; kontrolu osiguranja i
provođenja psiho-fizičke zaštite zaposlenika, a u zavisnosti od tehničko-tehnoloških
procesa rada; kontrolu obučenosti zaposlenika iz oblasti zaštite na radu vezano za
radno mjesto i tehničko-tehnološki procesa rada; kontrolu korištenja odgovarajućih
sredstava lične zaštite; vršenje uviđaja na licu mjesta svakog smrtnog slučaja, nesreće
koja je zadesila dva ili veći broj radnika i teže povrede na radu; vršenje složenijih
specijalističkih pregleda iz oblasti zaštite na radu; radi mjesečne izvještaje i dostavlja ih
glavnom inspektoru; učestvuje u izradi analiza, informacija i izvještaja i drugih stručnih
materijala kojima se predlažu mjere za poboljšanje stanja u oblasti zaštite na radu, rada
i zapošljavanja; u vršenju poslova obavezno upravlja motornim vozilom; neposredno
sprovodi i primjenjuje sve procedure i uputstva vezana za rad Uprave, koji se odnose na
njegovo radno mjesto; obavljanje i drugih inspekcijskih poslova u skladu sa ovlaštenjima
datim u pojedinim zakonima i drugim propisima, a po nalogu glavnog kantonalnog
inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i
direktoru Uprave.
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 38. Zakona o državnoj službu u
Tuzlanskom kantonu i to:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije
najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog
ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje uredbom iz člana 10. stav (2)
Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu;
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

4. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine, od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta, lice nije
otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.
Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i to:
Za poziciju 01:
-VSS (VII) stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne, upravne,
ekonomske ili tehničke struke,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke
stručne spreme,
– položen ispit za vozača „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita,
broj, datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije
„Posebni ispiti traženi javnim konkursom“),
– poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 02:
-VSS (VII) stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – pravne, upravne ili
ekonomske struke,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke
stručne spreme,
– položen ispit za vozača „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita,
broj, datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije
„Posebni ispiti traženi javnim konkursom“),
– poznavanje rada na računaru.
Za poziciju 03:
-VSS (VII) stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS
bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – tehnološke struke –
opći smjer ili smjer zaštite na radu, elektrotehničke struke, rudarsko-geološkograđevinske struke – smjer sigurnost i pomoć, (obavezno upisati traženi smjer visoke
stručne spreme u dijelu prijavnog obrasca Agencije „Obrazovanje“),
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene visoke
stručne spreme,
– položen ispit za vozača „B“ kategorije (obavezno upisati kategoriju vozačkog ispita,
broj, datum i izdavaoca vozačke dozvole u dijelu prijavnog obrasca Agencije
„Posebni ispiti traženi javnim konkursom“),
– poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog
obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u
prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb,
75000 Tuzla ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Adresa: Kulovića 7, Sarajevo | Telefon: 033/ 55 20 40 | e-mail: [email protected] | www.adsfbih.gov.ba | www.obuke.adsfbih.gov.ba

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na
javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne
spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na
propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije
za Tuzlanski i Posavski kanton, Trg Slobode bb, 75000 Tuzla ili na web stranici
Agencije www.adsfbih.gov.ba).
Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja
nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o
oslobađanju od polaganja stručnog upravnog ispita.
NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će
biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se
ne objavljuju.
Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se
da je odustao od dalje konkursne procedure.
Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o
vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.
Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji
polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je
dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom
njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su
dokazi zatraženi ili dostavljeni.
Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz
konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog
konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na
adresu:
Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Trg Slobode bb, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
“ Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika
u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona
sa pozivom na broj: 09-30-8-65/20 ”
DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave

Izvor: Agencija za državnu službu FBiH

Broj izvrsilaca: 3

Datum isteka: 11.06.2020

Datum objave: 01.06.2020

Napomena:

Oglasi koje objavljujemo na web stranicama www.agencijaspektar.com su podijeljeni u dvije grupe: oglase Agencije i one koje preuzimamo iz sredstava javnog informisanja. Svi oglasi su preneseni u obliku u kojem su objavljeni u novinama, te nismo u mogućnosti da garantujemo tačnost istih ukoliko u originalnoj formi (u medijijma u kojima je objavljen) nije tačno prenesen, što nema povezanosti sa radom zaposlenih Agencije. U svakom slučaju savjetujemo svim kandidatima da provjere iste kod poslodavca koji oglašava potrebu za radnicima jer se uslovi konkursa mogu promijeniti u međuvremenu.